RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 30 de gener del 2018

  a) Per què, perquè, per a què

  [Unitat 1, activitat 9]

  En les oracions interrogatives el parlant-emissor pregunta per obtenir una resposta.

  Es caracteritzen per l’entonació ascendent final, que en l’escriptura s’expressa mitjançant el signe d’interrogació (?).

  Es classifiquen segons l’abast de la pregunta que fem i segons si són independents o si estan subordinades.

  Classes Característiques Exemples
  Interrogativa total
  • Preguntem per tot el contingut de l’oració.
  • •Demanen un o un no com a resposta.
  • La podem introduir amb la conjunció que amb valor emfàtic.
  Perquè és la més fàcil?
  Interrogativa parcial
  • •Preguntem per una part del contingut de l’oració.
  • La resposta no pot ser o no.
  • •Hi apareixen mots interrogatius (qui, què, quan, com, on…)
  • •El mot interrogatiu substitueix la part de l’oració sobre la qual fem la pregunta.
  Per què no veniu aquest cap de setmana?
  Interrogativa directa
  • •L’expressem com una oració independent.
  • •L’entonem amb un final ascendent.
  • •Escrivim el signe d’interrogació.
  Per què estàs tan content?
  Interrogativa indirecta
  • •La subordinem a una oració principal.
  • •La introduïm amb un verb declaratiu.
  • •L’entonem amb un final descendent.
  • •No escrivim el signe d’interrogació.
  No he sabut mai per què va marxar del poble.

  [Quadre adaptat del blog Aula de català]

  b) Usos de per i per a

  [Unitat 1, activitat 8]

  Es fan servir les preposicions per i per a davant d’un infinitiu de finalitat segons el context en què es troben:

  a) S’usa la preposició per a si l’infinitiu depèn d’una construcció impersonal o passiva. Per exemple:

  Avís: es recomana conduir a poc a poc per a evitar accidents. (L’infinitiu depèn de la construcció impersonal es recomana.)
  L’organisme va ser creat per a col·locar-hi la militància. (Depèn de la passiva va ser creat.)

  b) S’usa la preposició per a si l’infinitiu depèn d’un nom, d’un adjectiu, d’un adverbi o d’un verb que expressa un estat. Per exemple:

  Es venen pastilles per a encendre foc. (L’infinitiu depèn del nom pastilles.)
  Aquesta llet no és bona per a beure. (Depèn de l’adjectiu bona.)
  És massa tard per a anar-hi a peu. (Depèn de l’adverbi tard.)
  Ens fan falta diners per a muntar el negoci. (Depèn de fer falta.)

  c) S’usa la preposició per en les construccions finals quan, a més del valor de finalitat, es fa referència al motiu pel qual s’actua i, per tant, quan la preposició vol dir ‘amb la intenció de’. Per exemple:

  Havíem anat a Figueres per veure la nova exposició. (‘amb la intenció de veure la nova exposició’)
  S’ha estirat a la gandula per prendre el sol. (‘amb la intenció de prendre el sol’)

  En canvi, es fa servir la preposició per a en els altres casos. Per exemple:

  Si ve el teu germà, ho aprofitaré per a parlar-li del viatge.
  Aquestes eines serveixen per a escatar el calaix.

  En tots aquests casos, tal com estableix la Gramàtica de la llengua catalana, es pot fer la distinció entre les preposicions per i per a segons aquests usos, però també és igualment acceptable en tots els registres l’ús de per a davant d’infinitiu, d’acord amb els parlars que diferencien les dues preposicions (valencià, tortosí, i en els parlars més occidentals del nord-occidental), o bé l’ús de per, d’acord amb els parlars que només usen aquesta preposició (en la resta del nord-occidental, septentrional, central, baleàric i alguerès).

  [Optimot, fitxa 7700/3]

  En certs parlars (sobretot en valencià, en tortosí i en els parlars més occidentals del nord-occidental) es distingeix l’ús de les preposicions per i per a. En canvi, en d’altres (en la resta del nord-occidental, septentrional, central, baleàric i alguerès) habitualment només s’usa la preposició per. Segons els parlars, doncs, s’usa tant per com per a davant de sintagma nominal, pronom o adverbi en els casos següents:

  • si indica orientació o intenció: Estudia per / per a advocat;
  • si expressa opinió o punt de vista: Per / per a ell, anar-hi amb avió és massa arriscat; Per / per a l’opinió pública la pujada contínua de l’electricitat és un escàndol;
  • si expressa un valor concessiu, equivalent a ‘malgrat’: Per / per a la feina que té, ja ens podria ajudar;
  • en les formes fixades no haver-n’hi per / per a tant i no donar per / per a gaire: Apa, que no n’hi ha per / per a tant!, Ha dormit poc i ja no dona per / per a gaire més;
  • en l’expressió per sempre s’usa preferentment la preposició per, perquè emfasitza la durada, tot i que l’ús de per a és admissible: Se’n va anar per sempre més.

  [Optimot, fitxa 7697/2]

  c) La notícia

  Quan parlem de l’estructura d’una notícia, fem referència a les diverses parts de què consta (titular, cos…); quan ens referim als continguts que hi han d’aparèixer, hem de tenir present que han de respondre sis preguntes fonamentals que donin tota la informació rellevant (què?, qui?, com?, quan?, on?, per què?). Pel que fa a l’estil, la notícia ha de ser clar, concisa i objectiva.

  El cos és el desenvolupament de la informació. S’hi amplien els detalls i es proporcionen dades complementàries. Ha de presentar una estructura de pir{àmide invertida, de manera que la informació fonamental ha d’aparèixer em primer lloc. Després, han d’aparèixer les dades complementàries o de menor interès.

  [Unitat 1, activitat 5]

  DEURES:

   • Heu assistit com a periodistes a la roda de premsa en què s’ha presentat el Pla de lectura 2020. En la roda de premsa us han lliurat un dossier amb les diapositives de la presentació, juntament amb informació d’altres fonts que les completen. Redacteu una notícia per al diari en què treballeu, d’unes 150-200 paraules, que integri i exposi les dades i el contingut del dossier facilitat als mitjans de comunicació. [Unitat 1, activitat 7, tasca intermèdia]

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva