RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per June, 2012

 • Exercici de funcions sintàctiques

  Recordeu que si és una oració cal dir el tipus d’oració (SUBSTANTIVA, ADJECTIVA, ADVERBIAL) i la funció sintàctica!

   

  a) que no hi veia bé – Substantiva (Subjecte)

  que s’havia equivocat d’ulleres – Substantiva (CRV)

  b) els qui tinguin bitllet – Substantiva (Subjecte)

  c) que – Subjecte

  d) l’hi – CD + Predicatiu

  e) li ho – CI + CD

  f) de què tracta el llibre – Adjectiva (CN)

  g) sense que el de seguretat t’hagi mirat la bossa de mà – Adverbial de manera (CCM)

  h) que tinguis raó – Substantiva (CD)

  i) de què serveixen tantes reunions – Substantiva (CD)

  j) de què – CRV

  k) que li havien arribat – Adjectiva (CN)

  l) que sempre es queixa que té fred – Adjectiva (CN)

  m) si encara arriben trens a l’estació de Benissanet – Substantiva (CD)

  n) trens – Subjecte

  o) Qui – Subjecte (Quan el QUI va sense preposició sempre fa de Subjecte!)

  p) què hi havia per dinar – Substantiva (CD)

  q) del qual – CN (Atenció! El pronom DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS, en oracions de relatiu possessiu, sempre fa funció de CN)

  r) en què – CRV

  s) Qui – Subjecte

  que demà no hi hauria classe – Substantiva (CD)

  t) desemparada – Predicatiu

  s’hi – El pronom ES no té funció i el pronom HI és CCLloc

  u) el president del govern – CD

  el qual acabava de fer una intervenció irònica – Adjectiva (CN)

  v) Que salvessis aquest animaló – Substantiva (Subjecte)

  Article complet

 • Exercici de pronoms relatius

  Les respostes correctes d’aquesta tasca són les següents:

  [Tingueu en compte que, en aquest cas, sí que hi heu de posar totes les respostes correctes. Si només n’hi poseu una, la frase no és correcta!]

  AL COSTAT US HI AFEGEIXO INFORMACIÓ SINTÀCTICA, PER SI A ALGÚ L’HI INTERESSA O LI ÉS ÚTIL PER REPASSAR]

  a) els quals / que [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria funció de Subjecte]

  b) del qual / de què [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  c) de qui / dels quals [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  d) que / el qual [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]

  e) cosa que / fet que / la qual cosa [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]. COSA QUE, FET QUE, LA QUAL COSA sempre fa de Subjecte!

  f) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria de CD]

  g) a qui / a la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CI]

  h) amb què / amb la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CCInstrument]

  i) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de Subjecte] – ALERTA! Tot i que, segons la norma, també hi podria anar el pronom QUI, el verb és un plural i fixeu-vos-hi que si llegiu la frase amb QUI no lliga. el pronom relatiu QUI sempre demana un verb singular]

  j) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom relatiu faria de Subjecte]

  k) el que / allò que [Substativa de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de CD]

  l) la que / aquella que [Substantiva de relatiu (Subjecte]: el pronom relatiu faria de CD]

  m) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (Subjecte): el pronom relatiu faria de Subjecte]

  Article complet

 • Exercici de pronoms febles

  La solució a l’exercici de pronoms febles proposat és:

  a) ME N’ / SE N’ / N’HI [me n’hi]

  b) LA HI

  c) ELS HI

  d) ELS HO

  e) L’HI

  f) -LOS-LA

  g) N’HI

  h) ELS HO

  i) SE LI / S’HI

  j) ELS EN

  k) ME N’

  l) ELS EL

  m) -LA-HI

  n) -L’EN

   

  Article complet

 • Exercici de morfologia verbal

  Calia omplir els buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis. [Si hi ha dues respostes separades per una coma vol dir que podeu escollir qualsevol de les dues, perquè les dues s’acceptarien en aquell context]

  a) coeu // cogueu

  b) beveu

  c) despès // desprès

  d) hauria romàs

  e) haria ofert, hauria oferit

  f) interromp, ha interromput

  g) suplert, suplit

  h) hagués pascut

  i) consent

  j) dissenteix

  k) atrauràs

  l) munyen // retrunyen

  m) jaieu

  n) reixin

   

  Article complet

 • Exercici de morfologia nominal

  Calia elaborar el plural d’una sèrie de seqüències donades. Les respostes correctes són:

  a) xeflis

  b) capatassos obtusos

  c) xèrifs honests, honestos

  d) àpexs

  e) índexs

  f) annexos

  g) hosts

  h) posts

  i) còdexs

  j) beduïns

  k) marroquins

  l) assajos, assaigs

  Article complet

 • Exercici de gènere i nombre

  Les respostes correctes a l’exercici són:

  a) assumpte vague

  b) aigua bullent

  c) pa flonjo

  d) xocolata amargant

  e) sacerdotessa simpàtica

  f) qüestió obliqua

  g) matèria incolora

  h) matèria grisa

  i) resposta vàcua

  j) persona cruenta

  k) qüestió comuna

  l) una pobra persona rude

  m) enunciat vague

  n) bruixa sinistra

  o) capitana insubmisa

  p) amics perplexos

  r) terra limítrofa

  s) marit conspicu

  t) esposes curoses

  Article complet