RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘propietats textuals’

 • Dijous, 10 d’octubre de 2013

  Segon dia de classe. Engeguem el curs.

  a) Activitats del primer dia

  1. ortografia de la vocal neutra (pàg. 104-106)
  2. consonantisme
  3. ús de la dièresi (pàg. 149-151)
  4. pseudoderivats (pàg. 57)
  5. relació so-grafia (pàg. 14-15)
  6. reculls lexicogràfics (pàg. 32-34)
  7. falsos sinònims (pàg. 286-287)
  8. miscel·lània de morfosintaxi
  9. pronoms personals forts (pàg. 273-274)
  10. complement directe (pàg. 164-165)

  b) Fonètica

  Hem començat a remenar l’adaptació al català de l’alfabet fonètic internacional (pàgina 16). Fixeu-vos que es tracta d’una versió reduïda de l’AFI ja que hi ha sons que en català no tenen valor distintiu.

  A diferència de l’alfabet llatí (el que utilitzem per escriure en català), l’AFI és comú a totes les llengües. Serveix per representar acuradament i de forma unívoca (cada so es correspon amb un símbol i cada símbol representa només un so) la completa varietat de sons que l’aparell vocal humà pot produir.

  En català cada grafia no equival a un so (p.ex.: la c pot representar els sons [k] i [s]:casacella) ni cada so equival a una grafia (p.ex.: el so [k] el poden representar la lletra i el dígraf qu).

  Aquí trobareu el quadre amb la classificació dels sons consonàntics.

  Si teniu interès a aprofundir en l’alfabet fonètic i en la relació entre so i grafia, podeu consultar aquests enllaços:

  c) Les propietats textuals

  Hem ajudat l’Albert a triar la millor carta de presentació. N’esteu gaire convençuts, de la tria?

  DEURES:

  • Feu l’exercici 9 de la pàgina 17 per repassar la classificació dels sons consonàntics.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 20 de desembre de 2011

  Última classe de la tardor!

  a) Les oracions de relatiu

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  b) Les propietats textuals: la cohesió

  La cohesió té a veure amb les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs), que permeten al receptor interpretar-lo amb eficàcia. És la característica interna que en relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts. Hi ha diversos recursos o mecanismes que asseguren la cohesió d’un text:

  • la repetició d’un element per mitjà de pronoms;
  • l’ús de determinants (articles,demostratius, possessius) per indicar les diferents relacions entre les paraules del text;
  • l’elisió d’un element conegut;
  • la concordança (entre el subjecte i el verb, de gènere, de temps, de nombre);
  • l’ús de connectors o marcadors textuals, com ara adverbis o locucions adverbials;
  • la puntuació;
  • les relacions semàntiques entre paraules (sinònims, antònims, hiperònims…);
  • els mecanismes paralingüístics (els gestos, el ritme i la velocitat de l’elocució, la tipografia…).

  Per treballar alguns dels elements de cohesió que intervenen en un text, hem redactat les bases del premi Catalunya Futur.

  DEURES:

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 6 d’octubre de 2011

  Després de l’escalfament de dimarts avui hem començat la primera unitat.

  a) Fonètica

  Hem fet una activitat per començar a endinsar-nos en l’alfabet fonètic internacional. Conèixer l’alfabet fonètic ens servirà tant per treballar la fonètica i l’ortografia com per estudiar els dialectes geogràfics.

  RECORDEU que en l’alfabet fonètic cada grafia representa un so i que cada so només es pot representar amb una grafia.

  b) Propietats del text

  Les propietats del text són els requisits que ha de complir qualsevol expressió verbal perquè la puguem considerar un text. Les propietats textuals són tres: l’adequació, la coherència i la cohesió.

  L’adequació és el grau d’adaptació del text a la situació comunicativa, al context. Per exemple, segons el context, utilitzem unes determinades paraules, fem servir recursos no lingüístics (gestos, il·lustracions…) o ens adrecem de tu o de vostè al nostre intelocutor. A l’hora de decidir si un text és adequat o no hem de tenir en compte els elements següents: el tema, el canal, el grau de formalitat i la intenció comunicativa.

  La coherència fa referència a l’organització del text, és a dir, a la rellevància i l’ordre del contingut.

  Un text és rellevant si el contingut:

  • respon a l’objectiu pel qual es produeix:
  • conté només la informació necessària;
  • expressa les idees de forma clara i comprensible, sense ambigüitats;
  • no inclou idees contradictòries.

  La cohesió es refereix a les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs) i que permeten al lector interpretar-lo amb eficàcia. La cohesió és la característica interna que relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts del text.

  DEURES:

  Repasseu el quadre de les pàgines 14 i 15  i el de la pàgina 16 i feu els exercicis 7 i 8 (pàg. 17).

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims velarització verbs veu passiva vocalisme