RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per desembre, 2014

 • Dijous, 18 de desembre del 2014

  Última entrada de l’any.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 8

  a) La construcció i la redacció de la frase

  Hem corregit les oracions que teníeu de deures:

  • 7. aclariment innecessari: 62 anys d’edat
  • 8. construcció complicada: canvi d’ordre
  • 9. construcció desordenada: canvi d’ordre
  • 10. construcció desordenada: estan posant contra les cordes la dictadura de Ben Ali
  • 11. construcció desordenada: han mort cent persones
  • 12. nominalització: per a la selecció de trenta estàtues humanes > per seleccionar trenta estàtues humanes
  • 13. tòpic: ha tancat les portes
  • 14. abús d’oracions simples: aquest increment > que (pronom relatiu)
  • 15. aclariment innecessari: el proper mes de maig
  • 16. construcció desordenada: té només > només té
  • 17. tòpic: ha fet un gir de 180 graus > ha fet un gir, s’ha capgirat
  • 18. abús dels possessius: té la seva seu social
  • 19. abús de construccions negatives: no sense abans fer referència > després de fer referència
  • 20. construcció complicada: en el que ha estat la tercera derrota consecutiva
  • 21. abús de construccions negatives: no per esperada > encara que era esperada
  • 22. repetició: lletregeu lletra per lletra
  • 23. aclariment innecessari: faringitis a la gola
  • 24. absència del verb principal i construcció complicada: dir que hem de revisar

  b) L’ús abusiu de possessius

  Hem llegit una entrada d’un blog i hi hem identificat els possessius innecessaris.

  DEURES:

  • Trieu un supòsit de l’activitat 1 i escriviu l’informe que haureu de presentar a l’equip directiu del vostre departament. L’informe ha de tenir entre 300 i 400 paraules. Com que és un informe breu, no cal que tingui una estructura gaire complicada. Hi ha d’haver, emperò, una introducció i i un apartat de conclusions. Per elaborar l’informe heu de fer servir les dades i la informació que us he donat fins ara i la que trobareu en aquest document. Recordeu que el dia 8 l’heu de portar a classe perquè el puguem revisar.

  Bones festes!

   

  Article complet

 • Dimarts, 16 de desembre del 2014

  Els trets definitoris del llenguatge administratiu català són la modernitat i la democratització, dins d’un estil que, per la seva funció i pels seus condicionaments, ha de ser fred, cortès i elegant. Això vol dir que cal acostar al màxim el llenguatge de l’Administració al de l’administrat. Per tant, ha de ser:

  • clar i senzill
  • respectuós i correcte, però no humiliant ni afalagador
  • igualitari pel que fa als sexes

  [Referència: Carles Duarte et alii, Manual de llenguatge administratiu]

  a) La nominalització

  El recurs a la nominalització, que consisteix a emprar un nom en substitució d’un verb, no és incorrecte, però és millor no abusar-ne, ja que així el text  és més àgil i directe. D’altra banda, les frases amb un excés de substantius també tenen un excés de determinants i de preposicions, per la qual cosa el text s’allarga innecessàriament. Cal recordar, també, que aquest recurs no és genuí de la llengua catalana.

  [Referència: Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu]

  b) L’ús abusiu de possessius

  Els possessius exerceixen un paper molt important en llengües com l’anglès o també, encara que en menor mesura, el castellà. En canvi, en català tenen una presència més reduïda. Els possessius aporten sovint una informació redundant, innecessària per comprendre el missatge, de manera que l’opció més normativa és prescindir-ne.

  Prescindir-ne no és, però, l’única opció. Per evitar carregar els nostres textos amb els possessius, els pronoms febles ens ofereixen dues bones solucions: el pronom en i els pronoms de datiu amb valor possessiu.

  [Referència: Va de bo! Nivell superior de valencià C2]

  c) La construcció i la redacció de la frase

  Hem comentat les sis primeres frases de la fotocòpia.

  1. verb buit: passo a detallar-vos > us detallo
  2. construcció complicada: cauran precipitacions en forma de neu > nevarà
  3. passiva pronominal incorrecta
  4. construcció complicada: comptarà amb un increment > hi haurà més, tindrà més
  5. nominalització: per arribar a la seva resolució > per resoldre’l
  6. repetició: tornar a començar de nou

  DEURES:

  • Corregiu o milloreu, si cal, les oracions de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 11 de desembre del 2012

  Quina estosseguera!

  ACTIVITATS DEL DOSSIER

  • activitats 6 i 8

  a) El resum

  Un resum cientificotècnic és un escrit que exposa breument els punts essencials d’un article científic o tècnic. La funció d’un resum d’aquest tipus és oferir al lector una informació ràpida i accessible perquè pugui valorar si l’article li interessa o no. Per això, és molt important que sigui fàcil de llegir.

  El resum és un tipus de text que s’adreça a un públic molt determinat, sovint amb interessos professionals i acadèmics molt definits, que està familiaritzat amb una disciplina concreta i que, per tant, en coneix bé la terminologia. Malgrat això, com que l’objectiu del resum és donar una visió ràpida de l’article, el llenguatge no és excessivament especialitzat ni elaborat i ha de tenir un to divulgatiu.

  Així, doncs, el resum no consisteix a parafrasejar o copiar fragments d’un text, sinó que només ha de recollir les idees principals i l’enfocament general.

  Referència: Nivell superior. Curs de llengua catalana (ed. Castellnou)

  b) La redacció i construcció de la frase

  Abans d’analitzar els resums de l’activitat 8 del dossier, hem comentat les recomanacions del Servei Lingüístic de la UOC.

  c) L’accentuació

  Hem comentat les paraules amb accent diacrític dels resums de l’activitat 6: què, té, més, vénen.

  Hi ha mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d’altres mots que s’escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. Per exemple:

  déu (‘divinitat’) / deu (’10’, ‘font’, verb)
  món (‘univers’) / mon (‘el meu’)
  nét (‘fill d’un fill’) / net (‘sense brutícia’)
  sòl (‘terra’) / sol (‘astre’, ‘sense companyia’, ‘solament’)
  pèl (‘vellositat’) / pel (contracció de per i el)

  En plural, l’accent d’aquests mots es conserva si hi continua havent perill de confusió: déus, néts, sòls, pèls.En canvi, quan no cal distingir mots coincidents, la forma de plural perd l’accent. Per exemple: el plural mons (del singular món) no s’accentua, ja que no es confon amb el plural de mon (mos): el món, els mons; mon pare, mos pares. Altres casos de plural que no s’accentuen són:
  , mans (‘extremitat’) / ma, mes (‘la meva’, ‘les meves’)
  rés, resos (‘pregària’) / res (‘cap cosa’)
  ús, usos / us (pronom: us saluda)

  L’accent diacrític es conserva en la formació de mots derivats o compostos. Per exemple:

  déu, redéu
  nét, besnét, besnéts
  sòl, subsòl, subsòls, entresòl, entresòls
  pèl, repèl, contrapèl…

  Si el plural del mot primitiu no manté l’accent (com a món/mons, /mans, rés/resos, ús/usos), la forma de plural d’un derivat o un compost tampoc no s’accentua. Per exemple:

  món, mons, rodamón, rodamons
  , mans, passamà, passamans

  Referència: blogs.cpnl.cat/aula-virtual-osona

  A més, hem dictat algunes paraules “difícils“: estómac, olimpíada, ènema, Marràqueix,  guru, Etiòpia, Munic, Agamèmnon, medul·la, Tibet, Hèlsinki, èczema, zulu, tèxtil, torticoli, míssil, diòptria,  préssec, feréstec, iber, vídeo, rupia, fórmula, tómbola, Tàrraco

  DEURES:

  • Llegiu el text que acompanya la proposta d’informe que heu triat. Sintetitzeu-ne el contingut i extraieu-ne els punts més importants.
  • Redacteu les frases de la fotocòpia convertint en verbs els substantius que ho permetin.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 9 de desembre del 2014

  Allò que el vent s’endurà.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 4

  a) La veu passiva

  Malgrat que en el llenguatge periodístic la veu passiva té un ús recurrent en els titulars i és habitual en les notícies perquè permet focalitzar la informació d’una manera bastant efectiva, convé no abusar del recurs perquè no perdi la funció que té. El mateix passa en el llenguatge administratiu, en què s’utilitza per la impersonalització que aporta als escrits. Fora d’aquests dos llenguatges, convé restringir-ne l’ús utilitzant altres mecanismes.

  b) La duplicació del CD

  Si volem focalitzar l’atenció en el CD de la frase activa, no cal que la convertim en passiva. Només avançant el CD al començament de la frase i substituint-lo després per un pronom, podem aconseguir el mateix efecte. Si avancem un CD que és un ésser animat, va encapçalat per la preposició a.

  DEURES:

  • Feu les activitats 5 i 6 del dossier. Aquest mapa mental us pot ajudar a analitzar els resums.el resum
   mapa mental del resum
  • Marqueu tots els accents diacrítics que trobeu en els resums de l’activitat 6 del dossier.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 4 de desembre del 2014

  Perdoneu el retard a l’hora de publicar l’entrada: trasllat, cap de setmana llarg…

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 4

  a) Els apartats i els subapartats

  Hem revisat el text del projecte dels menjadors escolars sostenibles i hi hem fet els canvis necessaris per fer-lo més coherent. Ens hem fixat en dues propostes. La primera, més objectiva, manté el títol i introdueix els subapartats amb l’infinitiu. La segona, més subjectiva, canvia el títol (“Què proposem?“) i introdueix els subapartats amb la primera persona del plural (nosaltres) del present d’indicatiu.

  b) La veu passiva

  RECORDEU: Sempre que sigui possible, és millor redactar en activa, perquè les construccions passives dificulten la comprensió del text ja que l’agent del procés verbal queda en segon terme.

  Les construccions de passiva pronominal amb complement agent són incorrectes, ja que és incoherent usar el pronom es -que serveix per no esmentar l’agent del procés verbal- i, alhora, indicar-lo.

  DEURES:

  • Redacteu en activa les construccions passives de les frases de les fotocòpies.
  • Penseu quines opcions tenim per destacar la informació que subratllem d’aquestes frases.

  Fins dimarts (és a dir, avui)!

  Article complet

 • Dimarts, 2 de desembre del 2014

  29, 28, 27, 26, 25… 2015!

  ACTIVITATS DELS DOSSIER:

  • activitat 4

  a) Representació dels nombres en xifres o en lletres

  Hem corregit l’exercici i hem comentat les propostes de l’article de Llengua i Ús.

  b) Els apartats i els subapartats

  Hem comentat el text de l’activitat 4.  Hem vist que l’enunciat de l’apartat no concorda amb els subapartats ja que no desglossen els capítols sinó que en fan tot un seguit de valoracions .

  RECORDEU: Els apartats o subapartats vinculats a un enunciat han de ser coherents entre ells i amb l’enunciat pel que fa al contingut. També han de començar amb un element de la mateixa categoria, mantenir la mateixa persona verbal i d’altres elements que assegurin la coherència d’aquest tipus de text.

  DEURES:

  • Reviseu el text del projecte dels menjadors escolars sostenibles i feu-hi els canvis necessaris perquè sigui més coherent.
  • Trieu una de les propostes d’informe (1,2, 3, 5) de l’activitat 1. Comenteu els gràfics, que podreu aprofitar per redactar l’informe de la tasca final.

  Fins dijous!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme