RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per abril, 2012

 • Dijous, 26 d’abril de 2012

  Ressaca de Champions.

  a) Pronoms febles

  Fixeu-vos en la substitució del CN:

  Si m’acompanyes a la Fundació, te n’ensenyaré els arxius. [a la Fundació: CC Lloc; en: CN del CD]

  T”interessa estudiar els arxius de les entitats? Si m’acompanyes, t’ensenyaré els de la Fundació. [els de la Fundació: CD amb el nom elidit (els és un article, no un pronom feble)]

  A la Fundació tenen uns arxius molt interessants. Si m’hi acompanyes, te’ls ensenyaré. [hi: CCLloc; ‘ls: CD (inclou el CN: no podem dir *te’ls n’ensenyaré)]

  Telefona a la directora del teatre. [a la directora del teatre: CI]

  Telefona a la directora al teatre. [a la directora: CI; al teatre: CC Lloc]

  Els complements del nom que es poden substituir per un pronom depenen d’un nom que fa la funció de complement directe, d’atribut o de complement predicatiu.

  EXERCICIS: 15, 16 f-j i 17 a-e (pàg. 322-323)

  b) Sinonímia

  • deport: ‘recreació, esbarjo’ / esport
  • ingeni: ‘hisenda que conté una plantació de canya de sucre’ / enginy giny
  • pastel: ‘tipus de llapis’ / pastís
  • encreuar: ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’ / creuar
  • composar: ‘imposar arbitràriament una contribució’ / compondre
  EXERCICI: 28 (pàg. 289)
  DEURES:
  • Acabeu de fer l’exercici 17 de la pàgina 323  i completeu les oracions dels exercicis 18 i 19 de les pàgines 324 i 325.
  • Si no l’heu fet, mireu-vos l’exercici 29 de la pàgina 290.
  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 24 d’abril de 2012

  Quin empatx de llibres!

  Quan viurem en un país normal en què les festes se celebrin a casa mirant desfilades militars a la tele?

  a) Pronoms febles

  Recordeu que els pronoms febles poden anar al davant o al darrere del verb, però sempre tots junts al davant o tots  junts al darrere. Els pronoms van, generalment, davant del verb, llevat que es tracti d’un infinitiu, d’un gerundi o d’una persona de l’imperatiu. Quan l’infinitiu o el gerundi integren una forma perifràstica, la col·locació dels pronoms davant o darrere és opcional.

  Les restriccions fonamentals que presenten les combinacions de pronoms febles són les següents:

  • No es poden combinar dos pronoms iguals, encara que facin funcions diferents (excepte el pronom feble els com a CI i CD).
  • Tampoc es poden combinar els pronoms febles hi o en amb el pronom feble ho.

  EXERCICI: 16 a)-e) (pàg. 322)

  b) Sinonímia

  • rentable: ‘que pot ser rentat’ / rendible
  • melena: ‘hemorràgia’ /cabellera
  • clarificar: ‘separar les partícules sòlides suspeses en un líquid’ / aclarir
  • esborrador: ‘que esborra’ / esborrany
  • aparat: ‘allò que fa pompós un acte’ / aparell
  • peregrí: ‘rar’ / pelegrí
  • bàndol: ‘facció’ / ban
  • caudal: ‘relatiu a la cua’ / cabal cabdal
  EXERCICI: 28 (pàg. 289)
  DEURES:
  • Repasseu les combinacions de pronoms febles i feu els exercicis 15, 16 (f-j) i 17 (a-e) de les pàgines 322 i 323.
  • Trieu la forma més adequada de les parelles de falsos sinònims de l’exercici 29 de la pàgina 290.

  Article complet

 • Temps de crisi, temps de futbol?

  Quina setmana: Llevant-Barça, Chelsea-Barça, Barça-Madrid, Barça-Chelsea…

  Us interessa el futbol? Què en penseu, de la presència constant del futbol en la programació televisiva? Les cadenes públiques han de participar en el negoci del futbol? El futbol serveix per amagar altres temes més importants?

  Escriu un article adreçat a una publicació local comentant la teva opinió sobre la presència del futbol en els mitjans de comunicació.

  Article complet

 • Dijous, 19 d’abril de 2012

  S’acosta la tempesta.

  a) Fonètica sintàctica

  Text de la Francisqueta (fotocòpia)

  1. [z]
  2. [s] [s]
  3. [ts] [s] [z] [s]
  4. [s] [s] [λ] [w]
  5. [ŋ]
  6. [u] [Ø] [t]
  7. [z] [z] [β]
  8. [w] [z] [s]
  9. [ʃ] [ɾ]
  10. [z] [s] [ŋ] [p]
  11. [z] [dʒ]
  12. [s] [z] [s]
  13. [ts] [ɲ]
  14. [s] [z] [z] [z]
  15. [s] [z]
  16. [z] [ŋ]

  b) Pronoms febles

  Recordeu que per distingir els verbs pronominals purs (en els quals els pronoms febles no tenen cap funció sintàctica) dels verbs transitius reflexius o recíprocs podem aplicar el test de la transitivitat, que consisteix a comprovar si el verb pot aparèixer en forma no pronominal i transitiva:

  • La Maria renta el gos. > CD
  • La Maria el renta. > CD
  • La Maria es renta. > CD
  • La Maria renta la cara a la nena. > CI
  • La Maria li renta la cara. > CI
  • La Maria es renta la cara. > CI
  • La Maria fa sòcia del club la seva germana. > CD
  • La Maria la fa sòcia del club. > CD
  • La Maria es fa sòcia del club. > CD
  • La Maria li menja l’ensaïmada.
  • La Maria se li menja l’ensaïmada. > menjar-se: verb pronominal pur
  • La Maria es menja l’ensaïmada.

  DEURES:

  • Completeu els mots de l’exercici 5 de la pàgina 313 amb la grafia adient i feu-ne la transcripció fonètica. Aneu amb compte amb les geminacions i els emmudiments.
  • Trieu l’opció correcta de les parelles de falsos sinònims de l’exercici 28 de la pàgina 289.
  • Observeu els quadres de combinació de pronoms de les pàgines 319 i 320.

  Fins dimarts!

  Bon Sant Jordi!

  Article complet

 • Dimarts, 17 d’abril de 2012

  a) Fonètica sintàctica

  Els sons ròtics són [r] i [ɾ]. Una particularitat d’aquests sons és que poden aparèixer en determinades posicions i no en d’altres. Així, en posició inicial de mot només apareixerà [r]: rosa, rata. Entre vocals podem trobar-hi ambdós sons: mare, fora; sorra, serra. Després de consonant, cal distingir dues possibilitats:

  • C//rV: Si la consonant pertany a la síl·laba anterior, sempre és [r]: enramada.
  • //CrV: Si la consonant comença la síl·laba, sempre és [ɾ]: prat, tros, brot, fred.

  Quan en una síl·laba la erra va després de vocal, trobem diverses possibilitats de realització.

  Quan la erra no forma grup amb una altra consonant, cal distingir dues possibilitats:

  • A final de síl·laba a l’interior de mot, sempre és [r]: cargol, porta.
  • A final absolut de mot sol ser muda (excepte en valencià). En els casos en què no és muda, el so [r] es converteix en [ɾ] si el mot següent comença en vocal: mar i cel.

  Quan la erra forma grup amb altres sons es pronuncia [r]: serp, sort, corc.

  EXERCICI: primer text de la fotocòpia

  b) Pronoms febles

  En aquest quadres trobareu un resum de la relació entre les funcions sintàctiques i els pronoms febles (n’he exclòs els pronoms de 1a i 2a persona  i el pronom reflexiu).

  Funció

  Pronom

  Subjecte

  en

  Complement directe determinat

  el, la, els, les

  indeterminat

  en

  neutre

  ho

  Complement indirecte

  li, els

  Complement predicatiu  

  hi

  fer-se, dir-se, nomenar

  en

  Complement de règim verbal  

  hi

  amb la preposició de

  en

  Complement circumstancial  

  hi

  d’origen

  en

  Complement de nom

  en

  Atribut determinat

  el, la, els, les

  indeterminat

  ho

  emfàtic

  en

   

  Pronom

  Funcions

  el, la, les

  Complement directe determinat
  Atribut determinat

  els

  Complement directe determinat
  Complement indirecte
  Atribut determinat

  en

  Subjecte
  Complement directe indeterminat
  Complement predicatiu amb fer-se, dir-se, nomenar
  Complement de règim verbal amb la preposició de
  Complement circumstancial d’origen
  Complement de nom
  Atribut emfàtic

  ho

  Complement directe neutre
  Atribut indeterminat

  hi

  Complement predicatiu
  Complement de règim verbal
  Complement circumstancial

  li

  Complement indirecte

  Fixeu-vos en l’anàlisi d’aquestes dues oracions:

  • Porto la camisa bruta. > CD: la camisa; CPred: bruta [Com porto la camisa?]
  • Porto una camisa negra. > CD: una camisa negra (CN de camisa: negra) [Com és la camisa?]

  EXERCICI: 22 (pàg. 285)

  DEURES:

  • Feu la transcripció fonètica del segon text de la fotocòpia.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 23 de la pàgina 286 amb el pronom o els pronoms adequats.

   

   

  Article complet

 • Dijous, 12 d’abril de 2012

  A l’abril cada gota val per mil.

  a) Fonètica sintàctica

  Quadre resum

  EXERCICIS: 44 i 54 (fotocòpia) i primer text de la fotocòpia (a-h)

  b) Els pronoms febles

  EXERCICI: 21 (pàg. 285)

  DEURES:

  • Acabeu de transcriure els sons del primer text de la fotocòpia.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 22 de la pàgina 285 amb el pronom o pronoms corresponents.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 d’abril de 2012

  Tornem-hi!

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat els al·lòfons dels fonemes oclusius sonors.

  Fonema oclusiu bilabial sonor /b/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [b] B bull, bel
  oclusiu sonor [b] V vull, vel
  aproximant [β] B ceba
  aproximant [β] V seva
  geminat sonor [bb] davant L B poble
  oclusiu sord [p] B-P cub, sap
  mut [ø] darrere M, final de mot B amb, tomb
  Fonema oclusiu dental sonor /d/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [d] D dir, dur
  aproximant [δ] D roda, muda
  oclusiu sord [t] D-T fred, mut
  oclusiu sord [t] darrere consonant D sord. verd
  mut [ø] D sords, verds
  Fonema oclusiu velar sonor /g/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [g] G gat, gos
  oclusiu sonor [g] GU guisar
  aproximant [γ] G fregar
  aproximant [γ] GU llargues
  geminat sonor [gg] davant l G regle, segle
  oclusiu sord [k] G-C fàstic, càstig
  mut [ø] darrere N, final de mot (N > [ŋ]) G-C fang, tinc
  africat [gz] X examen

  Fixeu-vos en aquestes observacions sobre la pronúncia de la erra final.

  La -r final no es pronuncia (tret dels parlars valencians):

  1. En la terminació dels infinitius: cantar, voler

  2. En la terminació dels substantius acabats en:
  -ar: amb sentit locatiu i col·lectiu: bestiar, campanar, alzinar, pinar, fruiterar.
  * –er:
  o designa la persona que es dedica professionalment a l’objecte indicat pel primitiu: barber, enginyer, fuster
  o indica l’utensili o lloc destinat a contenir o a treballar l’objecte significat pel primitiu: braser, paller, tinter
  o designa l’arbre del fruit o la planta indicat pel primitiu: ametller, presseguer, llorer, roser
  o forma substantius indicadors de gran massa, intensitat o multitud de l’objecte indicat pel primitiu: femer, alguer
  * -or:
  o El sufix -dor indica la persona agent i presenta les formes -ador, -edor, -idor, segons si el radical del verb és de la primera, segona o tercera conjugació: amador, bevedor, servidor
  o El sufix –dor presenta també les formes -ador, -edor,-idor, i s’aplica als radicals verbals per formar substantius que designen el lloc on passa l’acció: escorxador
  o Indica també l’instrument que serveix per efectuar-la: mocador, penjador
  * El sufix -or forma noms abstractes: dolor, por, suor, blancor, grogor.

  3. En la síl·laba tònica final d’aquelles paraules que tenen femenins i derivats amb -r: clar (femení, clara), calor (derivat, calorós)

  (Però es pronuncia en noms com: mar, far, cor, sospir, amor, tresor…)

  4. En altres mots com: llindar, parer, ahir

  La -r final es pronuncia:

  1. En alguns monosíl·labs i alguns bisíl·labs especialment breus: bar, per, cor, car, or, mor, pur, tir, sor, mar, acer, llar, far, ver…
  2. En alguns mots aguts de més d’una síl·laba. Aquests mots s’agruparien en:
  * adjectius (a vegades substantivats): futur, familiar, espectacular
  * noms abstractes: amor, favor, sabor, honor, valor
  * substantius derivats de verbs: sospir, atur, enyor…
  * alguns mots nous i cultismes: tresor, licor, motor, ascensor, radar, autocar.
  * Els mots plans i esdrúixols també solen mantenir la -r, perquè pertanyen sovint a la categoria de cultismes: fòsfor, aqüífer, caràcter…

  Remarques:

  • Si un adjectiu coincideix amb un infinitiu de la 1a conjugació, la -r final del verb és muda i la de l’adjectiu es pronuncia.
  • Es produeix una vacil·lació a l’hora de pronunciar o no la -r d’algunes paraules.
  • Remarques:
   • Convé pronunciar la -r final d’alguns infinitius substantivats: l’ésser, els éssers, el poder, els poders.
   • També convé pronunciar la -r de la locució a pesar de.
   • Es pronuncia la -r final en paraules d’incorporació recent: xador, Enher, Hipercor, mànager, màster, Seur.
   • En una locució formal, no és admissible la t que se sent al final d’algunes paraules amb -r sensible: cart per carcort per cormart per mar.

  Erra en altres posicions

  • No pronunciarem la primera dels mots arbre (però sí a arbrat, arbratge, arbreda, etc.) i prendre (tampoc en els compostos: aprendre, comprendre, reprendre, etc.).
  • Algunes paraules que comencen amb r, si van precedides de prefix, no dupliquen la r gràficament, però sí que mantenen el so de la erra múltiple: arítmia, autoretrat, contrarevolució, etc.
  • No s’ha d’ometre la r de la primera síl·laba de les paraules problema programa.
  • Per evitar lectures errònies es posa guionet en diversos noms propis compostos, on la erra comença síl·laba, com ara Vila-real o Mont-roig del Camp.

  [Text adaptat del web esadir.cat]

  EXERCICIS: 43  i 53 de la fotocòpia,  i 10 (pàg. 272)

  b) Els pronoms febles

  Ens hem començat a endinsar en la selva dels pronoms febles. Heu de tenir en compte que el sistema normatiu de pronoms febles és un sistema artificial, que no es correspon amb l’ús oral real, i que hem d’aplicar algunes normes molt senzilles per resoldre bé els exercicis:

  1. Només podem substituir un complement per un pronom.

  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré els regals. [no: *Els hi compraré els regals.]
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els els compraré.

  2. La funció i l’estructura (sintagma, gènere, nombre…) del complement que hem de substituir determina el pronom que hem de fer servir.

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré per als meus nebots.
  • Compraré el regal per als meus nebots. > El compraré per als meus nebots.
  • Compraré això per als meus nebots. > Ho compraré per als meus nebots.

  3. Un pronom pot substituir complements amb funcions diferents:

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots. [CD]
  • Compraré una bossa de caramels per als meus nebots. > En compraré una bossa per als meus nebots. [CN]
  • Vinc de Girona. > En vinc. [CCLloc]

  Algunes remarques sobre l’ús dels pronoms febles:

  • El subjecte només pot ser substituït per un pronom feble en un cas: quan és un SN indefinit i va després del verb: A casa vénen sovint venedors. > En vénen sovint.
  • Quan l’atribut és un SN definit, s’ha de substituir pels pronoms el, la els, les :Aquesta noia és la meva germana. > Aquesta noia l’és.
  • Quan l’atribut és un SN indefinit, s’ha de substituir pel pronom ho:  Aquesta noia és amiga meva. > Aquesta noia ho és.
  • L’atribut es pot substituir pel pronom en quan té un valor emfàtic o l’introdueix un quantitatiu: De simpàtic, no n’és gaire.

  Fixeu-vos en aquestes oracions:

  1. Quants quilos de patates vols?
  2. En vull dos. (en = CD)
  1. Quantes patates vols?
  2. En vull dos quilos. (en = CN)

  EXERCICIS: 18 (pàg. 283)

  DEURES:

  • Repasseu els fenòmens de fonètica sintàctica, feu els exercicis 44 i 54 de la fotocòpia i acabeu de classificar les paraules de l’exercici 10 de la pàgina 272.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 21 de la pàgina 285 amb el pronom o pronoms corresponents.

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva