Combinació de pronoms febles

Per entendre una mica més els pronoms febles, us passo la substitució pronominal d’algunes frases que poden presentar  dubtes…

La Maria va donar les gràcies als assistents  “les gràcies” és CD. Pronom = les “als assistents” és CI. Pronom =els   

La Maria els les va donar

La secretària va enviar l’informe a la família     “l’informe” és CD. Pronom =el “a la família” és CI. Pronom= li Cas excepcional: el CD ha d’anar davant del CI, i a més LI es converteix en HI.

La secretària l’hi va enviar 

El conill s’ha entaforat a la llodriguera i no _____________ puc fer sortir.

(a) EL

(b) L’HI

(c) L’EN

(d) LI

 

 

Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“El conill s’ha entaforat a la llodriguera i no puc fer sortir el conill de la llodriguera”.

Ara sí que podem fer l’anàlisi:….no puc fer sortir (el conill = CD= el) (de la llodriguera = CCLloc = en)El pronom del complement circumstancial de lloc és ‘en’ perquè va introduït per la preposició ‘de’.

La resposta correcta és la (c): L’EN

 

Els del magatzem esperen les cadires. ___________ aquesta tarda.

(a)Porta’ls-hi

(b) Porta-se-les

(c) Porta’ls-les

(d) Porta-les-hi

 

Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“Els del magatzem esperen les cadires. Porta les cadires als del magatzem aquesta tarda”. Ara sí que podem fer l’anàlisi: ….porta (les cadires = CD= les) (als del magatzem = CI = els). PORTA + els (CI) + les (CD)L’opció correcta és la (c): PORTA’LS-LES

 

Aquests delegats no han pogut assistir a la conferència. Podries  ____  breument?

(a) resumir-els-hi

(b)resumir-els-la

(c) resumir-los-hi

(d) resumir-los-la

 

Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“Aquests delegats no han pogut assistir a la conferència. Podries resumir la conferència als delegats breument?”. Ara sí que podem fer l’anàlisi: ….resumir (la conferència = CD= la) (als delegats= CI = els). RESUMIR + LOS (CI darrere el verb) + LA (CD)

 

L’opció correcta és la (d): RESUMIR-LOS-LA

 

 

Share

Pronoms de complement directe i complement indirecte

Passos
Identificar Observar l’element que el distingeix Substituir
davant verb darrere verb

CD

L’article o determinant:–  el, la, els les- aquell, aquella, aquells,

aquelles

 

sing.

el (l’)

la (l’)

 

-lo (‘l)

-la

 

plural

els

les

-los (‘ls)

-les

Sense article o un quantitatiu:– un, una, uns, unes…i altres determinants

 

 

en (n’)

 

 

-ne (‘n)

 

Una frase sencera equivalent a ‘això’ o ‘allò’

això, allò

                      ho

CI

Introduït per la preposició ‘a’ o ‘per a’ sing.

 

li

 

-li

plural

 

els

 

-los (‘ls)

 

Fixeu-vos en aquesta substitució de complements directes:

 

compra pa:____compra’n_________                     volem el sou:_____el volem_

compra el pa:___compra’l________                      volem la lluna:___la volem_

compra els brioixos:__compra’ls___                    volem els diners_els volem_

compra les coques:__compra-les____                 volem euros____en volem_

compra això que t’he dit:_compra-ho__            volem que ens paguis: _ho volem

 

 

I ara fixeu-vos en aquests complements indirectes:

 

 

Digues això a la teva mare: Digues-li això             Telefona a la teva germana: Telefona-li

Digues això al teu pare: Digues-li això                   Telefona al teu germà: telefona-li

Digues això als teus germans: Digues-los això     Telefona als alumnes telefona’ls

Digues això a les teves cosines: Digues-los això      Telefona a les xicotes telefona’ls

 

El verb TELEFONAR (i TRUCAR) sempre porta CI al darrere. Sabem que el CI només és substituïble per 2 pronoms: LI per al singular i ELS/-LOS per al plural. No fa distinció de gènere. Per això “telefona’ls” tant pot referir-se “als nois” com “a les noies”.

 

És molt important que aneu fent pràctica dels pronoms. Teniu més informació i exercicis a l’itinerari de suficiència. Feu clic aquí per accedir-hi.

 

Share