Sobre aquest bloc.

Aula virtual de nivell C2

Subscriu-te via RSS

 • Classe 6, 17 de novembre de 2017

  Escrit per el 15/11/2017 a les 15.36 h, a: morfologia nominal

  Dimarts vam dedicar la primera part de la classe a comentar els escrits dels deures (la notícia), i ho vam fer amb aquest document. Em vaig oblidar de dir-vos que vaig penjar dues de les vostres notícies a l’apartat “Textos 2017-2018” d’aquest blog. Són molt diferents però em van semblar interessants, una perquè és molt poètica i l’altra perquè la informació està molt ben organitzada (piramidal: parteix del que és més general fins a arribar als detalls més petits, que llegiran només les persones que hi estiguin interessades). Podrien ser, perfectament, dues notícies per penjar a la pàgina web de dues empreses diferents.

  També vam repassar la teoria del tema anterior (els perquès). Podeu provar si us ho heu assolit fent algun exercici interactiu aquí. I, seguidament, vam explicar la morfologia nominal (nom i adjectiu). Us deixo els enllaços de les pàgines on podeu trobar la teoria: Itineraris d’aprenentatge. Substantiu , Itineraris d’aprenentatge. Adjectiu, i Servei Lingüístic de la UOC. Només volia insisitir en dos aspectes:

  Pel que fa al nombre del substantiu:

  1. Els substantius acabats en -s/-ç/-x/-ix/-tx: fan el plural en -OS (gasos/lluços/sufixos/calaixos/cartutxos), tret d’uns quants de comptats que només afegeixen -S: apèndixs, calçs, falçs, esfinxs, hèlixs, còdexs, índexs, artífexs…
  2. Els substatnius acabats en -sc/-st/-xt/-ig tenen doble forma de plural: -S / -OS (quioscs, quiscos/ gests, gestos/ texts, textos/ assaigs, assajos/ estoigs, estotjos)

  Pel  pel que fa a l’adjectiu, penseu que podeu fiar-vos fins a cert punt del que fa el castellà per saber si són d’1 o de 2 terminacions, tot i que us heu d’aprendre les discrepàncies: agrest, agresta / cortès, cortesa / inert, inerta / comú, comuna / pobre, pobra…

  Continuant estirant el fil de la classe, ahir la Mireia ens va regalar una exposició oral molt didàctica sobre les auscultacions pulmonars, i també vam llegir un conte de l’Assumpta Mercader: La dona que somiava mariatxis, a banda de treballar en grup per descobrir els errors que vam fer colar en els textos perfectes de Josep Pla.

  Per DEURES:

  • Feu els exercicis mecànics del dossier sobre morfologia nominal que us enviaré.
  • Llegiu els contes breus del recull La dona que somiava mariatxis, escolliu-ne un per llegir en veu alta a classe i trieu algun aspecte lingüístic d’aquell conte que us agradaria ressaltar: una puntuació, un aspecte de gramàtica…

  Article complet

 • Classe 5, 7 de novembre de 2017

  Escrit per el 9/11/2017 a les 15.07 h, a: General, resum

  Dimarts vam començar la classe amb la nostra secció habitual de comentari de les correccions dels deures i vam continuar amb un exercici de repàs del tema de gramàtica de la classe anterior.

  A continuació vam explicar la utilització de PER/PER A amb l’ajuda del vostre dossier de C2. Seguint aquest fil, vam explicar els diferents perquès: PER QUÈ / PERQUÈ / PER A QUÈ i en vam fer exercicis.

  Després d’escoltar una exposició oral avaluable que ens va portar a Roma i la seva gastronomia, vam fer una activitat conjunta per treballar la fase prèvia de tot procés de redacció: la recerca de les idees i l’ordenació d’aquestes idees.

  Per DEURES:

  • Feu un text argumentatiu amb el tema següent: l’ús del mòbil i les noves tecnologies en la societat actual. L’esquema del cos del document ha de ser aquest:

  Idea principal + tres idees secundàries relacionades amb aquesta idea prinicipal (poden ser exemples, arguments col·laterals…).

  Idea principal + tres idees secundàries relacionades amb aquesta idea prinicipal

  Idea principal + tres idees secundàries relacionades amb aquesta idea prinicipal

  • Feu el resum del text que proposa l’entrada anterior dedicada exclusivament a aquest gènere textual (llegiu-vos-ho). Seguiu els paràmetres que indica l’entrada.

  Que tingueu una bona setmana! (esperem l’exposició oral de rigor, eh?)

  PS: l’enllaç de l’entrada de la classe 4 sobre la notícia ja funciona!

  Article complet

 • El resum

  Escrit per el 9/11/2017 a les 9.00 h, a: resum

  Resumir un text d’opinió comporta una doble activitat lingüística. En primer lloc, implica la comprensió del contingut i també de l’estructura del text. En segon lloc, consisteix a expressar per escrit d’una manera reduïda (aproximadament ¼ de la seva extensió) i fidel aquest contingut i aquesta estructura.

  El resum exigeix, doncs, la lectura atenta d’un text i un treball actiu del pensament que destriï allò que és essencial d’allò que és accessori per poder expressar-ho després d’una manera condensada i objectiva en un altre text totalment autònom, inèdit i diferent de l’original.

  ETAPES que cal seguir per resumir un text:

  1. Feu una primera lectura d’aproximació per comprendre el significat global del text. Fixeu-vos en el títol els subtítols, en el tipus de text… i intenteu resumir en una frase el sentit global del text (de què tracta el text?).

  2. En una segona lectura, i amb un llapis a la mà, feu-ne una anàlisi detallada, tant de les idees (contingut) com de la manera com aquestes estan expressades (estructura).

  Us ajudarà fer-ho d’aquesta manera:

  • Subratlleu els mots clau de cada idea principal i detecteu les idees secundàries o els exemples que il·lustren les idees principals. Distingiu, per tant, tot el que siguin repeticions o redundàncies d’allò que és essencial.
  • Enquadreu els connectors o mots de lligam que posen en relleu les relacions lògiques de les parts del text: primerament, finalment, d’una banda, de l’altra, però, perquè, per tal que, doncs, a conseqüència de, o … o, ni…. ni, en definitiva, etc.

  3. Com a resultat de la feina que acabeu de fer, elaboreu un esquema que evidenciï l’esquelet del text. Us anirà bé posar un títol o paraula clau a cada idea del text, distingint els punts principals dels secundaris i dels exemples, i respectant l’estructura del text.

  4. Redacteu el resum. A partir de l’esquema anterior haureu de reduir el text original segons el que se us demani (normalment, és una quarta part de l’original).

  El resultat final ha de ser un text:

  • més curt
  • que reformuli les idees essencials, sense trair-les
  • que reprodueixi l’organització del tel text
  • que estigui redactat en un llenguatge clar, precís i amb l’estil propi de qui fa el resum.

  Defectes a evitar:

  • No convertiu el resum en un seguit de frases copiades de l’original
  • No useu un estil telegràfic sense lligams lògics entre les frases
  • No introduïu opinions personals o exemples complementaris. El text ha de ser objectiu i fidel a l’original.
  • No afegiu comentaris o indicacions del tipus: “l’autor declara….. demostra que….. conclou dient que…..”, tot i que es pot mantenir la primera persona si el text la utilitza

  En aquest enllaç, extret d’Argumenta (UAB), trobareu unes explicacions molt detallades sobre el resum:

  http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_16/tot_t16.html

  I en aquest altre enllaç veureu les fases d’elaboració d’un resum:

  http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm

  Ara passem a l’acció: elaboreu un resum del text següent, que és molt senzill i que ja està subratllat. A vosaltres us toca fer l’esquema i el resum final. Ànims!

  La vida a les ciutats

  Les condicions de vida d’una bona part de la població són determinades per la urbanització, motivada per  l’evolució econòmica i social actual. Darrerament, la urbanització s’ha accelerat, sobretot als països més desenvolupats: a la Gran Bretanya, la població urbana representa més del 80% de la població totals; a la República Federal Alemanya, prop del 70%.

  De tota manera, aquesta evolució no és desproveïda d’avantatges. Així, els habitants de ciutats es beneficien d’una gran varietat de distraccions, de les quals l’home rural no pot beneficiar-se de la mateixa manera. D’altra banda, la ciutat ofereix teòricament una gamma més àmplia de llocs de treball, la possibilitat de poder triar entre diferents feines o activitats i, en conseqüència, la possibilitat de percebre sous més alts.

  Però els inconvenients de la vida urbana esdevenen més evidents a mesura que progressa precisament la industrialització. Els habitatges són exigus, mal aïllats dels sorolls exteriors; els mitjans de transport són insuficients en relació amb la gentada que els utilitza diàriament. Sobretot el soroll i l’aire contaminat tenen una influència nefasta sobre la salut de les persones.

  Ens veiem a classe!

  Article complet

 • Classe 4, 31 d’octubre de 2017

  Escrit per l'1/11/2017 a les 22.08 h, a: notícia

  A la classe d’ahir vam repartir les cartes que havíeu fet per deures i vam comentar els errors més significatius. Això ens va portar a parlar de puntuació, de pronoms relatius… Després vam fer algunes activitats de repàs de la classe anterior (accentuació i dièresi) i tot seguit vam explicar els diferents tiups de QUE. Consulteu la teoria al vostre dossier.

  Després de fer alguns exercicis de repàs, vam explicar l’estructura de la notícia i com havíeu de presentar la informació. Aquí us enllaço algunes pàgines web on podreu ampliar aquest tema:

  “La recepta per a redactar una bona notícia” . Diari jove El Peródico

  “Els textos periodístics informatius  i interpretatius: la notícia i el reportatge”. Al wiki Paraules i llibres.

  Després de la pràctica per grups que vau fer a classe, pressento que escriureu unes notícies molt interessants. Per DEURES escriviu una notícia (real o inventada) seguint els paràmetres que vam treballar a classe.

  PS:

  1. Per què he escrit pressento? Per què no és correcte *pressenteixo?

  2. Per cert! Sabíeu que sebollir i sepeli són un doblet? Aquí ho expliquen...

  3. Si voleu venir d’excursió a Barcelona, hem preparat una visita guiada a la presó Model (amb motiu del tancament organitzen visites guiades, que tenen les entrades exhaurides a hores d’ara). Si us interessa, l’excursió val 8 EUR i inclou totes les despeses. Serà el dia 24 de novembre  (sortida de Blanes a les 10.00 h) i us hi heu d’inscriure abans del 10 de novembre. En parlem a classe…

  Que tingueu una bona setmana. Ens veiem dimarts!

  Article complet

 • Classe 3, 24 d’octubre de 2017

  Escrit per el 25/10/2017 a les 13.05 h, a: comunicació oral, Diftongs, accents i dièresis

  Vam començar la classe d’ahir fent un repàs de l’accentuació i la dièresi. Sobre aquest tema, ens vam centrar primerament en la separació sil·làbica com a pas previ per aplicar les normes d’accentuació. Recordem:

  Hi ha diftong quan pronunciem dues vocals en un sol cop de veu. Una d’aquestes vocals és sempre una I/U (vocals dèbils). Segons si estan situades al davant o al darrere, el diftong és creixent o decreixent.

  Diftong decreixent: múltiples combinacions (vocal feble al darrere, la boca decreix) : ai, ei oi, ui, au, eu, iu (niu), ou, uu

  Diftong creixent (vocal feble al davant, la boca creix, s’obre). Es dona en tres casos:

   

  1. qua / qüe / qüi / quo / gua / güe / güi / guo
  2. a començament de mot: io-gurt / hie-na
  3. I/U entre vocals: no-ia / be-uen (si la I/U els precedeix una consonant, no hi ha diftong!: ci-èn-ci-a). Ull! que això en castellà funciona diferent!

  Dièresi: marca que no hi ha diftong si la paraula no es pot accentuar (les vocals es pronuncien en cops de veu diferents)

  Estalvi de dièresi: verbs en infinitiu, futur, condicional i gerundi, cultismes en -US / -UM, prefixos: anti-, co-, contra, re-, semi, i sufixos -ISME, -ISTA.

  Per practicar tot això, que és molt mecànic, us recomano que visiteu aquesta pàgina d’Itineraris d’aprenentatge. Aquí teniu la normativa i molts exercicis autocorrectius: accentuació i dièresi.

  Recordeu encara alguns casos especials d’accentuació que ens van fer riure molt:

  Són aguts: alfil, ampit, hoquei, oboè, xandall, xassís, zenit, iber, futbol, handicap, misantrop, ciclop, elit, fluor, interval, radar, soviet, timpà, xofer,

  Són plans: acne, atmosfera, exegesi, dinamo, leucòcit, apoplexia, cardíac, monòlit, paraplexia, tetraplegia, karate, víking, tèxtil, medul·la, intèrfon, omòplat, sinergia, estèrnum, libido, maori, torticoli, termòstat, mimesi.

  Són esdrúixols: aurèola, càtode, diòptria, èczema, ènema, màrqueting, olimpíada, pneumònia, pròpolis, quàdriceps, vàlua, Ítaca, període, ísquium, …

  ULL! Novetats nova gramàtica normativa: ja sabeu que s’ha reduït el nombre de diacrítics a 15 (els que he posat a la imatge) + el plural de 6 d’aquestes quinze paraules: béns, déus, pèls, quès, sís, sòls

  Els compostos i derivats de les paraules que porten accent diacrític NO en porten, amb l’excepció dels que s’escriuen amb guionet: adeu (no en porta, derivat de déu), adéu-siau (derivat de adeu), marededeu, rodamon, a contrapel, entresol, subsol, PERÒ: déu-n’hi-do, déu-vos-guard, pèl-roig..

  La normativa preveu l’ús discrecional de l’accent diacrític: en tòpònoms ja fixats: Cóll, Móra d’Ebre… I en altres casos en què hi pugui haver dificultat d’interpretació: cursa córrer el cós.

  A la segona part de la classe, vau elaborar per grups una presentació oral i les vam avaluar amb pautes de valoració (queden dos grups per avaluar).

  Per DEURES:

  1. Practiqueu la teoria que vam explicar amb exercicis autocorrectius d’Itineraris i porteu dubtes a la classe!
  2. Resumiu aquest text a una quarta part de la seva extensió (busqueu les idees principals i reelaboreu-les en un text nou)
  3. Visiteu el Facebook de l’Oficina de Català i feu un m’agrada a la pàgina, va! Hi descobrireu quin és l’origen de la paraula magrana, entre moltes altres coses!

  Que passeu una bona setmana. Fins dimarts!

  Article complet

 • Classe 2, 17 d’octubre de 2017

  Escrit per el 18/10/2017 a les 12.56 h, a: comunicació oral, General

  Dimarts a classe vam repartir les proves corregides i vam comentar alguns dels ítems: l’adjectiu comú/comuna (que té flexió de gènere), les paraules assemblea i pneumònia, el significat del connector tanmateix, els valors del perquè (causal i final), el connector si no/sinó, l’alternança de vocal en l’arrel dels verbs: treure, heure, jeure, néixer i péixer, entre moltes altres coses.

  Seguidament, vam comentar la carta i vaig socialitzar alguns dels errors que vaig trobar interessants de comentar. Els podeu veure aquí.

  També us vaig aconsellar que us inscriviu a la pàgina parla.cat per poder accedir a la gramàtica que tenen penjada en línia.

  Seguidament, vam entrar de ple en la teoria de les presentacions orals, analitzant els mapes mentals que havíeu preparat a casa i comentant el meu power point. Per cert, la referència del llibre que us vaig comentar és aquesta: J. Rubio i F. Puigpelat, Com parlar bé en públic. De bibliografia sobre aquest tema n’hi ha molta i, si us interessa, us puc orientar.

  Per DEURES, us demano que feu una carta de motivació (o de presentació). Us en deixo un exemple aquí, i podeu consultar l’estructura de la carta aquí.

  Repasseu tot el que hem dit sobre les presentacions orals, que el dia que ve ho posarem en pràctica! Que tingueu una bona setmana!

  Article complet

 • Classe 1, 10 d’octubre de 2017

  Escrit per l'11/10/2017 a les 14.00 h, a: expressió oral, General

  Dimarts, a més de conèixer-nos, vam comentar el full de l’alumne, amb la programació, el calendari, el sistema d’avaluació, el tipus d’examen…

  Seguidament, vam fer una prova d’avaluació inicial, que servirà per fer palesos els punts febles de cadascú, i que ens va donar peu a comentar aspectes molt diversos: alternança o/u a l’arrel dels verbs collir, cosir sortir escopir i tossir, i també en els verbs poder i voler (pugui, vulgui, vulguem…/ pogués, volgués, volguéssim…); l’absència de -g- en infinitius i gerundis (coneixent, sabent / saber …); les normes d’accentuació i els 15 diacrítics que han quedat a la nova gramàtica normativa:

  bé (béns)
  déu (déus)
  pèl (pèls)

  què (relatiu, interrogatiu i exclamatiu) (quès)

  sí (afirmació) (sís)

  sòl (sòls)

  és

  són

  més

  món


  ús
  vós

  Els derivats d’aquests NO  porten accent: adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol. Però SÍ que en porten si s’escriuen amb guionet: déu-vos-guard, déu-n’hi -do, pèl-roig…

  El dia que ve us portaré les proves corregides i posarem rumb al vaixell …

  Per deures, llegiu-vos  la teoria del primer tema en aquest enllaç: Argumenta (UAB).  Mentre llegiu (seguiu el menú de la dreta i aneu entrant a cada capítol), agafeu un full en blanc i intenteu fer un esquema amb les idees principals: al centre del paper hi escriviu el tema: l’exposició oral, i al voltant les idees principals i les secundàries com si fos un diagrama radial o el mapa d’una ciutat. Això pretén ser un mapa conceptual. En parlarem el dia que ve a classe, posarem en comú els nostres esquemes i els compararem.

  Que tingueu una bona setmana. Fins dimarts!

  Article complet

 • Benvinguts a classe!

  Escrit per el 9/10/2017 a les 15.20 h, a: General

  Us dono la benvinguda al curs de nivell superior C2 i a aquest blog, que vol ser un apèndix de l’aula. Aquí recordarem què hem fet a cada sessió, hi posarem els deures ;-), hi penjarem material complementari, hi enllaçarem webs de suport… En fi, que serà un nexe de comunicació entre tots els membres del grup. M’encantaria que hi participéssiu expressant dubtes, consultes, comentaris, suggeriments… La vostra presència dona sentit a aquest recurs que ens permet la tecnologia.

  Els objectius que fixa el Marc Comú Europeu de Referència (MECR) pel que fa al coneixement superior d’una llengua són aquests:

  1. Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeixen o escolten.
  2. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent.
  3. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

  O sigui, que el que intentarem fer és potenciar i treballar les vostres habilitats comunicatives, orals i escrites.

  La metodologia que us proposo es fonamenta en la pràctica (reflexiva, detallada, contrastada) dels diferents tipus de text que haureu de produir a l’examen final, tant orals com escrits, juntament amb un repàs de gramàtica i ortografia.

  Utilitzarem múltiples materials i fonts per a la formació (la majoria  a Internet), a més d’un dossier temàtic (us el podeu descarregar aquí) , que ens farà de fil conductor per passar d’un tipus de text a un altre.

  A més a més, el nostre blog ens servirà per aglutinar els materials i donar-los coherència, per recordar el que s’ha explicat a classe i proposar el treball individual de cada setmana i com a canal de comunicació obert en tot moment entre nosaltres. Us animo, doncs, a aprendre llengua d’una manera diferent: llegint, escrivint, parlant i consultant materials molt diversos. Us animo, en definitiva, a esdevenir autosuficients en matèria lingüística, que no vol dir altra cosa que saber on cal anar per resoldre els dubtes de llengua que al llarg de tota la vida tindrem. Comença el viatge!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • esola: No, encara, Antonio. Primer vull que feu les activitats i la setmana que ve ho penjaré :-)!
 • esola: Joan, ja buscaré com ho diu Pla al Quadern gris (aquesta tarda ho porto), però l’adjectiu en català és...
 • Antonio: El corrector de les activitats de deures és accessible?
 • Joan Tallada: Certament, Pla parla de nous i no d’anous. Però el pa segueix sent moreno.
 • esola: Espectacular! Molt bé, Joan. Era just això. Dimarts, xocolata, eh? 😉

Núvol d'etiquetes