• Morfologia i sintaxi


  Substitució del complement directe

  Si el CD és determinat, o sigui, introduït per l’article (el, la, els, les), un demostratiu o un possessiu, el pronom que el substituirà prendrà les formes el, la, el, els (i variants), segons el gènere i el nombre del substantiu.

  • Veig aquell poble : El veig
  • Trobo la Montserrat : La trobo
  • Han tapat els llibres : Els han tapat
  • Collien les mongetes : Les collien

  Si, en canvi, el CD és indeterminat, serà substituït pel pronom en:
  • Busca bolets : En busca
  • Menjava pa : En menjava
  • Volien dos entrepans: En volien dos

  Quan el CD és tota una oració, el substituïm pel pronom ho. Igualment si el CD està representat pels mots neutres això, allò:
  • Volien que la mare anés al mercat: Ho volien
  • Pintaven allò de color negre: Ho pintaven de color negre
  • Em dius això o no?: M’ho dius o no?

   
  Substitució del complement indirecte
  El Complement indirecte és substituït pel pronom LI (i variants) i no distingim el gènere (com fèiem en el CD, ni al singular ni al plural):
  • Han dut aquest paquet a la Maria / a l’Antoni: Li han dut aquest paquet
  • Ho explicava ben clar als alumnes / a les mares: Els ho explicava

   

  Substitució del complement preposicional o de règim verbal
  La substitució per mitjà de pronoms d’aquest tipus de complements es fa de la manera següent:
  Complements introduïts per A o EN: pronom HI
  • En Lluís pensava en l’encàrrec: Hi pensava
  • En Lluís no va pensar a venir ahir: No hi va pensar
  • Cal pensar que els convidats arribaran tard: Cal pensar-hi
  • S’han acostumat a la bona vida: S’hi han acostumat

  Complements introduïts per DE : pronom EN
  • La mare es va oblidar del lleixiu: Se’n va oblidar
  • No es va adonar que el tenien a la vora: No se’n van adonar

   

  Substitució dels complements circumstancials
  La substitució per pronoms dels complements circumstancials del verb es fa per mitjà dels pronoms hi o en, segons els casos següents:
  a. Si el complement és de manera o d’una altre mena introduït per una preposició que no sigui de : hi
  • Caminava de pressa (manera) : Hi caminava
  • Pujava per les escales : Hi pujava
  • Anava cap a l’escola : Hi anava

  b. Si el complement va introduït per la preposició de (i no és de manera): Pronom en
  • Tornaven de la feina: En tornaven
  • Marxen de casa d’hora: En marxen d’hora
   

  Remarques diverses sobre els verbs

  Present d’indicatiu i de subjuntiu

  Primera conjugació

  1.        Verbs acabats en –iar, com enviar, confiar, variar, estalviar, etc. : cal fixar-se en la pronunciació i en la dièresi del present de subjuntiu.

  Exemples: variï, variïs, variï, variem, varieu, variïn

   2.        Alteracions ortogràfiques dels verbs acabats en –jar: menjar-mengen, -çar: començar-comenci, -gar: amagar-amaguen, -car: atacar-ataques

   

  Segona conjugació

   

  1.        Els verbs de radical velaritzat, si la primera persona del present d’indicatiu s’acaba en –c, en el subjuntiu presenten –gu-

  Exemples: bec-begui-begués

                         crec-cregui-cregués

                         dic-digui-digués

                         estenc-estengui-estengués

                         incloc-inclogui-inclogués

   2.        Els verbs acabats en batre, -cloure, -metre, -cebre i -rompre són de la segona conjugació i no de la tercera.

  Exemples: admetre, combatre, concebre, debatre, emetre, excloure, incloure, interrompre

   

  Tercera conjugació

   1.        La majoria dels verbs de la tercera es conjuguen afegint l’increment –eixen les tres persones del singular i la tercera del plural del present d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu.

  Exemples:         present d’indicatiu: serveixo-serveixes-serveix-servim-serviu-serveixen

                              present de subjuntiu: serveixi-serveixis-serveixi-servim-serviu-serveixin

                              imperatiu: serveix-serveixi-servim-serviu-serveixin

   

  2.        Hi ha un grup reduït de verbs de la tercera que es conjuguen sense increment.

  Exemples;         ajupir: ajupo-ajupi

                                   bullir: bullo-bulli

                                   collir: cullo, culli

                                   cosir: cuso-cusi

                                   dormir: dormo-dormi

                                   fugir: fujo-fugi

                                   morir: moro-mori

                                   obrir: obro-obri

                                   omplir: omplo-ompli

                                   sentir: sento-senti

                                   sortir: surto-surti

                                   tossir: tusso-tussi

   

  3.        Alteracions ortogràfiques dels verbs cosir, collir, obrir, omplir, sortir i tossir, que porten o a la síl·laba àtona i u a la tònica.

  Exemples:  cullo, culls, cull, collim, colliu, cullin; culli, cullis, culli, collim, colliu, cullin

   

  4.        Els verbs acabats en –air, -eir, -uirporten dièresi en la primera i segona persones del plural.

  Exemples:                       agraïm-agraïu

                                                 obeïm-obeïu

   

  Imperfet d’indicatiu

   

  Segona conjugació

  1.        Alteracions ortogràfiques: u passa a v

  Exemples:                       beure: bevia-bevies-bevia-bevíem-bevíeu-bevien

                                                 deure: devia-devies-devia-devíem-devíeu-devien

   

  2.        Alteracions ortogràfiques: la d dels verbs acabats en –dredesapareix en l’imperfet.

  Exemples:                       absoldre: absolia-absolies-absolia-absolíem-absolíeu-absolien

                                                 fondre: fonia-fonies-fonia-foníem-foníeu-fonien

   

  Tercera conjugació

  Els verbs acabats en –air, -eir, -uirporten accent a la primera i segona persones del plural i dièresi en les altres persones.

  Exemples:       agraïa, agraïes, agraïa, agraíem, agraíeu, agraïen

                                 obeïa, obeïes, obeïa, obeíem, obeíeu, obeïen

   

  Futur i condicional

   

  Els verbs acabats en –reen el futur i el condicional perden la e de davant de la r de la terminació.

  Exemples: admetre: admetré-admetràs-admetrà-admetrem-admetreu-admetran

                                           admetria-admetries-admetria-admetríem-admetríeu-admetrien

   

  Infinitiu

   

  No hi ha cap infinitiu acabat en –guer

                          Exemples:  poder (poguer), voler (volguer), saber (sapiguer), caber (capiguer)

  .

  .    .
  .

  Ús de cap, gens, res i ningú

  CAP, és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en quantitats comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres paraules, etc.)

  GENS, és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens de fam > *una fam, dues fams, tres fams, etc.)

  RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. Va referit a coses.

  NINGÚ, és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. Va referit a persones.

  .

  .

  Practica-ho 

  1.     Completa les frases següents amb gens o res:

   a)     No hi ha____de pa.

  b)     Encara no hem aconseguit______.

  c)     Això no està _______ bé.

  d)     No li va semblar______ correcte que no li diguessis _____.

  e)     Aquest catàleg no és _____útil, no diu _____que valgui la pena.

  f)      Com que no teníem _____ fam, no hem pres ______.

  g)     Els teus amics no tenen _____ d’imaginació.

  h)     Els lladres els van deixar sense ____, però això no els va desanimar ____.

  i)      Ho sento, però no domino ____ aquest tema.

  j)      Té fama de savi, però el cas és que no està ____ informat sobre ____.

  k)     Els teus col·legues no ens han ajudat a fer _____: no són ____ amables.

  .

   2. Completeu les frases següents amb cap, res, gens i ningú:

  a)     Em vas dir que no volies ____ de sucre per al teu cafè.

  b)     No has tastat _____ canapè.

  c)     En Josep sempre crida, no és ____ simpàtic.

  d)     Si no tens ____ per a mi, me’n vaig.

  e)     M’agradaria saber què va passar, però no m’ho diu ____.

  f)      Què t’amagues a la butxaca? Qui jo? Jo no amago mai _____.

  g)     No hi ha cap missatge per a mi? No, no n’hi ha ­____.

  h)     Has llegit els llibres que t’he deixat? No, perdona però encara no n’he llegit ____.

   

  3.   Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú:

  No hi ha ____ a fer. ____ no sap què va passar exactament. Això no m’agrada ____. No m’ho puc explicar. ____ dels assistents va veure ____. Però, algú ho havia de veure! De vegades penso que ____ d’això pot ser veritat. En ____ ocasió m’he enfrontat a una situació com aquesta. No sé, potser no faré ____. Esperar. Però, que ____ pensi que serà molt de temps. No hi ha ____ circumstància que em pugui detenir. Em quedaré assegut, prenent el meu cafè sol, sense ____ de sucre, i esperant que ____ no em trobi a faltar.

  Solucionari

   

  .

  .

  Numerals

  Els numerals són adjectius determinants que indiquen una quantitat exacta, un ordre, una fracció o bé una multiplicació. Tenint en compte el que hem dit, els podem classificar en cardinals, ordinals i partitius.

   Numerals cardinals

  0  zero

  1   u/un/una

  2   dos/dues

  3   tres

  4   quatre

  5   cinc

  6   sis

  7   set

  8   vuit

  9  nou

  10  deu

  11  onze

  12  dotze

  13   tretze

  14  catorze

  15  quinze

  16  setze

  17  disset

  18  divuit

  19  dinou

  20  vint

  21 vint-i-u/un/una

  22  vint-i-dos/dues

  23  vint-i-tres

  24  vint-i-quatre

  25  vint-i-cinc

  26  vint-i-sis

  27  vint-i-set

  28  vint-i-vuit

  29   vint-i-nou

  30  trenta

  31  trenta-u/un/una

  32  trenta-dos/dues

  40  quaranta

  50  cinquanta

  60  seixanta

  70  setanta

  80  vuitanta

  90  noranta

  100  cent

  200  dos-cents / dues centes

  300  tres-cents / tres centes

  1.000  mil

  1.000.000 un milió

    -S’escriu guionet entre les unitats i les centenes, i entre les desenes i les unitats. És útil, doncs, recordar la paraula D-U-C (desenes-unitats-centenes) per saber on cal posar guionet.

  ,

  Numerals ordinals

  1r  primer

  2n  segon

  3r  tercer

  4t  quart

   cinquè

   sisè

   vuitè

  1a  primera

  2a  segona

  3a  tercera

  4a  quarta

  5a  cinquena

  6a  sisena

  8a  vuitena

    9è   novè

   10è  desè

   30è  trentè

   40è quarantè

   50è  cinquantè

   100è  centè

   1000  milè

  9a   novena

  10a  desena

  30a  trentena

  40a  quarantena

  50a  cinquantena

  100a   centena

  1000a   milena

  .-A partir de l’ordinal , les terminacions són sempre -è, -ena.

  -Els numerals ordinals també tenen desinència de plural: primers/primeres, quarts/quartes, cinquens/cinquenes, sisens/sisenes, etc.

  -Les formes femenines dels ordinals es poden usar com a noms col·lectius: una dotzena d’ous, una quarantena d’assistents, la segona quinzena d’agost…

  Els numerals són adjectius determinants que indiquen una quantitat exacta, un ordre, una fracció o bé una multiplicació. Tenint en compte el que hem dit, els podem classificar en cardinals, ordinals i partitius.

  .Numerals  partitius

  1/2 mig

  1/3 terç

  1/4 quart

  1/5 cinquè

  – A partir del cinquè, els partitius es fan sempre amb la terminació com els ordinals.

  – Els numerals partitius tenen flexió de gènere i nombre: quart-quarta-quarts-quartes, mig-mitja-mitjos-mitges, etc.

  .

  (Guia pràctica de la llengua catalana. C. Bastons, N. Basstons, M. Marinyosa. PPU. B-2000)

  .

  ..

  EL SUBSTANTIU

   El substantiu és el mot que designa persones, animals, coses o realitats abstractes. Són substantius els mots següents: home, veí, formiga, taula, arbre, bondat, tristesa…

  Gènere

  Pel que fa al gènere, el català distingeix entre mots masculins i femenins. La marca del femení és, generalment, la desinència -a.

  Exemples

       senyor -> senyora              fill -> filla        avi -> àvia        director  -> directora

  • Si el substantiu masculí acaba en -e o en -o, el femení es forma canviant aquestes lle­tres per -a.

  Exemples

       sogre -> sogra                     monjo -> monja

  • Si el masculí acaba en -u, el femení es forma canviant la -u per -va.

  Exemples

       hereu -> hereva                però, vidu -> vídua

  • Si el masculí acaba en vocal tònica, el femení hi afegeix -na.

  Exemples

       germà -> germana              cosí -> cosina

  • Els substantius acabats en -aire, -ista, -cida tenen la mateixa forma per a tots dos gèneres.

  Exemples

       cantaire     terrissaire        florista          modista         homicida

   

  Nombre

  Per regla general, la majoria de noms formen el plural afegint la desinència -s a la forma singular.

  Exemples

       font -> fonts                        arbre -> arbres

  •  Els mots acabats en -a canvien aquesta desinència per la terminació -es.

  Exemples

       casa -> cases                          dia -> dies                    poeta -> poetes

  En alguns casos aquesta terminació comporta els canvis ortogràfics que s’observen a continuació:

       barca -> barques                  granja -» granges                  aigua -> aigües

       amiga -> amigues                  raça -> races                         pasqua -> pasqües

  La majoria de mots acabats en vocal tònica afegeixen la terminació -ns.

  Exemples

       camió -> camions                               pi -> pins                                   mà -> mans

  Els mots aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural amb la terminació -os.

  Exemples

       matís -> matisos                 cas -> casos                           braç -> braços

       peix -> peixos                      despatx -> despatxos         complex -> complexos

  En alguns casos, els mots acabats en -s la dupliquen.

       cabàs -» cabassos                    interès -> interessos

  Els mots acabats en -sc, -xt, -st, -ig poden fer el plural afegint –s  o -os.

  Exemples

       casc -> cascs, cascos               pretext -> pretexts, pretextos           

       test -> tests, testos                    desig  ->  desigs, desitjos

  (Tret de: CATALÀ SENSE DISTÀNCIES. Editorial Pòrtic. B-2009)
  .
  

   .

   

  L’ADJECTIU

  1.    Formació del femení
  a)  Com a norma general, els adjectius acabats en consonant fan el femení afegint una -a al masculí:
  fosc                                                                    fosca
  dolç                                                                    dolça
  prim                                                                   prima
  diürn                                                                  diürna
  net                                                                      neta
  fort                                                                     forta
  baix                                                                    baixa

   

  b)  Els adjectius que en masculí acaben en -at, -it, -ot i -ut fan el femení canviant la -t per -d i afegint-hi una -a:
  acabat                                                               acabada
  confiat                                                               confiada
  adolorit                                                              adolorida
  buit                                                                     buida
  agut                                                                   aguda
  mut                                                                    muda

  EXCEPCIONS: Barat, barata; dit, dita; erudit, erudita; favorit, favorita; gratuït, gratuïta; inaudit, inaudita; infinit, infinita; petit, petita; absolut, absoluta; astut, astuta; brut, bruta; eixut, eixuta…

  c)  Els adjectius masculins acabats en -ac, -ec i -uc formen el femení canviant la –c per la -g i afegint-hi una -a:
  cec                                                                     cega
  dormilec                                                           dormilega
  grec                                                                   grega
  feixuc                                                                feixuga
  poruc                                                                 poruga

  EXCEPCIONS: opac, opaca; intrínsec, intrínseca sec, seca; suec, sueca; txec, txeca; caduc, caduca…

  d)  Els adjectius masculins acabats en -ic i -oc formen el femení afegint-hi una -a:
  bonic                                                                 bonica
  ric                                                                       rica
  barroc                                                                barroca
  poc                                                                     poca

   

  EXCEPCIONS: Amic, amiga; antic, antiga; groc, groga

  e)  Els adjectius masculins acabats en vocal tònica seguida de -s formen el femení afegint la terminació -a al singular. En el cas que es tracti d’una essa sorda, es dobla la -s final. Com a criteri orientatiu, pot assenyalar-se que les paraules acabades en -as i -is solen duplicar la s:
  escàs                                                                escassa
  gras                                                                   grassa
  postís                                                                 postissa

  EXCEPCIONS: No dupliquen la s en formar el femení els mots següents:
  · Els acabats en -as: ras, rasa.
  · Els acabats en -is: gris, grisa; indecís, insubmisa; llis, llisa; precís, precisa; submís, submisa.

  Per contra, els adjectius masculins acabats en -es, -os i -us generalment mantenen una s en formar el femení:
  encés                                                                encesa
  pres                                                                   presa
  ansiós                                                               ansiosa
  dubtós                                                               dubtosa
  esponjós                                                           esponjosa

   

  EXCEPCIONS: Dupliquen la s en formar el femení:
  · Els mots següents acabats en -es: espès, espessa; exprés, expressa; obsés, obsessa…
  · Els mots següents acabats en -os: gros, grossa; ros, rossa; talòs, talossa.

   

  f)   Alguns adjectius fan el femení amb canvis particulars:
  boig                                                                    boja
  roig                                                                     roja
  oblic                                                                   obliqua
  nul                                                                      nul·la
  tranquil                                                              tranquil·la

  g)  Els adjectius masculins acabats en vocal tònica hi afegeixen la terminació -na per a formar el femení:
  sa                                                                       sana
  ple                                                                      plena
  fi                                                                         fina
  bo                                                                       bona
  rodó                                                                    rodona

   

  EXCEPCIONS: Cru, crua; nu, nua.

  h)  Els adjectius acabats en -i o -u àtones formen el femení afegint-hi una -a, i passen generalment de plans a esdrúixols:
  espontani                                                           espontània
  ambigu                                                              ambigua
  ingenu                                                               ingènua
  superflu                                                             supèrflua

  i)   Els adjectius acabats en -o àtona formen el femení canviant esta -o per una -a:
  flonjo                                                                 flonja
  fofo                                                                    fofa
  fondo                                                                 fonda
  minso                                                                minsa

  j)   Els adjectius acabats en -au, -iu i -ou fan el femení canviant aquestes terminacions per -ava, -iva i -ova, respectivament:
  blau                                                                    blava
  nociu                                                                  nociva
  nou                                                                     nova
  tou                                                                      tova


  k)  Els adjectius acabats en -eu fan el femení canviant esta terminació per -ea:
  ateu                                                                    atea
  plebeu                                                               plebea

   

  2.    Adjectius invariables
  No presenten variació de gènere els adjectius que tenen alguna de les terminacions següents:

  a)  Els que acaben en -al, -el, -il, -ant, -ent, -ar, -erior:
  home actual                                                    dona actual
  gos fidel                                                          gata fidel
  codi civil                                                         institució civil
  vestit elegant                                                  faldeta elegant
  clima regular                                                  temperatura regular
  tram posterior                                                 part posterior

  EXCEPCIONS: Tenen dos terminacions els mots següents: anòmal, anòmala; col·legial, col·legiala; mal, mala; paral·lel, paral·lela; tranquil, tranquil·la; quant, quanta; sant, santa; tant, tanta; atent, atenta; calent, calenta; content, contenta; dolent, dolenta; fraudulent, fraudulenta; incruent, incruenta; opulent, opulenta; lent, lenta; suculent, suculenta; valent, valenta; violent, violenta; avar, avara; car, cara; clar, clararar, rara

  b)  Els adjectius acabats en -e àtona procedent dels sufixos -able, -eble, -ible, -oble, uble, -aire, -oide, -forme:
  pis habitable                                                    casa habitable
  caràcter feble                                                   voluntat feble
  pastís comestible                                            carn comestible
  caràcter noble                                                  personalitat noble
  grup dissoluble                                                mescla dissoluble
  home xarraire                                                  dona xarraire

   

  c)  Altres adjectius acabats en -e àtona com ara els següents:
  color ocre                                                          tonalitat ocre
  conte alegre                                                     cançó alegre
  lleó ferotge                                                       fera ferotge
  acte infame                                                      acció infame
  país jove                                                           nació jove
  cavaller rude                                                    mestra rude
  vent tènue                                                         brisa tènue

  EXCEPCIONS: Hi ha nombrosos adjectius qualificatius acabats en -e àtona que fan el femení canviant la -e final per -a. És el cas dels acabats en -acte, -ecte, -icte, -octe, -ucte, -epte, -igne (excepte insigne), -ple, -bre, -gre, -tre: compacte, compacta; directe, directa; addicte, addicta; docte, docta; inepte, inepta; maligne, maligna; ample, ampla; pobre, pobra; agre, agra; neutre, neutra.

   

  d)  Els adjectius acabats en -a àtona:
  llogaret agrícola                                           ciutat agrícola
  pare hipòcrita                                               filla hipòcrita
  pensador moralista                                       norma moralista
  poble nòmada                                               tribu nòmada

  e)  Altres adjectius no classificats com ara afí, breu, gran, greu, hindú, lleu, màrtir, mat, miop, núvol, suau i sublim.

   

   

  (Extret de: http://www.cece.gva.es/polin/docs/WebHelp/Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__%28adjectius%29.html)