RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘connectors’

 • Dimarts, 8 de novembre del 2016

  83708

  a) Revisió i correcció de textos

  Hem comentat alguns fragments del primer article que em vau presentar.

  1. Hem de començar des de les escoles, hem de treballar el tractament de la informació, ensenyar als nostres alumnes com accedir a la informació, a saber escollir les fonts, a valorar que no totes les que es poden trobar a Internet són fiables, a saber llegir amb criteri i a que no només n’hi ha prou amb llegir, sinó que s’ha d’entendre allò que es llegeix, a saber comparar i sobretot a saber triar entre tota la muntanya de dades a la que es pot accedir. > Hem de començar des de les escoles a treballar el tractament de la informació. Cal ensenyar als nostres alumnes com accedir a la informació, a saber escollir les fonts, a valorar que no totes les que es poden trobar a Internet són fiables, a saber llegir amb criteri, a adonar-se que no només n’hi ha prou amb llegir, sinó que s’ha d’entendre allò que es llegeix, a saber comparar i sobretot a saber triar entre tota la muntanya de dades a les quals es pot accedir.
  2. Hem de seguir insistint per a que la nostra educació avanci en aquesta línia, per a que de veritat es formin noves generacions que entenguin el verdader valor de la informació. > Hem de seguir insistint perquè la nostra educació avanci en aquesta línia, perquè de veritat es formin noves generacions que entenguin el verdader valor de la informació.

  b) Per què, perquè, per a què

  Per què

  Perquè

  Per a què

  1) Pronom interrogatiu

  per què = per quina causa

  Resposta: causa / finalitat?

  2) Pronom relatiu

  per què = pel qual / per la qual / pels quals / per les quals / per on

  1) Conjunció causal

  perquè = ja que

  Verb: indicatiu

  2) Conjunció final

  perquè = a fi que

  Verb: subjuntiu

  3) Substantiu

  perquè = motiu

  Amb article

  1) Pronom interrogatiu

  per a què = per a quina finalitat

  Resposta: finalitat

  Amb verbs servirutilitzar

  2) Pronom relatiu

  per a què = per al qual / per a la qual / per als quals / per a les quals

  RECORDEU:

  • Per què has deixat la cadira allà?
  • Perquè aquí em fa nosa. [causa] / Perquè no entri ningú més a l’aula. [finalitat]

  Hem analitzat l’article “Literatura, per a què?” d’Ada Castells i ens hem adonat que la majoria de respostes que dóna tenen més relació amb els motius (causa) que tenim per llegir que no pas amb els beneficis (finalitat) de la lectura. Per tant, el títol no és coherent amb el contingut de l’article.

  c) L’exposició oral

  Si voleu saber com ha de ser una exposició oral, podeu mirar aquests dos vídeos. El primer se centra en el llenguatge no verbal i el segon, en l’estructura del discurs:

  També podeu consultar els aspectes que es poden avaluar en una exposició oral a la web Com comunicar.

  DEURES:

  • Repasseu l’ús de per què, perquè, per a què, que i què del conte “El senyor que compta”.
  • Trieu els cinc aspectes que tindríeu en compte a l’hora de valorar una exposició oral.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 18 de febrer del 2016

  XDMznv

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 2.1

  a) L’article d’opinió

  Hem revisat l’estructura de l’article d’opinió.

  En aquests enllaços trobareu més informació sobre l’article d’opinió:

  b) Els connectors

  En aquest enllaç trobareu una classificació molt útil dels connectors.

  RECORDEU:

  • *donat que: La construcció donat que no és correcta en català i, per tant, cal buscar en cada cas una alternativa correcta per substituir-la. Amb el significat causal de ‘considerant que, tenint en compte que’, es poden fer servir les expressions següents: atès que, com que, ja que, per tal com, puix que.
  • *degut a: No és recomanable usar l’expressió degut a amb el sentit de ‘a causa de’. És preferible fer servir altres locucions com ara a causa de, gràcies a, per culpa de, per raó de, perquè o ja que.
  • *en relació a: Hem de fer servir en relació amb o amb relació a.  Aquestes locucions es poden considerar sinònimes quan adopten el significat ‘pel que fa a’.
  • *doncs causal: La conjunció doncs només pot expressar una idea de conseqüència o conclusió i equival a per tant. Així, és incorrecta per introduir oracions que expressen causa i cal substituir-la per perquè, ja que, queatès que, etc., en els casos en què tingui aquest sentit.
  • *tal i com: Per dir que les coses són d’una manera determinada, fem servir la construcció tal com.
  • *sempre i quan: Per expressar una condició, en català disposem de la construcció sempre que. Aquesta condició també es pot expressar amb la conjunció si i el verb en indicatiu.
  • *quant més, *quant menys: Per expressar que una cosa és d’una determinada manera en un grau inferior o superior quantitativament perquè depèn proporcionalment del grau d’un segon factor, es fan servir les locucions com més i com menys.

  DEURES:

  • Reviseu els connectors de l’article “La ciutadania es llança a crear partits polítics” i substituïu els que calgui perquè el text sigui més variat.
  • Completeu l’article “Sol·licitud d’amistat” amb les conjuncions que hi falten.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 26 de gener del 2016

  La calor d’avui m’ha fet pensar en el títol d’aquest disc mític:

  a) Morfosintaxi: remarques

  • En general, en català el CD va sense preposició, tant si el CD és animat com inanimat. Per identificar el CD podeu substituir-lo per un pronom feble: tractar el pacient / tractar-lo.
  • El relatiu compost el qual sense preposició només és correcte en les oracions adjectives explicatives: …l’escala Holmes-Rahe, la qual permet avaluar…
  • Quan les preposicions per o per a van seguides d’un infinitiu, cal fer servir l’una o l’altra segons el significat que expressin en cada context (causa, concessió, finalitat…). Aquesta distinció presenta, en la pràctica, certes dificultats i pot variar segons els diferents parlars. Per aquest motiu, malgrat que la normativa distingeix l’ús de per per a davant d’infinitiu segons el valor de la preposició i és, per tant, l’ús adequat en contextos marcadament formals, avui dia hi ha obres i autors que, amb aquests valors de destinació, accepten l’ús exclusiu de per davant d’infinitiu.
  • Els demostratius es poden usar amb valor pronominal. Ara bé, convé evitar alguns usos abusius del demostratius pronominals que no són genuïns. Segons els contextos, es pot tornar a esmentar el referent directament o substituir-lo per un pronom feble. En altres casos es pot elidir el pronom demostratiu quan la presència o absència d’aquest pronom no fa variar el significat de l’oració.
  • L’ús de l’adverbi com per indicar exemples també és correcte. Per qüestions de claredat expressiva, hi ha contextos en què l’adverbi com és utilitzat sovint reforçat amb altres elements (com ara i com és ara).

  b) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –ical: laïcal
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –idal: helicoïdal
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcal, laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo! Nivell superior de valencià (C2) (ed. Bromera)]

  DEURES:

  • Acabeu de classificar les paraules amb dièresi de la fotocòpia.
  • Redacteu l’informe. Ha de tenir una extensió aproximada de tres-centes paraules. Aprofiteu la informació que teniu i aquest material complementari.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 12 de febrer del 2015

  Mig curs. Dia per fer balanç.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER

  • Tasca

  a) L’exposició oral

  Una de les tasques clau de la fase de preparació d’una exposició oral és l’elaboració d’un guió. El guió és un esquema que recull els punts essencials que volem desenvolupar i que ens ajuda a presentar les idees d’acord amb un ordre fixat. Així mateix, redueix les possibilitats que oblidem algunes qüestions importants o que ens quedem encallats.

  A més de proporcionar seguretat durant la intervenció, l’elaboració del guió serveix per identificar el fil conductor de l’exposició, localitzar buits, mancances o repeticions, fer èmfasi en els punts més importants i descartar les idees que tenen poca relació amb el fil conductor.

  Un bon guió ha de complir els requisits següents:

  • Ha d’incloure les idees principals de l’exposició, expressades de manera concisa.
  • Ha d’oferir una estructura clara, amb les idees organitzades i jerarquitzades. Només així podem trobar de seguida la informació que busquem.
  • Ha de ser obert, és a dir, ha de permetre incloure-hi noves idees.
  • Ha de recollir tots les dades (dates, noms…) que es puguin reproduir de manera literal.

  A l’hora de preparar el guió d’una exposició oral podem recórrer també a unes fitxes de suport. En aquesr cas, hem de tenir en compte les recomanacions següents:

  • La lletra ha de ser grossa i clara perquè sigui fàcil de llegir amb una simple ullada.
  • Les fitxes han de ser breus: només hi hem d’incloure les paraules clau o les idees bàsiques que ens puguin servir de guia.
  • Les fitxes només les hem d’escriure per una cara.
  • El paper ha de ser fort i de la mida d’una quartilla o més petit.
  • Les fitxes han d’estar ordenades i numerades.

  b) Els connectors

  Fixeu-vos en les correlacions de connectors: d’una banda… d’altra banda; des de… fins a…

  DEURES:

  • Enregistreu el discurs de presentació. Si feu servir el web Vocaroo, només caldrà que m’envieu l’enllaç a vvinyas@cpnl.cat.
  • Llegiu aquest aquesta notícia sobre l’eficàcia golejadora de Messi i el comentari del diari Ara sobre l’ús rigorós de les dades.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 de febrer del 2015

  Mmm, aaa, eee, vull dir que…, saps? Eppur si muove és una frase de Galileu.

  Gràcies, Viquipèdia.

  a) Els connectors

  Hem revisat l’ús de les conjuncions perquè i però en l’article “La ciutadania es llança a crear partits polítics”.  Ens hem adonat que en alguns casos en les podem estalviar sense canviar el sentit de l’oració.

  b) Els mots crossa

  Per saber-ne més, llegiu aquesta entrada del blog Aprendre llengües.

  Recordeu que el canal (oral o escrit) és un dels factors que determina quin registre lingüístic fem servir. Ho hem comprovat a l’hora de revisar la transcripció d’un text radiofònic.

  c) L’exposició oral

  Introducció a l’art de parlar en públic“, Lletres i bits

  DEURES:

  • Prepareu el guió de la presentació que haureu de fer en la tasca final de la unitat. Podeu fer servir aquest esquema:
  1. salutació
  2. presentació de l’entitat: objectius, trajectòria, activitats
  3. presentació de l’activitat: objectiu, programa, valoració crítica
  4. presentació del ponent: currículum
  5. comiat

  Com que presentarem tres activitats diferents, us faré arribar per correu electrònic els enllaços amb la informació necessària.

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims velarització verbs veu passiva vocalisme