RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 19 de gener de 2012

  a) La síl·laba

  EXERCICIS: 12 i 13 (pàg. 153-154)

  b) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimológic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrairé (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Recordeu alguns mots en què ens “estalviem” la dièresi:

  • Mà-ri-us: terminació llatina
  • o-be-int: gerundi
  • a-gra-ir: infinitiu
  • co-fo-is-me: sufix –isme
  • se-mi-in-di-fe-rèn-ci-a: prefix tònic
  • tra-du-i-ré: futur

  Fixeu-vos, així mateix, en alguns mots “conflictius”:

  • su-ï-ci-dar: derivat de suïcidi, formació culta analògica sobre la base del ll.homicidium, amb el primer element del  llatí sui ‘de si mateix’ (Eviteu el motautosuïcidar-se, que s’està estenent a les tertúlies televisives i radiofòniques. Autosui són redundants.)
  • flu-ï-de-sa: amb dièresi, malgrat fluidfluida
  • a-moï-na-daamoïno (tònica)

  EXERCICI: Hem fet un dictat de paraules amb dièresi i les hem classificat:

  • mots on hi ha les vocals i o u tòniques i van en hiat: agraïa, cloïssa, demiürg, saüc, xiïta
  • mots derivats d’altres en què les vocals i o u són tòniques i van en hiat: cocaïnòman, descafeïnat
  • cultismes amb sufixos: europeïtzar, helicoïdal, homogeneïtzar, trapezoïdal
  • desinències verbals: canviï, suïs
  • altres mots: diüresi, pituïtària, suïcidi

  DEURES:

  Repasseu l’ús de la dièresi i feu els exercicis 14, 15, 16, 17 i 18 de les pàgines 155 i 156.

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva