RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘fonètica sintàctica’

 • Dijous, 12 d’abril de 2012

  A l’abril cada gota val per mil.

  a) Fonètica sintàctica

  Quadre resum

  EXERCICIS: 44 i 54 (fotocòpia) i primer text de la fotocòpia (a-h)

  b) Els pronoms febles

  EXERCICI: 21 (pàg. 285)

  DEURES:

  • Acabeu de transcriure els sons del primer text de la fotocòpia.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 22 de la pàgina 285 amb el pronom o pronoms corresponents.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 d’abril de 2012

  Tornem-hi!

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat els al·lòfons dels fonemes oclusius sonors.

  Fonema oclusiu bilabial sonor /b/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [b] B bull, bel
  oclusiu sonor [b] V vull, vel
  aproximant [β] B ceba
  aproximant [β] V seva
  geminat sonor [bb] davant L B poble
  oclusiu sord [p] B-P cub, sap
  mut [ø] darrere M, final de mot B amb, tomb
  Fonema oclusiu dental sonor /d/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [d] D dir, dur
  aproximant [δ] D roda, muda
  oclusiu sord [t] D-T fred, mut
  oclusiu sord [t] darrere consonant D sord. verd
  mut [ø] D sords, verds
  Fonema oclusiu velar sonor /g/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [g] G gat, gos
  oclusiu sonor [g] GU guisar
  aproximant [γ] G fregar
  aproximant [γ] GU llargues
  geminat sonor [gg] davant l G regle, segle
  oclusiu sord [k] G-C fàstic, càstig
  mut [ø] darrere N, final de mot (N > [ŋ]) G-C fang, tinc
  africat [gz] X examen

  Fixeu-vos en aquestes observacions sobre la pronúncia de la erra final.

  La -r final no es pronuncia (tret dels parlars valencians):

  1. En la terminació dels infinitius: cantar, voler

  2. En la terminació dels substantius acabats en:
  -ar: amb sentit locatiu i col·lectiu: bestiar, campanar, alzinar, pinar, fruiterar.
  * –er:
  o designa la persona que es dedica professionalment a l’objecte indicat pel primitiu: barber, enginyer, fuster
  o indica l’utensili o lloc destinat a contenir o a treballar l’objecte significat pel primitiu: braser, paller, tinter
  o designa l’arbre del fruit o la planta indicat pel primitiu: ametller, presseguer, llorer, roser
  o forma substantius indicadors de gran massa, intensitat o multitud de l’objecte indicat pel primitiu: femer, alguer
  * -or:
  o El sufix -dor indica la persona agent i presenta les formes -ador, -edor, -idor, segons si el radical del verb és de la primera, segona o tercera conjugació: amador, bevedor, servidor
  o El sufix –dor presenta també les formes -ador, -edor,-idor, i s’aplica als radicals verbals per formar substantius que designen el lloc on passa l’acció: escorxador
  o Indica també l’instrument que serveix per efectuar-la: mocador, penjador
  * El sufix -or forma noms abstractes: dolor, por, suor, blancor, grogor.

  3. En la síl·laba tònica final d’aquelles paraules que tenen femenins i derivats amb -r: clar (femení, clara), calor (derivat, calorós)

  (Però es pronuncia en noms com: mar, far, cor, sospir, amor, tresor…)

  4. En altres mots com: llindar, parer, ahir

  La -r final es pronuncia:

  1. En alguns monosíl·labs i alguns bisíl·labs especialment breus: bar, per, cor, car, or, mor, pur, tir, sor, mar, acer, llar, far, ver…
  2. En alguns mots aguts de més d’una síl·laba. Aquests mots s’agruparien en:
  * adjectius (a vegades substantivats): futur, familiar, espectacular
  * noms abstractes: amor, favor, sabor, honor, valor
  * substantius derivats de verbs: sospir, atur, enyor…
  * alguns mots nous i cultismes: tresor, licor, motor, ascensor, radar, autocar.
  * Els mots plans i esdrúixols també solen mantenir la -r, perquè pertanyen sovint a la categoria de cultismes: fòsfor, aqüífer, caràcter…

  Remarques:

  • Si un adjectiu coincideix amb un infinitiu de la 1a conjugació, la -r final del verb és muda i la de l’adjectiu es pronuncia.
  • Es produeix una vacil·lació a l’hora de pronunciar o no la -r d’algunes paraules.
  • Remarques:
   • Convé pronunciar la -r final d’alguns infinitius substantivats: l’ésser, els éssers, el poder, els poders.
   • També convé pronunciar la -r de la locució a pesar de.
   • Es pronuncia la -r final en paraules d’incorporació recent: xador, Enher, Hipercor, mànager, màster, Seur.
   • En una locució formal, no és admissible la t que se sent al final d’algunes paraules amb -r sensible: cart per carcort per cormart per mar.

  Erra en altres posicions

  • No pronunciarem la primera dels mots arbre (però sí a arbrat, arbratge, arbreda, etc.) i prendre (tampoc en els compostos: aprendre, comprendre, reprendre, etc.).
  • Algunes paraules que comencen amb r, si van precedides de prefix, no dupliquen la r gràficament, però sí que mantenen el so de la erra múltiple: arítmia, autoretrat, contrarevolució, etc.
  • No s’ha d’ometre la r de la primera síl·laba de les paraules problema programa.
  • Per evitar lectures errònies es posa guionet en diversos noms propis compostos, on la erra comença síl·laba, com ara Vila-real o Mont-roig del Camp.

  [Text adaptat del web esadir.cat]

  EXERCICIS: 43  i 53 de la fotocòpia,  i 10 (pàg. 272)

  b) Els pronoms febles

  Ens hem començat a endinsar en la selva dels pronoms febles. Heu de tenir en compte que el sistema normatiu de pronoms febles és un sistema artificial, que no es correspon amb l’ús oral real, i que hem d’aplicar algunes normes molt senzilles per resoldre bé els exercicis:

  1. Només podem substituir un complement per un pronom.

  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré els regals. [no: *Els hi compraré els regals.]
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els els compraré.

  2. La funció i l’estructura (sintagma, gènere, nombre…) del complement que hem de substituir determina el pronom que hem de fer servir.

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré per als meus nebots.
  • Compraré el regal per als meus nebots. > El compraré per als meus nebots.
  • Compraré això per als meus nebots. > Ho compraré per als meus nebots.

  3. Un pronom pot substituir complements amb funcions diferents:

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots. [CD]
  • Compraré una bossa de caramels per als meus nebots. > En compraré una bossa per als meus nebots. [CN]
  • Vinc de Girona. > En vinc. [CCLloc]

  Algunes remarques sobre l’ús dels pronoms febles:

  • El subjecte només pot ser substituït per un pronom feble en un cas: quan és un SN indefinit i va després del verb: A casa vénen sovint venedors. > En vénen sovint.
  • Quan l’atribut és un SN definit, s’ha de substituir pels pronoms el, la els, les :Aquesta noia és la meva germana. > Aquesta noia l’és.
  • Quan l’atribut és un SN indefinit, s’ha de substituir pel pronom ho:  Aquesta noia és amiga meva. > Aquesta noia ho és.
  • L’atribut es pot substituir pel pronom en quan té un valor emfàtic o l’introdueix un quantitatiu: De simpàtic, no n’és gaire.

  Fixeu-vos en aquestes oracions:

  1. Quants quilos de patates vols?
  2. En vull dos. (en = CD)
  1. Quantes patates vols?
  2. En vull dos quilos. (en = CN)

  EXERCICIS: 18 (pàg. 283)

  DEURES:

  • Repasseu els fenòmens de fonètica sintàctica, feu els exercicis 44 i 54 de la fotocòpia i acabeu de classificar les paraules de l’exercici 10 de la pàgina 272.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 21 de la pàgina 285 amb el pronom o pronoms corresponents.

   

  Article complet

 • Dimarts, 27 de març de 2012

  Últim dia abans de les vacances de Setmana Santa.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat el fenomen de la geminació.

  Grafia Tipus de pronunciació
  emfàtica ràpida descurada
  BM [bm] [mm] [m]
  PN, BN [bn] [mn] [n] La p del grup PN- a principi de paraula es pot suprimir.
  TM, DM [dm] [mm] [m]
  TN [dn] [nn] [n]
  TL [dl] [ll] [l]
  TLL [tʎ] [ʎʎ] [ʎ]
  CN, GN [gn] [ŋn] [n] La G del grup GN- a principi de paraula es pot suprimir.
  CM, GM [gm] [ŋm] [m]
  BL [bbl] [bbl] [pl] El grup -BL- a les paraules problemaBíblia i Dublín es pronuncia [βl].
  GL [ggl] [ggl] [kl]

  EXERCICIS: 42, 51 i 52 (fotocòpia) i 6 (pàg. 271)

  b) Estilística

  EXERCICI: 4 (pàg. 225)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 43 i 53 de la fotocòpia.
  • Llegiu-vos l’apartat del llibre que tracta dels emmudiments i feu l’exercici 5 de la pàgina 270.

  Tornem el 10 d’abril!

   

  Article complet

 • Dijous, 22 de març de 2012

  Dia plujós de primavera.

  a) Fonètica sintàctica

  Ens hem fixat en les assimilacions: la labialització, la palatalització i la velarització.

  • La [n] assimila el punt d’articulació de la consonant del darrere: [m] davant de bilabial, [ɱ] davant de la f, [ɲ] davant de palatal i [ŋ] davant de velar. Recordeu que a final de paraula el so velar pot ser mut (sang, tinc); no obstant això, la [n] es velaritza.
  • La [m] esdevé labiodental davant de la f: [ɱ].
  • La [l] es converteix en [ʎ] davant d’un so palatal.

  EXERCICIS: 41, 49 i 50 (fotocòpia)

  b) Estilística

  Pautes d’expressió escrita:

  • Els paràgrafs han de tenir una extensió mesurada: ni molt llargs ni molt curts. El paràgraf també ha d’estar ben estructurat.
  • Les frases igualment han de ser mesurades. Si has de triar, utilitza millor frases curtes que llargues. Més de 30 paraules potser és massa. No abusis dels incisos perquè poden desorientar el lector, sobretot si tallen violentament un sintagma: vés a l’essencial. Mira de respectar al màxim possible l’ordre canònic de la llengua: subjecte, verb i complements. El principi de la frase serà sempre un lloc rellevant: utilitza’l per a col·locar-hi coses importants.
  • No castiguis el lector amb un excès de nominalitzacions: l’ús dels verbs sol ser més clar; així, tot esdevé més dinàmic i entenedor. També convé que evitis sempre que puguis les passives: donen un toc massa formal al text.
  • Tria amb cura els mots que vols utilitzar: no els repeteixis en excés, busca’n sinònims i evita els mots jòquer o buits de significat. Un pronom feble en el lloc adient alleugereix moltíssim un text.
  • Sigues concret, fes servir mots planers i no abusis dels adverbis acabats en –ment.

  [Text adaptat del llibre Va de bo C2, ed. Bromera]

  S’ha d’evitar l’ús abusiu de les formes del possessiu. En general, cal prescindir-ne sempre que sense aquestes formes no canviï el sentit del text.

  • Prengui el seu número i esperi el seu torn. > Prengui un  número i esperi el torn.
  • Pintarem les portes i els rètols que hi ha a sobre seu. > Pintarem les portes i els rètols que hi ha a sobre.
  • Conserveu el vostre bitllet fins que sortiu del recinte del metro. > Conserveu el bitllet fins que sortiu del recinte del metro.

  [Text extret de Joan Solà, Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona]

  EXERCICI: 4  a)-f) (pàg. 225)

  DEURES:

  • Repasseu els fenòmens de fonètica sintàctica que hem vist fins ara i feu els exercicis 42, 51 i 52 de la fotocòpia.
  • Acabeu de fer l’exercici 4 de la pàgina 225.

  Fins dimarts!

  AVÍS IMPORTANT: El dijous 29 de març els treballadors de l’Oficina de Català de Salt ens afegim a la vaga general; així doncs, no hi haurà classe.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme