RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

24 comentaris

 1. Raquel Abellón

  11 Dec 12
  14:44 #

  Durant molts anys s’han establert un munt de canvis a l’educació que no han assolit els
  resultats esperats per a tots o per a una gran part de la societat.
  Per això, ens hem de preguntar si el sistema educatiu actual està enquistat i no afavoreix
  l’aprenentatge de l’alumne o bé, el professorat no està preparat per incloure canvis i afavorir l’ús de les noves tecnologies.
  Aquest ús de les TIC farien millorar molt l’aprenentatge que és en definitiva el més important.

  Respondre

 2. FERRAN

  17 Dec 12
  17:34 #

  Penso que potser no és tant el professorat sinó que el verdader canvi és l’alumnat. La societat canvia potser massa ràpid com perquè el procés de canviar metodologies s’adapti. S’ha d’aplicar la intel•ligència emocional i com be deia Darwin adaptar-se al medi, utilitzar les noves tecnologies de que disposem per tal de realitzar millores en la educació.

  Respondre

 3. rebeca

  19 Dec 12
  4:07 #

  Els professors del nostre sistema educatiu haurien de fer un canvi a l’hora d’impartir les classes deixant de banda la pedagogia tradicional.
  Això ens fa pensar que el sistema educatiu necessita millorar. Un referent seria el model educatiu finlandès on hi ha igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes independenment de la classe social que siguin,és gratuïta i fomenta la protecció d’idiomes i la lectura.

  Respondre

 4. Marta Estadella

  19 Dec 12
  15:16 #

  Les propostes bàsiques que planteja el professor Trujillo són les següents:
  Promoure la socialització, ja que permet compartir impressions i coneixements, i la participació de l’alumne en allò que està aprenent . Això permet que l’alumne s’enriqueixi tant cultural com personalment.
  Els coneixements compartits, el treball en equip, el treball per projectes, les TIC… haurien de ser els mètodes d’ensenyaments establerts a l’escola, deixant de costat l’escola tradicional d’anys enrere.
  Si això es portés a la pràctica, seria més motivant pels alumnes.

  Respondre

 5. Núria

  28 Dec 12
  19:30 #

  De l’extensa presentació del professor Trujillo destaca la implicació de l’alumne, el treball actiu per part d’aquest, també necessari per aquest curs de català on hem d’arribar als objectius que aquest nivell exigeix.
  També troba a la presentació eines per desenvolupar habilitats comunicatives i treballar la cohesió de grup en alumnes amb manca de motivació, aspectes que seran profitosos quan treballin.

  Per concloure, degut a l’actual moviment “ni-ni” i a les noves tecnologies de la informació i comunicació considera necessària una nova metodologia de l’aprenentatge.

  Respondre

 6. Alina

  04 Jan 13
  18:05 #

  En el seu comentari la Victoria recull algunes de les principals idees de la intervenció del professor Trujillo, concretament aquelles que mostren la necessitat d’adaptar el sistema educatiu als nous recursos i a l’estudiant. També explica que és el que el professor Trujillo denomina pedagogia tòxica i la contraposa a la pedagogia orgànica.
  Finalment dóna la seva opinió: s’ha d’individualitzar la formació i adaptar-la a l’estudiant, perquè no a tothom li va bé el mateix sistema ni té la mateixa motivació ni objectiu.

  Respondre

 7. laura

  06 Jan 13
  23:48 #

  En relació a les noves tecnologíes i l’èxit d’aquestes com a eina de treball cal destacar el següent: Els alumnes han de ser agents actius en l’aprenentatge dels continguts, han de mostrar-se receptius i col•laborar en el procés d’aprenentatge. Les TIC poden ajudar a millorar la comunicació entre alumnat i professorat però d’aquesta manera l’aprenentatge esdevé individualitzat. Pel que fa a la metodología, el professor pot variar-la segons els continguts a assolir, però serà imprescindible que l’alumne estigui disposat a aprendre’ls

  Respondre

 8. jsans

  07 Jan 13
  21:06 #

  És evident que cal una reforma del sistema educatiu actual perquè es basa en un model pedagògic caduc, cosa que repercuteix en la societat. Quines són les causes d’aquest fracàs?

  D’una banda, l’ensenyament tradicional desmotiva l’alumnat. A més, concep l’alumne com un agent passiu. De l’altra, l’aprenentatge col·laboratiu és efectiu perquè els alumnes aprenen uns dels altres. Ara bé, ens hauríem de preguntar per què no s’aplica a les aules.

  La pedagogia tòxica i ignorar el protagonisme de l’alumne són els causants del fracàs escolar Per tant, no ens ha d’estranyar el baix índex d’assoliment.

  Respondre

 9. Vanessa

  10 Jan 13
  10:21 #

  L’ensenyament ha evolucionat i s’ha anat adaptant a la societat actual. El mètode de l’antiga escola ha estat substituït per un model més pràctic i flexible, on la base és ensenyar a les persones a valdre’s per si mateixes i a desenvolupar habilitats. Compartir coneixements també és una font fonamental d’aprenentatge.

  Les estructures universitàries s’han d’adequar a l’entorn laboral i és imprescindible un bon coneixement de les noves tecnologies.

  La tendència és educar a les persones en la versatilitat, no en la por als canvis; hem d’aprendre a ésser camaleònics en aquesta societat globalitzada.

  Respondre

 10. Gonzalo

  11 Jan 13
  10:32 #

  En el seu comentari la Martha comença recalcant que la presentació del professor Trujillo ha estat massa densa i extensa. Després, ressalta que es molt preocupant que al 1936 ja es plantejava el problema de l’empatia de l’alumnat i que encara aquest problema no s’ha solucionat, després de tant temps.

  Canviar de metodologia sempre es difícil, però es molt d’agrair que el professor intervingui de manera més pautada, deixant més llibertat als alumnes, fent que les classes fossin més dinàmiques i participatives. Això sí, aquest mètode requereix d’un professor que vulgui mantenir-se al marge.

  Respondre

 11. Manoli Carmona

  11 Jan 13
  12:49 #

  El Ferran, al seu comentari, remarca la opinió del professor Trujillo respecte als canvis necessaris a l’educació: adaptació del professor a l’alumnat, i reciclatge educatiu mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies.

  D’altra banda, fa referència a la societat dels “Ni-Nis”, conseqüència més de l’educació familiar, que no pas de l’entorn social que envolta aquesta generació.

  Finalment, el Ferran afirma compartir amb el professor el criteri de l’aplicació necessària de les TIC per a una educació millor i més productiva

  Respondre

 12. Pilar

  12 Jan 13
  1:49 #

  Per una educació de qualitat, la metodologia d’aquesta ha d’anar evolucionant i adaptant-se als nous temps. Això no vol dir que l’ús de noves tecnologies sigui sinònim de deixar de banda mètodes tradicionals. S’ha de combinar les recursos i tècniques de forma que s’obtingui una educació on l’alumne tingui facilitats per comunicar-se, però sense perdre el tracte personal.

  Un altre aspecte que cal tenir en compte és la motivació del alumnat, que aquest s’impliqui juntament amb la resta de la societat, la qual es veu afectada pels resultats del sistema educatiu.

  Respondre

 13. Marc Sau

  12 Jan 13
  21:12 #

  La cultura compartida ha de ser a través de la comunicació. S’ha de passar d’una acció individual a una acció col·lectiva.
  Hi ha dues pedagogies: la pedagogia tòxica i la pedagogia orgànica.
  S’ha d’evitar la pedagogia tòxica perquè no hi ha un interès per la participació de l’estudiant, no deixa lloc a la reflexió.
  En canvi, la pedagogia orgànica acull la perspectiva dels alumnes. En aquesta pedagogia hi ha un aprenentatge cooperatiu, s’ensenya a partir de les necessitats de l’alumne.
  Els mestres han d’incloure la reflexió com a eina imprescindible.

  Respondre

 14. Toni

  13 Jan 13
  2:53 #

  El professor Trujillo defensa que la clau és la cultura compartida. la gestionada a través de la comunicació: acte de posar en comú el coneixement.

  Amb les TIC, la comunicació ha esdevingut trascendent, s’ha incorporat amb força a les nostres vides. En aquest sentit, és essencial que les noves tecnologies s’integrin en l’ensenyament per aconseguir dos objectius: adaptar-se als nous canals de comunicació i aconseguir un instrument per “empoderar” a les persones.

  Finalment, el professor presenta l’educació compartida com la relació entre l’alumne-emprenedor i el mestre-entrenador, però per a l’èxit és necessari compartir un llenguatge i uns objectius comuns, paper que pot jugar les TIC.

  Respondre

 15. Benet

  13 Jan 13
  9:01 #

  L’individu per si sol no és capaç de créixer en la societat actual. Per poder desenvolupar-se s’ha de tendir a una cultura compartida amb una educació més comunicativa, de descobriment i negociació.

  Motius del fracàs en el sistema educatiu actual:
  a) Metodologia eductiva mal paltejada
  b) Els coneixements venen imposats des de fora,
  c) Els joves no poden generar idees.
  d) Es tenen presents els resultats i no els processos,
  e) Una metodologia molt memorística i poc manipulativa.
  f) Falta de reflexió crítica en les aules.
  g) Assumir el sistema educatiu actual i no qüestionar-lo.

  Respondre

 16. Olga Fornas

  13 Jan 13
  9:08 #

  La presentació del professor Trujillo vol intentar canviar una metòdica molt implantada al sistema educatiu actual en la qual el docent parla i explica i els alumnes ens limitem moltes vegades a pendre apunts, en el millor dels casos.

  El tema que proposa el Sr. Trujillo de fer interactuar als alumnes és interessant ja que és una forma de poder aprendre a pensar. Utilizar les noves tecnològies i els recursos al nostre abast és un encert ja que la societat cada vegada és més global. També el fet de compartir cultura ens ajuda a veure que existeixen diferents punts de vista que ens poden ajudar a veure la vida amb una perspectiva més amplia.

  La societat s’ ha d’ adequar als canvis tant tecnològics com culturals…per poder avançar.

  Respondre

 17. Núria Teixidó

  13 Jan 13
  17:47 #

  Segons demostren diferents estudis, l’actual sistema educatiu es troba en crisi. Una prova d’aquest fet són les generacions de joves “ni-ni/sí-sí” resultants d’una formació inadequada. Per aquest motiu, cal revisar l’actual model i trobar noves alternatives.

  En aquest sentit, el professor Trujillo fa unes aportacions interessants: d’una banda proposa una formació multi-direccional, un ensenyament basat en un procés comunicatiu on el descobriment i l’aprenentatge siguin compartits. D’altra banda, promou la integració de les TIC com un element més. Finalment, reclama una reassignació dels rols professor-alumne: l’alumne ha de ser l’emprenedor i el professor ha d’actuar com a “coach”.

  Respondre

 18. Neus

  13 Jan 13
  19:23 #

  Per tal de garantir una eficàcia en el model educatiu actual i generar sortides laborals al nostre alumnat, és necessari redireccionar el sistema educatiu, tenint en compte que no genera expectatives ni pels joves formats ni pels que no han tingut l’oportunitat o no han vogut formar-se, buscant noves vies que siguin pr`sctiques , motivadores i útils per la societat del futur.

  Respondre

 19. Marcelo

  13 Jan 13
  22:56 #

  Les aptituds comunicatives i l´enllaç del grup és un instrument perquè estudiants desmotivats descobreixin un procediment per motivar-se, aquesta és una de les diverses plantejaments atractius que descubreix el professor Trujillo en la seva presentació que no té un altre objectiu que renovar el pensament de professors i alumnes.
  Una versabilitat és necessaria en l´educació, igual que en qualsevol entorn per aconseguir un enriquiment propi i avançar.
  Totes aquestes noves eines tenen com a objectiu prosperar en l’aprenentatge amb el sempre necessari esforç per part de l’alumnat.

  Respondre

 20. laia

  05 Feb 13
  11:10 #

  En Ferran en el seu text exposa la seva experiència en la metodologia que promou el Sr Trujillo i pensa que l’ensenyança també ha de modernitzar-se. Explica la diferència entre metodologia tòxica -la tradicional i on no hi ha una preocupació per entendre els continguts-, i la metodologia orgànica – que vol que es comprengui el que s’estudia i usa l’aprenentatge en grup i les noves tecnologies per aconseguir-ho. Pensa que és amb la metodologia orgànica que es treu més profit dels cursos.

  PD: Ferran, sento el retràs del resum!

  Respondre

 21. Raquel Abellón

  05 Feb 13
  13:14 #

  Hola, com ja vaig comentar el dia de la trobada, hauria de fer la revisió del resum de la Victoria Toribio i no puc fer la valoració ja que no ha fet el resum del meu text, espero notícies….

  Respondre

 22. Raquel Abellón

  05 Feb 13
  13:14 #

  estic aturada!!!!!

  Respondre

 23. jsans

  06 Feb 13
  19:54 #

  Comparteix el terme de “cultura compartida”. S’aprèn molt més al llarg de la vida que no pas en l’etapa acadèmica. Les TIC en són un bon exemple.

  Permeten ampliar per la diversitat de coneixements i opinions. Transmeten informació i contacten diferents personees. Per tant, poden estimular l’aprenentatge. Així els centres educatius poden formar alumnat més autònom i creatiu.

  Cal canviar el model educatiu actual ja que desorienta el jovent. S’ha d’apartar de la pedagogia tòxica.

  S’ha de replantejar un nou sistema per al futur.

  Respondre

 24. Benet

  24 Feb 13
  14:02 #

  APRENENT DE FORMA COLABORATIVA

  1. El fet de compartir el treball millora la nostra feina.
  a) compartir ens ajudar a desenvolupar-nos com a persones

  2. Motius del fracàs en el sistema educatiu actual.
  a) Metodologia memorística
  b) Falta de reflexió crítica en les aules

  Respondre

RSS dels comentaris

Escriu un comentari

Pots utilitzar els següents tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

#dgava12 Anna Codina avaluació inicial categories gramaticals classificació d'enllaços com es descriu una persona com es parla en públic comunitat d'aprenentatge David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dubtes del curs fer-se de Twitter Fernando Trujillo funcions sintàctiques genere i nombre del nom i de l'adj. marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia verbal Patty Smith piular un autoretrat presentacions pronoms de relatiu redacció del text inicial redactar un contracte d'aprenentatge reflexionar sobre el curs repte del curs signes de puntuació signes de puntuació dobles tasca 0.1 tasca 0.2 tasca 0.3 tasca 0.4 tasca 0.5 tasca 0.6 tasques unitat 0 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip visitar el bloc