RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 16 de gener de 2014

  Quina paperina que porta!

  a) Dièresi

  EXERCICI: 19 (pàg. 156)

  b) Signes de puntuació

  Els signes senzills (la coma, el punt, el punt i coma, els dos punts, els punts suspensius, el signe d’exclamació i el signe d’interrogació) generalment es col·loquen immediatament després de l’última lletra del mot al qual s’ajunten, i es deixa un espai abans de l’expressió que segueix. Els signes dobles (les cometes, els parèntesis i els guions) es col·loquen immediatament abans del mot que precedeixen i immediatament després del mot que segueixen.

  Els incisos són fragments, introduïts en una oració, que es poden suprimir sense afectar-ne la sintaxi i el sentit. Generalment apareixen al mig de l’oració —entre comes—, però també al principi i al final d’aquesta —naturalment, amb una sola coma. A més de les comes, també poden fer aquesta funció els guions i els parèntesis:

  • Les comes inclouen incisos necessàriament relacionats amb el context i lligats a la sintaxi del fragment.
  • Els guions indiquen un contrast més o menys brusc, per mitjà del qual l’autor fa una observació a part o un comentari.
  • Els parèntesis tanquen un aclariment, una informació complementària.

  El punt i coma és un signe comodí, a mig camí del punt i de la coma. Això el fa molt perillós perquè en podem abusar o el podem ignorar.

  El punt i coma indica una pausa intermèdia en l’entonació, més breu que el punt i més llarga que la de la coma. És potser el signe de puntuació més diversament utilitzat de tots, ja que alguns autors el substitueixen pel punt, la coma o els dos punts en algunes de les seves funcions.

  Tot i l’ús divers que en fan els autors, podem fer una enumeració d’algunes de les funcions principals:

  1. Fa de lligam entre dues oracions amb sentit complet i que guarden una relació de proximitat; això és, la frase de la dreta és el resum, la conclusió, la conseqüència, l’explicació o la demostració del que hem expressat en la frase anterior. De vegades és substituït pels dos punts, sobretot quan la frase de la dreta expressa una conseqüència o una explicació sobre la frase de l’esquerra:

  • La freqüència de les contraccions cardíaques és variable ; / : els nadons tenen de 115 a 120 contraccions per minut, i els adults, entre 70 i 80.

  2. Separa sèries que ja tenen fragments separats per altres signes de puntuació o que són llargues i complexes:

  • En les oposicions, per exemple, això no té gaire importància; al contrari, et poden eliminar per una falta d’ortografia.

  3. Separa sintagmes o oracions introduïdes per una conjunció o una locució conjuntiva que ja contenen alguna coma: per exemple, en efecte, és a dir, tanmateix, però, etc.: oració 5 b)

  4. Separa clàusules del mateix rang en enumeracions que ja contenen comes:

  • Els coeficients de toponímia aràbiga donen aquesta escala: Girona, 7; Barcelona, 26; Lleida, 84, i Tarragona, 90.

  [Text adaptat de Josep M. Mestres et alii, Manual d’estil (Eumo ed.)]

  EXERCICI: 5 k)-r) (pàg. 143-144)

  c) La derivació

  EXERCICI: solució

  DEURES:

  • Puntueu i escriviu correctament les frases de l’exercici 6 de la pàgina 144.
  • Fullegeu l’apartat dedicat als sufixos i feu els exercicis 32, 33 i 34 de la pàgina 172.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva