RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘dièresi’

 • Dijous, 12 de gener del 2017

  a) La dièresi

  Cal tenir en compte que hi ha alguns casos en què no marquem els hiats amb el signe de la dièresi. Es tracta de les anomenades normes d’estalvi de la dièresi. No posem dièresi, malgrat que hi ha un diftong que no es forma, en els casos següents:

  1. Quan la i o la u han de dur accent segons les normes d’accentuació
   país, veí, conduís…però, en canvi: països, veïna, conduïssin
  2. En el futur, condicional, infinitiu i gerundi dels verbs acabats en vocal + ir.
   traduint, reduir, conduiria, agrairem…però, en canvi: traduït,
   reduïm, conduïssis, agraïa
  3. En els sufixos isme, ista.
   egoisme,  egoista, panteisme, judaisme, altruista…(excepte proïsme)
  4. En les paraules compostes amb els prefixos contra, re, co, anti, semi.
   contraindicació, reincidir, antiinflamatori, coincidir…(excepte reüll)
  5. En els mots que acaben en les terminacions llatines ius, ium:
   Aquàrium, pòdium, mèdium, Màrius…

  [Referència: Itineraris d’aprenentatge]

  b) La construcció i redacció de textos

  A l’hora d’utilitzar dades numèriques, tant li fa si són quantitats absolutes com percentatges, hem d’anar amb molt de compte per no confondre el lector o l’oient. Hem de seleccionar sempre les xifres rellevants i hem d’interpretar-les de manera correcta. Fixeu-vos en el contingut de la notícia següent:

  Què us sembla: una notícia positiva o bé negativa?

  c) La derivació

  Hem comentat els derivats de l’exercici 1 de la fotocòpia.

  DEURES:

  • La revista El Temps  us ha demanat que escrigueu un article sobre la immigració dels anys seixanta a Catalunya per a un dossier sobre llengua i immigració. L’article ha de tenir unes 300 paraules.
  • Feu l’exercici 3 de la fotocòpia dels derivats.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 de gener del 2017

  Imatge relacionada

  El termòmetre de la classe…

  a) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo! Nivell superior de valencià (C2) (ed. Bromera)]

  En els mots manllevats al llatí i al grec, una i feble precedida d’una vocal forta és pronunciada dins la mateixa síl·laba que aquesta, formant amb ella un diftong decreixent: es.toic, fluid, he.roic, laic; però el diftong es desfà quan la primera vocal perd el seu accent: es.to.ï.cis.me, flu.ï.de.sa, he.ro.ï.ci.tat, la.ï.cit.zar. A un diftong d’un 15 mot primitiu, doncs, pot correspondre un grup disil·làbic en un derivat. Per tant, porten dièresi els derivats cultes amb els sufixos itat, isme, itzar i similars, encara que en els mots primitius hi hagi un diftong: arcaïtzant (cf. arcaic), druïdessa, druïdisme (cf. druida), hebraïtzar, hebraïtzant (cf. hebraic), judaïtzar, judaïtzant (cf. judaic), mosaïcista (cf. mosaic), estoïcisme (estoic), fluïdesa, fluïdificar, fluïditat, fluïditzar (cf. fluid), laïcat, laïcisme, laïcitzar (cf. laic), atiroïdisme (cf. tiroide). Notem que no han de dur dièresi els derivats amb el sufix -al, els primitius dels quals tampoc no la porten: coital, col·loidal, esferoidal, fluidal, helicoidal, laical, romboidal, trapezoidal (derivats respectivament de coit, col·loide, esferoide, fluid, helicoide, laic, romboide, trapezoide).

  [IEC: Ortografia catalana]

  b) La derivació

  Hem buscat els derivats de l’exercici 2 de la fotocòpia.

  DEURES:

  • Repasseu l’ús de la dièresi i feu els exercicis 7, 8 i 9 de la fotocòpia.
  • Comproveu en el diccionari el significat dels derivats que heu format per a l’exercici 2 de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 28 de gener del 2016

  La paraula del dia

  encadellat

  a) La dièresi

  No es posa dièresi, encara que no hi hagi diftong, en els quatre casos següents:

  1. En els compostos amb prefix acabat en vocal (fora de reüll i les formes del verb reeixir, com reïxo, reïx): reunió, reincidir, contraindicació, coincidència.
  2. En les terminacions llatines -us i -um:  Màrius, linòleum, aquàrium, contínuum.
  3. En els sufixos -isme i -ista (els acabaments de proïsme i lluïsme no són sufixos): egoisme, altruista,arcaisme.
  4. En les terminacions de gerundi, infinitiu, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació (acabats en -ir):  agraint, conduir, lluiran, beneiríem.

  [Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya]

  b) La coherència i la cohesió

  Hem redactat les bases del premi Catalunya Futur.

  DEURES:

  • Feu els exercicis 7 i 8 de la fotocòpia.
  • Redacteu l’informe.
  • Feu el qüestionari de la unitat 2 que trobareu al curs de l’Aula mestra.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 26 de gener del 2016

  La calor d’avui m’ha fet pensar en el títol d’aquest disc mític:

  a) Morfosintaxi: remarques

  • En general, en català el CD va sense preposició, tant si el CD és animat com inanimat. Per identificar el CD podeu substituir-lo per un pronom feble: tractar el pacient / tractar-lo.
  • El relatiu compost el qual sense preposició només és correcte en les oracions adjectives explicatives: …l’escala Holmes-Rahe, la qual permet avaluar…
  • Quan les preposicions per o per a van seguides d’un infinitiu, cal fer servir l’una o l’altra segons el significat que expressin en cada context (causa, concessió, finalitat…). Aquesta distinció presenta, en la pràctica, certes dificultats i pot variar segons els diferents parlars. Per aquest motiu, malgrat que la normativa distingeix l’ús de per per a davant d’infinitiu segons el valor de la preposició i és, per tant, l’ús adequat en contextos marcadament formals, avui dia hi ha obres i autors que, amb aquests valors de destinació, accepten l’ús exclusiu de per davant d’infinitiu.
  • Els demostratius es poden usar amb valor pronominal. Ara bé, convé evitar alguns usos abusius del demostratius pronominals que no són genuïns. Segons els contextos, es pot tornar a esmentar el referent directament o substituir-lo per un pronom feble. En altres casos es pot elidir el pronom demostratiu quan la presència o absència d’aquest pronom no fa variar el significat de l’oració.
  • L’ús de l’adverbi com per indicar exemples també és correcte. Per qüestions de claredat expressiva, hi ha contextos en què l’adverbi com és utilitzat sovint reforçat amb altres elements (com ara i com és ara).

  b) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –ical: laïcal
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –idal: helicoïdal
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcal, laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo! Nivell superior de valencià (C2) (ed. Bromera)]

  DEURES:

  • Acabeu de classificar les paraules amb dièresi de la fotocòpia.
  • Redacteu l’informe. Ha de tenir una extensió aproximada de tres-centes paraules. Aprofiteu la informació que teniu i aquest material complementari.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 20 de gener del 2015

  Sant Sebastià…, s’acaben els sants barbuts.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 1

  a) La notícia periodística

  Hem revistat els títols següents:

  1. 248,5 milions per a infraestructures > S’ha d’arrodonir la xifra.
  2. Ajuntament proposa cobrar taxa per tenir gos > Hi falten els determinants.
  3. Cristiano fa bons els pronòstics, guanya la tercera Pilota d’Or i es marca el repte de superar Leo Messi > És massa llarg.
  4. Descobert a Escòcia un rèptil marí del Juràssic semblant a un dofí que va viure fa uns 170 milions d’anys > És massa llarg i hi ha informació innecessària.
  5. El govern espanyol està disposat a repensar la intervenció de trucades sense intervenció judicial > S’hi repeteix una paraula i hi ha un verb buit.
  6. El petroli segueix en caiguda lliure: el petroli de Brent baixa dels 46 dòlars > Hi ha dos punts.
  7. Els Globus d’Or llancen Boyhood cap a l’èxit > Hi ha cursives.
  8. Els homes, que es fan moltes ‘selfies’ són més proclius a ser psicòpates > Està mal puntuat i hi ha un verb buit.
  9. En la continuació de ‘Twin Peaks’, el protagonista, l’agent Cooper el tornarà a interpretar de nou Kyle MacLachlan > Està desordenat.
  10. Fontcoberta va reestrenar el nucli de l’església > El verb està en passat.
  11. Inauguren la nova biblioteca de Girona > No s’hi esmenta el subjecte.
  12. Josep Lluís Núñez, el presoner d’Hisenda > És un joc de paraules amb un altre títol.
  13. L’Assemblea Nacional Catalana demana que: “els polítics estiguin a l’alçada” > S’hi poden utilitzar les sigles i està mal puntuat.
  14. La CUP podria mantenir les sigles a la llista d’esquerres > El verb està en condicional.
  15. La nova fornada de dirigents que dirigirà el país > Es fan servir paraules amb la mateixa arrel.
  16. Marine Le Pen reclama no mantenir Schengen > Hi ha una oració negativa.
  17. Mor dona en omplir-se de fum metro de New York > Hi falten els determinants.
  18. Nadal no es classifica per a la tercera ronda del torneig de Doha > Hi ha una oració negativa.
  19. Part de l’art precolombí de Jordi Clos, cedit al MuCuM > Hi ha una sigla desconeguda.
  20. Sefardites, sí; moriscs i sahrauís, no > Hi ha massa signes de puntuació.
  21. Tres premis (millor pel·lícula, millor director i millor guió) per a Wes Anderson > S’hi fan servir els parèntesis.
  22. Tres veïns de Vic han estat imputats per l’intent d’homicidi de Josep Anglada > Hi ha un verb buit.
  23. Troben 50 tones de llavors de cereals destinades a la comercialització fraudulenta > No s’hi esmenta el subjecte.
  24. Un exregidor del PI està a favor d’un govern d’unitat > Hi ha un verb buit.
  25. Un milió de pensions més! > Es tanca la frase amb un signe d’admiració.

  b) La dièresi

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  DEURES:

  • Feu els exercicis d’ortografia de la fotocòpia.
  • Escriviu un títol per a unes notícies de la secció d’economia del diari. Tingueu en compte les recomanacions que hem comentat aquests dies.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 15 de gener del 2015

  oriünd -a adj originari. Un futbolista oriünd del Camerun.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 1

  a) La dièresi

  Hem classificat les paraules de l’exercici. Cal que ens fixem sobretot en els cultismes amb sufix i amb les paraules per a les quals no tenim cap referència per saber si hi ha hiat o diftong.

  b) La notícia periodística

  El titular és l’encapçalament de la notícia. El titular inclou l’avanttítol, el títol i el subtítol.

  A l’hora d’escriure el títol d’una notícia periodística tingueu en compte les recomanacions següents:

  • Escriviu títols breus, de menys de catorze paraules.
  • Useu frases en passiva reflexa o el verb en la forma de participi si el subjecte no és rellevant i no hi apareix.
  • Elidiu els elements de la frase no rellevants.
  • Utilitzeu tots els articles i preposicions necessaris perquè l’oració estigui ben cohesionada.
  • Feu servir els verbs en present.
  • Empreu oracions afirmatives.
  • Excloeu les formes que expressin probabilitat.
  • Feu frases que no necessitin gaires signes de puntuació, com ara la coma i el punt i coma.
   No recorreu a altres títols.
  • Escriviu les paraules que han d’anar en cursiva escrites entre cometes simples.
  • Utilitzeu només sigles fàcils d’identificar.
  • Arrodoniu les xifres.
  • No hi repetiu paraules o paraules amb la mateixa arrel.

  DEURES:

  • Repasseu l’ús de la dières i feu els exercicis 6, 8 i 9 de la fotocòpia.
  • Reviseu els títols d’aquest document.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 13 de gener del 2015

  En dimarts no et llevis del llit, que és el que et farà més profit.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Presentació de la unitat 3

  a) La precisió lèxica

  Hem comentat uns exercicis del llibre 10 exàmens del nou nivell D de català (ed. Teide)

  b) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –ical: laïcal
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –idal: helicoïdal
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcal, laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo! Nivell superior de valencià (C2) (ed. Bromera)]

  DEURES:

  • Repasseu l’ús de la dièresi.
  • Classifiqueu les paraules de l’exercici 5. Perquè la classificació sigui més entenedora, feu servir la graella següent:
  1. paraules on les vocals i o u són tòniques
  2. paraules amb i o u àtones derivades d’altres en què les vocals i o u eren tòniques
  3. sufixos
  4. altres paraules en què l’aplec vocàlic va en hiat

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dimarts, 14 de gener de 2014

  a) La dièresi

  EXERCICIS: 14 i 17 (pàg. 155)

  b) Els signes de puntuació

  En aquest document del Departament de Justícia hi podeu trobar un bon resum de l’ús dels signes de puntuació.

  EXERCICI: 5 a)-j) (pàg.143)

  c) Textos catalans antics

  Si voleu fer algunes activitats de comprensió de textos en català antic, poder anar a la pestanya “Antologia de textos catalans antics“.

  DEURES:

  • Poseu els accents i les dièresis que falten en el text de l’exercici 19 de la pàgina 156.
  • Acabeu de fer l’exercici 5 de la pàgina 143.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 9 de gener de 2014

  Primera classe del 2014.

  a) La separació de sí·labes

  Les separacions a final de ratlla han de respectar les síl·labes. Per això cal tenir en compte els casos següents:

  • Els grups ss, rr, tx, l·l se separen: as-sem-ble-a, car-re-te-ra es-mot-xar, xit-xa-rel-lo
  • El grup ix, quan no és final de paraula, se separa: pei-xa-te-ra, però re-neix.
  • Els prefixos an-, con-, en-, in-, des-, ex-, sub-, trans- i altres elements (ad- davant hnos- i vos- + altres) es mantenen íntegres: an-ur, des-ho-nest, in-e-fi-caç, trans-at-làn-tic, nos-al-tres.
  • Els grups ll, ny, gu, qu no se separen: ca-llem, en-ga-nyós, es-guer-ra, en-ques-ta.
  • No ha de quedar una lletra sola a començament o final de ratlla.

  [Text extret del web del Servei Lingüístic de la UOC]

  b) Els contactes vocàlics

  EXERCICI: 13 (pàg. 154)

  c) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –ical: laïcal
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –idal: helicoïdal
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcal, laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo!]

  EXERCICI: 15 (pàg. 155)

  DEURES:

  • Repasseu els casos d’estalvi de la dièresi i feu els exercicis 14 i 17 de la pàgina 155.
  • Resumiu el fragment del Llibre de les bèsties de Ramon Llull de la pàgina 138. El resum ha de tenir una extensió màxima de 100 paraules.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 24 de gener de 2012

  Com diem a casa, avui érem quatre i el cabo.

  a) La dièresi

  EXERCICIS: 14, 15, 16, 17 i 18 (pàg. 155.156)

  b) Els signes de puntuació

  Hem comentat l’ús de la coma en els incisos, en les enumeracions i en els elements desplaçats. Fixeu-vos en l’ús del punt i coma quan a l’interior d’una estructura en què normalment utilitzaríem coma s’introdueixen uns altres elements que també en fan servis. Observeu aquest exemple adaptat del llibre de José Antonio Millán Perdón imposible.

  1. Va venir en Joan, em va pujar la fruita, la hi vaig pagar.
  2. Al matí, quan tot just m’acabava de llevar, va venir en Joan; em va pujar la fruita: peres, pomes, raïms i taronges; la hi vaig pagar, com sempre, bitllo-bitllo.
  3. Al matí, quan tot just m’acabava de llevar, va venir en Joan, encara que sap que me’n vaig a dormir molt tard i no m’agrada gens matinar. Em va pujar la fruita a poc a poc, picant cada esglaó amb el carret: peres, pomes, raïms i taronges; però no em va voler portar pebrots del seu hort. La hi vaig pagar, com sempre, bitllo-bitllo ja que no m’agrada quedar a deure mai res.

  Cliqueu aquí, si voleu més informació sobre l’ús dels signes de puntuació.

  EXERCICI: 5 a) – j) (pàg. 143)

  c) Els registres

  DEURES:

  • Feu l’oració h) de l’exercici 5 de la pàgina 143.
  • Resumiu el fragment del Llibre de les bèsties de Ramon Llull que trobareu a la pàgina 138.

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme