RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 2 de febrer del 2016

  Un exemple d’escriptura cuneïforme?

  26

  a) Revisió i correcció de textos

  Hem revisat alguns apartats de la convocatòria del premi Catalunya Futur:

  1. L’Editorial Avenç convoca el Premi Catalunya Futur, el seu propòsit és estimular la redacció de treballs i contribuir a la renovació pedagògica.
  2. L’import del premi serà de 3.000 € lliurats en concepte d’acompte de drets d’autor qui conservarà la propietat intel·lectual del treball i cedirà els de publicació del mateix a l’editorial.
  3. Els originals hauran d’anar acompanyats d’una sol·licitud de participació en el premi, on hi haurà de constar el nom, cognoms i adreça de l’autor el qual podrà emprar un pseudònim que haurà d’adjuntar en un sobre tancat amb la sol·licitud. El jurat obrirà el sobre si l’obra resulta premiada.
  4. El jurat estarà constituït per cinc persones de solvència reconeguda en l’àmbit cultural, que estaran assistides per un secretari designat per l’editorial, que ho serà amb veu i sense vot.
  5. El jurat podrà declarar desert el premi i recomanar la publicació de les obres no premiades que mereixen ser editades.
  6. La resolució de qualsevol incident no previst o interpretació de les bases resta a la discreció del jurat essent les seves decisions inapel·lables.

  Recordeu que hem d’evitar l’ús de la conjunció doble i/o. La podem substituir per o.

  b) La notícia

  La notícia és un text periodístic que ens informa d’un fet o d’un esdeveniment d’actualitat. Només transmet informació, per la qual cosa, ha de ser objectiva, no admet comentaris per part dels periodistes que la recullen i difonen.

  Una notícia ha de tenir tres característiques bàsiques:

  1. actualitat
  2. novetat
  3. unicitat (ha d’interessar a un nombre de persones com més nombrós millor)

  A més, cal tenir sempre present que una notícia ha de ser breu, objectiva i clara.

  Es diu que una notícia compleix el seu objectiu informatiu si conté el que en anglès es coneix com les “sis w” ( What, Who, When, Where, Why, How). Les informacions més importants que recull una notícia han de donar resposta a aquestes sis preguntes o, almenys, a les quatre primeres.

  Els titulars compleixen una doble finalitat, ja que d’una banda, desperten l’interès del lector (el conviden a llegir la totalitat de la notícia o a comprar el diari), i de l’altra, permeten al lector accedir a la informació de manera ràpida. El titular pot estar format per diversos elements:

  • avantítol: és una frase en lletra petita que va a sobre del títol. És optatiu.
  • títol: ha de ser una síntesi d’allò més rellevant del contingut de la notícia. S’escriu amb lletres més grans i de manera destacada. És indispensable.
  • entrada o lead: va darrere del títol i ha d’avançar alguna de les informacions que aporten les sis preguntes. Normalment apareix escrita en negreta.

  El cos de la notícia és el desenvolupament de la informació. S’hi amplien els detalls i es proporcionen dades complementàries. Ha de presentar una estructura de piràmide invertida, de manera que la informació fonamental ha d’aparèixer em primer lloc. Després, han d’aparèixer les dades complementàries o de menor interès. [Text extret del blog Ambaccent]

  Tutorial sobre com redactar una notícia (en espanyol)

  DEURES:

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva