• 7a sessió Suficiència 1

  Hem començat la classe treballant amb uns diaris que ha portat la Lourdes. Ens hem col•locat en grups de 4 (més o menys) i hem hagut d’escriure les seccions que hem trobat a cada diari. Entre les més importants hem trobat les següents:

  1. Portada
  2. Editorial
  3. Internacional
  4. Política
  5. Opinió (col•laboradors i lectors)
  6. Tendències
  7. Viure (successos, salut, local, societat, encreuats, televisió, temps i horòscop)
  8. Necrològiques
  9. Cultura
  10. Cartellera
  11. Esports
  12. Classificats
  13. Economia
  14. Contraportada

  Hi havia altres denominacions segons el diari consultat, però tenien molta semblança amb les anteriorment esmentades.

  Després un per un hem escollit una secció preferida i ens hem tornat a agrupar segons aquesta selecció per escollir una article i analitzar les paraules que contenen dues o més vocals juntes. En el cas del nostre grup la selecció de paraules era sobre un article d’economia i les paraules trobades son les següents:

  Caixa, Galícia, reestructuració, bancària, estudiant, fiscalia, inclouen, opaques, així, economia, Lluís, Guindos, operacions, immobiliàries, dies, comissió, vaig, enunciar, reunió, eurogrup, veure, beneficiaris, tenien, directius, milions, euros, mai, qüestions, continuarà, fiscalia, havia, gestió, portaveus, haguessin, hauria, bankia.

  Un cop cada grup ha acabat de fer la seva selecció de paraules, la Lourdes ens ha escrit les regles corresponents a la formació del diftong:

  Diftong creixent: quan una vocal dèbil ( i, u ) va seguida d’una vocal forta ( a, e, o ). Formaran diftong en els següents casos:
  • a principi de paraula
  • entre vocals
  • en els següents grups: qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, güo.

  Diftong decreixent: quan una vocal forta ( a,e,o ) va seguida d’una vocal dèbil ( i,u ): ai, ei oi, au, eu, ou. També formaran diftong en el cas que hi hagi 2 vocals dèbils juntes: iu, ui, ii, uu.

  En cas de trobar dues vocals juntes en una paraula i que no es compleixin cap de les condicions anteriors direm que aquestes vocals formen un hiat.

  Finalment hem fet un exercici de separació de síl•labes en el cas de presència de diftong.

  Separar les síl•labes de les següents paraules amb diftong o hiat:

  llenguatge: llen-guat-ge (diftong creixent: gua )
  teatre: te-a-tre (hiat: dues vocals fortes no formen diftong)
  cantautor: can-tau-tor (diftong decreixent: au)
  Galícia: Ga-lí-ci-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  família: fa-mi-li-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  història: his-tò-ri-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  Núria: Nú-ri-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  Maria: Ma-ri-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  estudiant: es-tu-di-ant (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  qüestions: qües-ti-ons (diftong creixent: qüe i hiat entre la i-o, perquè no és a principi de mot ni entre vocals)
  reestructuració: re-es-truc-tu-ra-ci-ó (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  inclouen: in-clo-uen (diftong creixent: -ue, amb la vocal dèbil -u entre vocals, la o i la e)
  ataquen: a-ta-quen (hiat: perquè no porta la dièresi sobre la -u)
  estudiants: es-tu-di-ants (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot)
  déu: déu (diftong decreixent de la forma -eu)( en castellà: dios)
  deu: deu (diftong decreixent de la forma -eu)( en castellà: diez)
  conflictius: con-flic-tius (diftong decreixent de la forma -iu)
  paciència: pa-ci-èn-ci-a (hiat: no és entre vocals ni a principi de mot, tant entre -iè com entre -ia)
  iode: io-de (diftong creixent: -io a principi de mot)
  iaia: ia-ia (diftong creixent a principi de mot -ia, i diftong creixent entre vocals -ia). En aquesta paraula hi ha dos diftongs.

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share