Sobre aquest bloc:

Volem compartir amb companys de ruta continguts, reflexions, articles i documentació sobre temes d'avaluació...

 • Avaluar per aprendre

  Fa pocs dies vaig assistir al Congrés Europeu Avaluar per Aprendre, organitzat pel Departament d’Ensenyament, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Comissió Europea i l’Student Assessment to Improve Learning.  En el congrés s’hi van presentar aportacions sobre el marc teòric de l’avaluació de l’aprenentatge  i  també experiències pràctiques .  Destaco 20 punts que es van tractar en les diferents conferències i que van quedar recollits en el hashtag #avaluarxaprendre de Twitter. També us recomano fer una ullada a la pàgina del congrés, hi trobareu  totes les conferències, presentacions i resums i els pòsters.

  1-    Un docent té competència pedagògica si sap organitzar una bona bastida cognitiva per als seus alumnes mentre la necessiten.

  2-    La docència ha de ser dialògica, la retroalimentació per tenir sentit ha de ser immediata.

  3-    Cal prendre consciència de la importància que té l’avaluació i de com condiciona l’ensenyament.

  4-    Cal relacionar avaluació i aprenentatge: amb diàleg, aprenentatge actiu i col.laboratiu.

  5-    L’aprenentatge ha de ser un projecte comú entre professor i alumne.

  6-    Cal definir uns criteris d’avaluació que possibilitin identificar on s’és i què falta per aprendre.

  7-    S’ha de relacionar l’avaluació amb la comprovació de l’assoliment d’objectius.

  8-    L’avaluació és una responsabilitat col·lectiva i compartida. Dóna sentit a l’esforç de l’alumnat.

  9-    L’avaluació formadora té com a finalitat que l’alumnat aprengui a prendre decisions per regular-se. Cal que l’alumnat anticipi i planifiqui com resoldre les tasques.

  10- Utilitzar llenguatge positiu en l’avaluació, els alumnes reaccionen bé si interpreten que poden millorar.

  11- Cal fer participar els alumnes en discussions sobre els seus aprenentatges. La reflexió en l’alumnat necessita temps i pràctica.

  12- Els alumnes han de saber què han après i què els falta aprendre

  13- Cal diversificar les eines d’avaluació: La rúbrica i el portafoli són bones eines d’avaluació.

  14- L’e-portafoli de l’alumne o carpeta d’aprenentatge, un instrument d’avaluació centrat en l’aprenent.

  15- L’ànima del portafoli és la reflexió. Desenvolupa el pensament crític, la creativitat, augmenta les habilitats emocionals i socials, i fomenta la cooperació.

  16- L’avaluació ha de ser autèntica, versemblant, ha de guardar fidelitat amb les condicions extraacadèmiques. Ha de ser realista, rellevant, constructivista i socialitzadora.

  17- Els alumnes han de resoldre problemes (tasques) per exercitar les competències.

  18- És important la retroalimentació: primer presentar objectius, després valorar a quina distància estem dels objectius i finalment delimitar què hem d’aprendre.

  19- S’ha d’estimular l’autoavaluació i la coavaluació. És important aconseguir que els alumnes siguin bons autoavaluadors. Els professors també han de ser bons autoavaluadors.

  20- Avaluar & Ensenyar és el mateix procés. Una activitat d’avaluació és una activitat d’aprenentatge, una activitat d’avaluació és bona si es pot fer servir com a activitat d’aprenentatge.

  Per acabar, m’agradaria recomanar la conferència de la Neus Sanmartí i la seva  presentació: Avaluació per aprendre a Catalunya: d’on venin, on som i cap a on anem.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Article complet

 • L’avaluació de curs

  Els canvis en les proves homologades i  la incorporació de l’avaluació de curs per acreditar l’assoliment dels objectius han creat  noves necessitats com conèixer estratègies i instruments innovadors, tenir uns criteris únics i objectius, etc.

  Amb l’objectiu de millorar el procés d’avaluació en els cursos, unificar criteris i recollir totes les necessitats de l’equip de professorat del Centre de Normalització Lingüística de Girona (CNLG), vam organitzar una sessió de reflexió a partir de les experiències del professorat.

  La metodologia de la reunió es va basar en la pràctica reflexiva.
  Amb la Comissió d’Ensenyament, formada per 7 professors que representen tot l’àmbit del CNLG, vam planificar la sessió de la manera següent:

  1. Vam dissenyar un mapa conceptual que recull els diversos factors que intervenen en el procés d’avaluació perquè ens servís de punt de partida i d’orientació per saber on volíem arribar.

  2. Vam organitzar els assistents  (uns 70 entre professorat i  responsables de serveis de català) en 4 grups  per poder recollir les particularitats de cada nivell : inicial i bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior.

  3.  Es van plantejar 4 preguntes que s’havien de respondre, primer,  individualment.

  • Quina és per tu la millor manera d’avaluar l’aprenentatge en els cursos?
  • Quins criteris consideres que són més adequats per passar un alumne d’un curs a l’altre?
  • De les eines que utilitzes per avaluar, quines són millors?
  • Què creus que et fa falta per avaluar bé l’aprenentatge dels alumnes?

  Tot seguit,  per parelles, havien de buscar les coincidències en les seves respostes. Després havien de fer el mateix en grups de 4.  Les aportacions de cada grup s’anaven apuntant a la pissarra, organitzades en forma d’esquema o mapa conceptual, de manera que s’hi reflectissin totes les idees que anaven sortint.

  4.  La Comissió d’Ensenyament va redactar-ne les conclusions, que es recullen en aquest nou mapa conceptual, i les van exposar a tot el grup. 

  a)  Cal que disposem d’un bon recull d’activitats i tasques per avaluar amb els criteris de valoració corresponents.

  • Activitats que formin part de la programació de curs
  • Activitats pensades per a la reflexió i el control de determinats continguts

  b) Per passar els alumnes al nivell següent es té en compte l’assoliment dels objectiu, però, si  l’alumne no assoleix el curs, en primer lloc se li recomana que repeteixi, però en alguns casos, o bé per qüestions organitzatives o bé per trajectòria personal, poden passar de curs si s’acompleixen aquestes condicions: constància i regularitat, motivació i esforç i progrés mínim.

  c) També es proposa que hi hagi mecanismes perquè el professorat conegui o pugui consultar l’historial acadèmic i els informes o recomanacions que els professorat fa als alumnes, especialment a aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge.

  En definitiva, per a la millora de l’avaluació de curs, cal consensuar uns criteris únics per nivells i disposar d’ un bon recull d’activitats,  tenir eines i instruments millorats i innovadors.  Per això cal establir quins és el paper que han d’assumir els agents implicats en tot el procés d’avaluació de l’aprenentage: alumnat, professorat,  serveis de català, CNL i CPNL.

  Les properes tasques, per tant,  estaran orientades a establir uns criteris per a cada grau d’aprenentatge, proposar i recollir activitats adequades per avaluar les 4 habilitats i facilitar eines per valorar-les objectivament.

  Article complet

 • Avaluació competencial

  Molt interessant la presentació que fa la Núria Alart sobre avaluació competencial.

  M’agrada la reflexió de la transparència 23:

  “Allò que l’alumnat aprèn i com ho aprèn, depèn de com es planteja l’avaluació i, molt especialment, dels valors que es promouen a través d’ella”.

  Si fem tasques autèntiques, podem tenir en compte  instruments autèntics d’avaluació?

  Article complet

 • Una utilitat del Google.docs en l’avaluació

  Ja fa temps que al CNL de Girona organitzem reunions per al professorat en què incloem sessions de correcció de l’expressió escrita i de l’expressió oral de les proves homologades.

  Es corregeixen textos reals, es debaten les puntuacions i s’arriba a acords amb el professorat que hi assisteix, però no queden per escrit, ni són consultables per a la resta.

  Els dubtes més freqüents tenen relació amb la correcció, la cohesió i els recursos lingüístics perquè hi ha interferències entre aquests apartats.

  El professorat sempre ha expressat la necessitat de tenir un bon recull dels dubtes habituals i les solucions més adequades.

  Amb el canvi de model de proves, els dubtes persisteixen o n’hi ha més. Per aquesta raó, la Comissió d’Ensenyament volíem trobar alguna fórmula per fer aquest recull.

  Quan vam conèixer les utilitats del Google.docs vam veure que teníem una oportunitat d’utilitzar-lo amb aquesta finalitat, ja que ens permet recollir de manera pràctica i ràpida els dubtes que es troben habitualment els professors quan estan corregint els textos escrits. Més endavant tenim previst fer el mateix amb l’expressió oral.

  Així doncs, hem creat un formulari en el qual cada professor podrà entrar el dubte que té, un exemple i la solució que proposa.

  Abans de començar el curs, la Comissió d’Ensenyament validarà les solucions, agruparà els errors segons els tipus, els nivells, etc. per tal que tothom tingui un document de consulta.

  El formulari que s’ha d’emplenar presenta aquest disseny:

  Les respostes es reben classificades en una graella, que es pot descarregar en formats diversos (Excel, word, Open Officce, PDF…. ), cosa que permet editar-la i manipular-la.

  Una altra utilitat dels formularis de Google.docs és la que permet veure un resum gràfic de les respostes.

  El formulari es va presentar a la reunió de professorat del CNL de Girona el 21 de maig i també tenim previst presentar-lo al curs de formació del CPNL Correcció de l’expressió escrita de les proves homologades, perquè, més endavant,  tots els centres el puguin utilizar.

  Esperem que el professorat del CNL hi col·labori aportant-hi informació i que el document definitiu i validat els sigui útil per a la correcció de l’expressió escrita de les proves homologades.

  Comissió Ensenyament

  CNL de Girona

  

  Article complet

 • Les rúbriques o matrius d’avaluació

  Són una eina molt interessant per a l’avaluació que permet “fabricar” una proposta de seguiment–avaluació a mida de cada tasca, contingut, unitat… i posar l’atenció tant en el procés com en el resultat.

  Consisteix en una graella en què es defineixen clarament els continguts de la proposta del que es treballarà, els aspectes que s’avaluaran, els criteris que es tindrà en compte per a l’avaluació i l’escala de classificació-qualificació que s’aplicarà per a analitzar el treball objecte de seguiment-avaluació.

  Us aspecte que cal destacar-ne és que és una eina útil per a l’alumne i per al professor i serveix per a l’avaluació formativa i també sumativa.  El professor pot concretar el nivell d’aprenentatge que demana als alumnes, pot centrar l’atenció de l’alumne en els punts que consideri més importants i pot fer un seguiment acurat de la progressió de l’aprenentatge tant quantitativament com qualitativa. L’alumne hi pot trobar un sistema força objectiu d’avaluar la seva feina i disposa dels criteris per analitzar-la abans de considerar-la definitiva, cosa que li dona autonomia com a aprenent.

  Aquesta eina està a l’abast en línia a http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&, en què us podeu donar d’alta i crear les vostres pròpies rúbriques. Les podreu emmagatzemar en línia i reutilitzar-les i adaptar-les tantes vegades com us calgui.

  Per saber-ne més consulteu http://www.eduteka.org/Rubistar.php3http://www.eduteka.org/MatrizEjemplos.php3 si voleu veure’n exemples.

  Article complet

 • Marques de correcció

  marques_aval

  Article complet

 • Jornada sobre l’avaluació de la formació a les administracions públiques

  Jack_PhillipsInteressant jornada sobre avaluació a l’EAPC . El Dr. Jack Philips reconegut per la seva trajectòria en temes d’avaluació i president del ROI Institute va fer una conferència molt interessant sobre els cinc nivells d’avaluació i sobre el ROI. El primer nivell és el de l’avaluació de la satisfacció o de la reacció envers l’aprenentatge, el segon nivell és el de l’avaluació dels coneixements, el tercer nivell és el de l’avaluació de la transferència de l’aprenentatge o l’aplicació del que s’aprèn, el quart nivell és l’avaluació de l’impacte que produeix la formació i el darrer nivell és el del ROI, que seria el retorn de la inversió. En el web de la Jornada hi trobareu tots els documents que vam treballar i les conclusions dels tallers o equips de treball.

  Article complet

 • Avaluació, Articles 47

  AR047fEl número 47 de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura és un número monogràfic sobre avaluació. A la presentació del monogràfic, la Teresa Ribas i la Montserrat Ferrer ens diuen que volen mostrar l’avaluació des de la perspectiva positiva: “com un instrument que ens ha de permetre avançar en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües.”

  El articles són:

  1- Teresa Ribas, L’avaluació i l’ensenyament: dos àmbits que s’aproximen

  2- Carmen Rodríguez Gonzalo, L’avaluació del saber gramatical de l’alumnat en una activitat de revisió de l’ús dels temps verbals del passat

  3- Joan Peraire, La correcció de l’escrit i el procés de construcció textual: una proposta per a l’avaluació de l’expressió escrita.

  4. Pilar Adell, La correcció i l’avaluació dels escrits segons la veu del professorat.

  5. Neus Figueras, L’avaluació de la llengua oral

  6. Cristina Escobar, “¿Por qué no te callas?” o avaluar, ensenyar i a prendre. La comunicació oral a l’educació secundària.

  7. Núria Aguirre, Carme Amorós, Avaluació de les competències lingüístiques a Catalunya des de la perspectiva del sistema educatiu

  Article complet

 • M.Ruiz Flores, Evaluación de lengua escrita y dependencia de lo literal, Textos, 264

  textos264M’acaba d’arribar a les mans l’últim Textos de Graó, Evaluación de lengua escrita y dependencia de lo literal, de Maite Ruiz Flores. En el capítol 4, Evaluación, corrección y calificación de escritura:planteamientos y propuestas pràcticas. Hi podem trobar diverses taules de barems per avaluar de l’expressió escrita:

  – el contingut i les idees
  – l’estructura i l’organització
  – l’estil
  – la correcció formal

  Hi ha propostes de pautes per avaluar els processos d’escriptura i els propis textos.

  En el capítol 3 fa una anàlisi interessant del tractament de l’error, de les seves causes i en fa una classificació.

  Article complet

 • Una presentació interessant

  Passo aquesta presentació.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Carme Bové: Jaume, a veure si t’animes a fer un apunt en aquest bloc per compartir la vostra experiència de...
 • Jaume: Un article molt interessant. Espero que l’equip el llegeixi ja que ens servirà per reflexionar el procés...
 • Anna: Enhorabona! Em sembla una inicitaiva fantàstica i molt interessant per estendre a altres CNL. Jo m’hi...
 • Montse Baqué: Em sembla una eina fantàstica per a la correcció de l’expressió escrita i per a la unificació...

Núvol d'etiquetes

ABP aprenentatge Avaluació avaluació de curs avaluació i ensenyament avaluar avaluarxaprendre competències coneixements correcció correcció escrit eines Expressió escrita impacte llengua oral pràctica reflexiva publicació satisfacció transferència