Entrades amb l'etiqueta ‘vocal neutra’

 • 10a sessió Intermedi 3

  7 de novembre de 2016

  Bona tarda a tothom,

  El passat dilluns, la classe de català va ser molt moguda.

  A continuació faig un resum del que vàrem fer durant la classe.

  Va començar la nostra companya Pili llegint  el resum del passat dia 2 i la Lourdes ens va repetir algunes indicacions amb la C i Ç: Amb C, davant e, i, (cel, cirera), amb Ç, davant a, o, u, (calçat, forçut, feliç).

   

  Després, van llegir i repassar la carta del grup “Passaparaula”, i vam corretgir alguns accents i sobretot com es feia el tractament de la carta a la persona que va dirigida: de tu o de vostè.

  A continuació, la Lourdes ens va entregar uns exercicis per fer en grups. Crec que en total van ser 4 grups d’alumnes.

  A nosaltres, el grup 4, ens va tocar fer la “vocal neutra A/E, en posición àtona”. Vam observar que  les paraules en singular i acabades en ga-ca-ja-ça-qua-gua, canvien en plural per gues-ques-ges-çes,qües,gües. Per exemple, botiga (botigues), fleca (fleques), platja (platges), força (forces), pasqüa (pasqües), aigua (aigües).

  També vam fer uns exercicis, que consistien en escriure el singular i el plural d’alguns mots.

  Després, la Lourdes ens va fer moure de la taula  per anar amb un altre grup.

  En aquest grup, es tractava d’identificar la vocal neutra al final de verbs:

  Quan la vocal neutra és l’última lletra, escrivim A: carta, compra…

  Quan la vocal neutra és la penúltima lletra, escrivim E: canten, compren…

  S’han de tenir en compte les alternances següents: trenca/trenques, amaga/amagues..

  També s’escriuen amb e:

  • Els infinitius dels verbs de la 2a conjugació acabats en -re: vendre, moldre…
  • Les formes verbals: corre, vine, obre i omple.

  En aquest aspecte, la Lourdes ens va fer una frase recordatòria: corre, vine, obre la porta i omple l’ampolla.

  Finalment, ens va entregar a cada grup una relació de paraules més usuals per escriure-les bé i ser molt ràpid en respondre (joc del gran dictat).

  Amb tant de moviment, en comptes de la classe de català, semblava que ens estàvem preparant per fer una marató, ja,ja…

  Crec que no m’he deixat res al tinter. Fins dimecres!

  Ferran

  teoria i exercicis vocal neutra (Itineraris d’aprenentatge de la DGPL)

   

  Share

  Article complet

 • S1 7a sessió

  splashing-918867_640

  Bona tarda

   

  Després de la sessió intensiva que ens ha donat avui el Jaume intentaré fer un acta més o menys comprensible abans de que se m’oblidi.

   

  Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.

   

  Ha començat demanant aquestes paraules. Han sortit les següents.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre Amè
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Les hem hagut de separar per síl·labes.

   

  Ca-bell Con-ne-xi-ó Tre-ba-llar Ca-dell Ca-mi-ó
  Vi Trans-port Ai-gua Gat Re-llot-ge
  Sa-mar-re-ta Por-ta Sa-ba-ta Lli-bre A-mè
  Fe-bre Riu-re Som-ni Vi-at-jar Bos-sa
  In-ver-sem-blant Es-co-la Re-cer-ca

   

  I després dir quina era la tònica.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre A
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Després d’aquest exercici per repassar l’acta anterior, hem donat premis a las tres noies que van fer les actes anteriors, posant música i donant gomets.

   

  L’ objectiu d’avui ha sigut repassar actes anteriors i concretar projectes… aquest últim punt no ha sigut possible per temps.

   

  Ens posa en grups de sis persones mes o menys i ens dona uns fulls on hi ha errades d’actes anteriors que han fet las nostres companyes, on hi ha dues formes d’escriure la frase o l’errada.

   

  Tenim que arribar a un punt comú en el grup (les sis persones assignades)  i prendre la decisió que nosaltres creiem convenient per a posar en comú amb la resta de grups.

   

  Després, entre totes las respostes dels grups determinarem quina és la correcta.

  Grup 1

  Té 26 lletras / Té 26 lletres

   

  Lletres és femení i acaba en A per això es canvia per ES.

  Grup 2

  Canviarem el paper

  buscàvem a la persona

   

  El paper o la persona. Un complement directe mai porta preposició

   

  PD.: a mi particularment no m’ha quedat gens clar, hauré de repassar què és un complement directe, etc.

  Grup 3

  Un altre vegada / Una altra vegada

   

  Quin es el seu gènere?

   

  Vegada es femení per això la paraula d’abans s’ ha que canviar per una A

  Grup 4

  Al ítem / a l’ítem

   

  En aquest cas és un apòstrof i recordem que només en el cas de l’article (el,la) preposició (de) i pronoms s’apostrofa.

   

  Si la paraula és tònica i femenina s’apostrofa. Ex: l’Imma o l’ungla.

   

  En cas de La si es ‘i’ o ‘u’ àtona es posa La mai l’.

  Grup 5

  Fèiem un dibuix / Dibuixàvem un dibuix

   

  Hem de fer servir la precisió lèxica, hem de canviar el verb més imprecís per un altre més exacte.

  Grup 6

  n’hi ha diferències / hi ha diferències / n’hi ha

  N’ és un substitutiu del substantiu per això o deixes la paraula diferències o poses n’ perquè són la mateixa cosa.

  Ex

  Hi ha diferències?

  No, no n’hi ha cap

   

  A mi també m’ha quedat clar avui que

   

  ficar= vol dir ficar alguna cosa dins de l’altra

  posar= vol dir posar a sobre d’alguna cosa

  bo (3)

  Share

  Article complet

 • S1 6a sessió

  PhotoGrid_1445278989461

   

  Hola a tothom!!

  Volía recordar que anem fer en la clase el Dijous 15 de Octobre.

  • Primero hem comenÇar amb un joc entre tots feiem una roda. Va esser similar al joc que anem fer el dimarts però havíem de encadenar les paraules sigüent amb la sil·laba de la paraula anterior. Aquest joc va a provocar moltes dubtes en relació amb la pronunciació en catalá sobretot amb les sil·labes tónicas i átonas. Per això Jaume ens va explicar com hem de indentificar-les.

   

  • Hem parlat sobre amb qué ens havíem quedat de la clase anterior uno per uno.

   

   

  • Jaume va a fer una explicació sobre la pronunciació dels sil·labes obertes i tancades.

   

  • Es va a explicar el article determinativo que s´ha de possar devant dels noms propis i la diferencia que en el Castellá sería una errada.

  Tambè sería molt important saber :

   

  El pablo / En Pablo

  La María/ Na María

   

  Normalment son molt usats els articles “El/la” però tambè podem trovar “en/na” i algunes vegades en el uso més formal que sería en Castellá (Don/doña).

   

  • Jaume ens ha recordat que nostres companyes van escrit en unes entrades de les altres sessió en el blog i que hem de contestar una pregunta si podem perquè aixì podrem practicar la escriptura com ells.

   

  • Per terminar la sessió hem parlat sobre el projecte que volem fer tots junts aquest trimestre. Es va debatir les temas que volem fer i desprès s´ha triat per grups les temas. Hem tengut unes minutes per debatir en grup com feriem la nostra parte i havíem explicat a tothom la manera de fer-ho i més o menys la data que podría estar terminat.

   

   

  Les eleccions per les projectes escollides van esser les sigüentes:

   

  1. La presentació:
  • Objectius
  • Visual (Paraules i imatges)
  • Activitat
  • Musical
  • Estaría per Novembre.
  1. La historia de Catalunya:
  • Video
  • Texto complementari
  • Idea: Coneixer la historia d´aquesta ciutat per entendre perquè ara estem aquí.
  • Sessió amb les dubtes (col·loqui).
  • Ho farem durant el trimestre.
  1. Debate noticia:

   

  • Articulo “Desnudo” (la privacitat)
  • Comentarem si está bé o no.
  • Debate
  • Ho farem en dos setmanes.
  1. Autobiografia:
  • Video
  • Presentación de totes les persones de la clase
  • Guió amb les preguntes per orientar-les una mica.
  • Preguntes possibles:

   

  • El nom
  • L´edat
  • La seva proffesion
  • Lloc on va néixer.
  • Motiu perquè esta vivint a Barcelona
  • Alguna cosa tradicional de la seva ciutat que voleva contar-nos.

   

  • Poden usar imatges o coses el dia de la grabació.
  • Farem una grabació i montatge amb música.
  • El temps dependerá de la asistencia a clase de tothom i del temp que tenirem per grabar-ho a clase.

   

  Això va a esser la clase d´avui.

   

  Bon cap de semana i ens veiem el Dimarts!

  bo (2)

  Share

  Article complet

 • S1 sessió 4a

  Extreta d'https://pixabay.com/es/perro-lindo-mascota-715545/

  Extreta d’https://pixabay.com/es/perro-lindo-mascota-715545/

  A la classe del dijous 8 d´octubre, van veure els digrafs, es tracte de dos lletres que se separen o no quan volem separar las paraules per síl·labes.

  Las lletres que es separen son les següents:

  Rr car·rer

  Tg  peat·ge

  Ix  cai·xa

  L·l  il·lusio

  Tx  cot·xe

  Tj  plat·ja

  Ts

  Tz  dot·ze

  Ss clas·se

  Las lletres que no se separen son les següents:

  Gu Guitarra

  Qu Quedar-se

  Ny   Castanya

  Ll  llengua

  Ig

  Tx a final de paraula

  1. Un altre tema que van parlar era sobre les onomatopelles en català, es molt curiós pro les onomatopelles son diferents segon el idioma que es parla. Tenim una percepció diferent del soroll dependent del idioma i animal.

  Exemples:

  Els gossos fan BUB-BUB

  Els gats fan MÈU

  Les ovelles fan BE

  Les ànecs fan CUAC

   

   

  1. per últim hem acordat de fer una avaluació tenint en compte les següents punts:

  Portafolis:

  Aquest apartat es tracte de dividir el objectiu en tres blocs:

  • Expressió escrita

  Este punto es fonamental i es preferència de tots poder escriure correctament català.

  Podem fer redaccions i comentaris de text

  També es molt important llegir i fer activitats per evitar faltes d´ortografies

  • Expressió oral

  Este bloc es també molt important y per això podem organitzar exercicis en grup i veure la        evolució amb àudios gravats des de el principi del curs.

  • Gramàtica

  No podem estudiar una llengua sense tenir en compte la gramàtica, anques les classes siguin participatives, hem de tenir objectius per aprendre les regles gramaticals.

  bo (2)

  Share

  Article complet

 • 16a i 17a sessió Suficiència 2

   

  10-12 de març

   

  Arran: gairebé tocant, fregant.

  Activitat en grup (tema educació): Llegir un text, fer el resum, escriure una opinió i triar algun fragment del text per fer-ne un dictat.

  Text sobre activitats extraescolars: Paloma, Joan i Josep Lluís.

  Text sobre la lectura: Andrea, Diana, Tadeusz i Sybille.

  Text sobre els deures: Anna, Josué i Fran.

  Un cop hem fet l’activitat en grup, hem comentat entre tots els resultats obtinguts i hem trobat els següents errors més comuns:

  • Des de que acaben la jornada laboral: les preposicions a, de, en i amb desapareixen davant la conjunció que (Des que acaben la …).
  • No estaven coordinades amb lo que eren les hores: (amb les hores…).
  • Provocava que un conjunt de nens tinguessin que estar a casa dels avis:  per expressar una obligació o una necessitat utilitzarem “haver de + infinitiu” (nens haguessin d’estar…).
  • A lo millor són les vuit de la nit…:  lo + adjectiu, en general no és correcte,  a més per expressar possibilitat utilitzarem potser o pot ser que (Potser són les…).
  • Lo que volia dir abans…: el que volia dir…
  • Lleguen allí badallant: arriben allà …
  • Hay una cosa: Hi ha una …
  • Fora de l’escola tenen que fer les coses que no fan dintre: han de fer les coses…
  • Es crea una relació més cercana: més propera.
  • De les informacions de la fulla que hem recibit: del full que hem rebut.
  • Hem d’animar als nens a escriure aunque que sea una cosita petita: encara que sigui una coseta petita.
  • Jo estic d’acord amb Sybille: amb la Sybille.
  • Per la seva inmadures, per la seva joventut: immaduresa.
  • Parla de que aquesta no és la millor aproximació: Parla del fet que aquesta…
  • Has de disminuir les vegades que lo controles: les vegades que el controles.
  • Si estic d’acord o no és otra cosa: si hi estic d’acord o no és una altra cosa.
  • Has de donar-lis una agenda, mostrar-lis com l’han d’utilitzar: donar-los una agenda, mostrar-los com l’han d’utilitzar. (donar-lis no existeix, cal utilitzar donar-li o donar-los).
  • El que hay que fer és que agafin autonomia: El que s’ha de fer o d’aconseguir és agafar autonomia.
  • Cal donar-lis eines perquè siguin independents: cal donar-los eines perquè…
  • El temps que els deixen per fer les tareas: les tasques.
  • Arribava i los posava ahí (parlant dels problemes): els posava allà.
  • Cada dia porta fulles de deures: fulls.

   

   

  Verbs de la 1ª conjugació (-AR) (estudien, dinen, mengen, parlen, juguen)

  Temps present: -o, -es, -a, -em, -eu, -en.

  Temps passat: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven.

  La vocal neutra a/e en posició àtona en els verbs s’escriurà –a, a final de paraula i –e, en la penúltima lletra.

  Excepcions: corre, vine, obre, omple.

   

  Sufix –esa: paraules abstractes. Bellesa, maduresa…

  Sufix –essa: formació del femení. Metge-metgessa. Alcalde-alcaldessa.

   

  Verbs de la 2a conjugació (-ER, -RE)

  Temps present:

  • jo perdo, tu perds, ell perd, nosaltres perdem, vosaltres perdeu, ells perden.
  • Jo debato, tu debats, ell debat, nosaltres debatem, vosaltres debateu, ells debaten.
  • Cloure i fondre conjuguen diferent: jo cloc, tu clous, ell clou, nosaltres cloem, vosaltres cloeu, ells clouen.

  Aquesta –c final, quan fem el present de subjuntiu i l’imperfet de subjuntiu, es converteix en –g:

  (subjuntiu) jo clogui, tu cloguis, ell clogui, nos cloguem, vos clogueu, ells cloguin. (imperfet de subjuntiu) “ seria necessari que” jo clogués, tu cloguessis, ell clogués, nos cloguéssim, vos cloguéssiu, ells cloguessin.

  Acabaments en:

  • -batre: combatre, debatre
  • -metre: ometre, admetre
  • -cebre: concebre
  • -cloure: concloure
  • -rompre: interrompre
  • -fondre: confondre
  • -córrer: concórrer

   

  Exercici: conjuga de forma correcte el verb que està entre parèntesis.

   

  “evitaríem que ocorreguessin accidents”, “nostres fills i filles percebessin l’escola”, “tal com ja he dit admeto que caldria”, “és molt important que l’escola difongui aquest hàbit”, “que nosaltres, des de casa, no interrompem la tasca”, “és important que recorrem a altres recursos”, “Concloc la meva intervenció”, “només combatrem els mals resultats “, “plantejar reunions més freqüents, que incloguin pautes”.

  Anna

  Share

  Article complet

 • 6a sessió Intermedi 3

  Castelldefels, 27/04/2014

  Hola a tothom,

  Avui m’ha tocat a mi fer el resum de la classe del dijous 24. No em tocava, però algú es va deixar les ulleres. Ha, ha, ha… (és broma).

  Vam començar la classe repassant algunes paraules que quan les posem en plural canvien molt la terminació.

  ALTERNANCES ORTOGRÀFIQUES

  Ca-ques= vaca/ vaques
  Ga-gues= mantega / mantegues
  Ja-ges=platja / platges
  Gua-gües= aigua / aigües
  Ça-ces= força / forces
  Qua -qües= pasqua / pasqües

  A continuació,

  Paraules masculines que acaben en A

  Arca- patriarca, monarca, etc.
  Cida- pesticida, insecticida, etc.
  Ista-artista ,dentista, etc.
  Ma-problema, idioma, etc.
  Ta- poeta, planeta, etc.

  Paraules femenines que acaben en E

  Catàstrofe, imatge, intempèrie, mare, etc.
  Paraules que s’escriuen amb A però que no segueixen cap norma correcta.
  Avaria, avaluació, sanefa, assassí, etc.

  Paraules que s’escriuen amb E però que no segueixen cap norma correcta.

  Emparar, Empordà, meravella, treball, tràfec, assemblea, temptejar, estella, etc.

  I finalment , verbs jeure, néixer i treure

  Síl•laba àtona—-A —Jaiem…
  Síl•laba tònica —E—Jec, treu, neix…

  Hem fet grups per treballar i fer uns mots encreuats amb aquestes paraules que surten anteriorment.(ens ha agradat molt)
  En la segona part de la classe, la Lourdes ens va donar un exercici on havíem d’omplir els espais buits amb el pronom adequat.

  Després la Ingrid (l’Àngels) i jo (la Núria), vam llegir el text per corregir-lo i la veritat és que les respostes no van anar gaire bé.

  Però després ho va explicar:

  COMPLEMENT NOMINAL O ATRIBUT

  Serveix per donar sentit als verbs ser, estar i semblar.
  Exemple: jo sóc
  Tu estàs aquestes frases no tenen sentit, necessiten un atribut
  Ell sembla

  Exemple: jo sóc experta en riscos laborals

  PRONOMS AMB FUNCIÓ D’ATRIBUT

  -L’atribut se substitueix per el/la/els/les quan està introduït per un article determinat, un possessiu o un demostratiu

  Exemple: És l’expert en seguretat laboral de l’empresa
  Sí, el sóc.

  Se substitueix per en quan es vol emfatitzar la frase.

  Per exemple: els treballadores estan protegits?

  I tant que n’estan

  Se substitueix per ho en la resta de casos.

  Per exemple: Estem cansats?

  Sí, ho estem.

  COMPLEMENT PREPOSICIONAL

  El cp se substitueix per en quan està introduït per la preposició de

  Exemple: T’adones d’això?
  Sí, me n’adono.

  Se substitueix per hi en la resta de casos.

  Exemple: Encara pensa en el teu amic?
  Encara hi penso.

  Espero haver-ho recordat gairebé tot.

  Magda

  Share

  Article complet

 • 5a sessió Intermedi 3

  Avui hem començat la classe repassant la vocal neutra. És a dir, la A / E en posicióàtona (que sonen igual). Exemple: pare  (sona para).

   

  Hem repassat tambéles normes:

   

  1: norma general: les paraules femenines acaben en a  i les masculines en e. Ex: una alumna i un alumne.

   

  2: els plurals sempre es converteixen en es.

   

  3: els verbs que contenen una vocal neutra en última posicióacaben en a (ex: ell canta) i en penúltima posicióen e (ex: ells canten).

   

   

   EXCEPCIÓ:  OBRE, CORRE, VINE i  OMPLE.

   

   

  4: Alternances ortogràfiques, terminacions vocal neutra:

   

                                                 vaca- vaques            (-ca -ques)

    

                                                  pasqua- pasqües     (-qua -qües)

   

                                                 amiga- amigues         (-ga -gues)

   

                                                 platja- platges            (-ja -ges)

   

                                                 plaça- places             (-ça -ces)

   

                                                 aigua- aigües             (-gua -gües)

   

   

  Més tard, hem fet un exercici en grup de 3 persones, amb la fotocòpia de la classe anterior. Hem escrit les paraules subratllades , les hem tallat i les hem col·locat en un full.

   

  PARAULES: pesticida, problema, catàstrofe, imatge, intempèrie, mare, afaitar, avaluació, avaria, emparar, Empordà, meravella, treball i naixerà.

   

  Hem vist en aquest exercici els casos problemàtics i hem completat els espais buits:

   

  EXERCICI:

   

  *PARAULES MASCULINES ACABADES EN A : -arca, -cida, -ista, -ma, -ta.

  patriarca, monarca, insecticida, pesticida, artista, dentista, idioma, problema, poeta, planeta…

   

  *FEMENINES ACABADES EN E: base, catàstrofe, classe, febre, higiene, imatge, índole, intempèrie, llebre, mare, superfície, torre…

   

  *PARAULAS AMB A: afaitar, ambaixador, assassí, avaluació, avaria, maragda, rancor, sanefa…

   

  *PARAULAS AMB E: assemblea, emparar, Empordà, estella, malenconia, meravella, monestir, polseguera, tàvec, temptejar, tràfec, treball vernís…

   

  *VERBS: jeure/ jaure, néixer/ nàixer i treure/ traure.

   

  SÍL·LABA ÁTONA: A: jaiem, naixerà, traurien …

   

  SÍL·LABA TÒNICA: E: jec, treu, neix…

   

  A continuació reprenem el tema sobre Seguretat Laboral. Novament ens separem en grups, en aquesta ocasió segons l’ àrea laboral escollida en classes anteriors.

   

   

  RESTAURACIÓ: cambrer, cuinera, pastisser i comercial.

   

  SERVEIS: fuster, manteniment, encarregada de bugaderia i transports.

   

  SEGURETAT: vigilant, bomber i mosso d’esquadra.

   

  Teníem com a tasca elaborar una opinió de cada sector i tres arguments.

   

  PRIMER GRUP – SEGURETAT

   

  Opinió: poca seguretat laboral.

   

  Argument 1: no saps quines persones trobaràs (desequilibrats, agressius…)

  Argument 2: riscos físics (fum, foc…)

  Argument 3: riscos psicològics.

   

   

  SEGON GRUP- SERVEIS

   

  Opinió: insuficient seguretat laboral.

   

  Argument 1: sí que hi ha formació per obligació però no prou.

  Argument 2: habitualment s’ estalvia en indumentària i mitjans de seguretat/protecció.

  Argument 3: no aplicació de les mesures establertes.

   

   

  TERCER GRUP- RESTAURACIÓ

   

  Opinió: no és segur.

   

  Argument 1: perill d’ accidents ( tallar-se, cremar-se, relliscades…)

  Argument 2: riscos posturals ( mal d’ esquena, varius…)

  Argument 3: manipulació dels utensilis i màquines.

   

   

  Per deures: pensar propostes de millores  per a cada sector laboral.

   

  Andrea

  Share

  Article complet

 • 4a sessió Intermedi 3

  Castelldefels, 13/4/2014

  Apreciats companys,

  Sóc el Fran. Aquesta vegada m’ha tocat ser l’encarregat de fer el resum de la classe del dijous 10 de abril.

  A l’inici de classe van començar llegint al resum del Tadeo, on van sortir les conjuncions. A partir d’això van aparèixer els dubtes següents, que van ocupar la primera part de la classe: la conjunció sinó (que), i l’ús de degut a, que, en general,jo crec que és més difícil d’utilitzar.

  – La conjunció adversativa “sinó (que)” s’utilitza per negar una idea i substituir-la per una altra. I en cas d’expressar una negació, tenim el “si no” separat (condició+no).

  Exemples: No anirem a sopar a Can Joan, sinó a Can Moya.(Conjunció adversativa).
  Si no hi ha feina, sortiré aviat. (Condició+no).

  – L’ús de “degut a” és incorrecte per expressar causa. Se substitueix per les conjuncions causals:
  a causa de, gràcies a, per culpa de, perquè o ja que

  Exemple: El meu fill Antoni no va assistir a classe degut a una infecció gàstrica aguda.(Incorrecte).

  En aquet cas les conjuncions correctes serien: a causa, per culpa d’una.

  – Degut a és correcte quan “degut” és participi del verb deure i es refereix a un substantiu, cas en què pot ser femení i plural: degut, deguda, deguts i degudes. Són participis que concorden amb el nom al qual acompanyen.

  Exemple: Aquesta olor és deguda al perfum que van posar ahir el nois. (Correcte).

  – Quan es refereix a deute, també es correcte.

  Exemple: Et faig arribar tots el diners que t’havia degut fins ara. (Correcte).

  La Lourdes va agafar una expressió per utilitzar-la com exemple i ens va aclarir la diferència entre les expressions següents:

  Arribar d’hora = arribar abans de l’hora pactada.

  Arribar a l’hora = arribar puntual.

  A la segona part de la classe van fer la revisió de l’esquema que havíem de fer a casa, dels dies passats del textanomenat “Riscos Laborals dels Manipuladors de Fruita”. Simplement havíem d’omplir els espais buits, basant-nos en el contingut del text. Mes o menys fàcil, ja que el mateix text et donava la informació.
  La Lourdes ens va explicar que quan es tracta d‘enumerar, els elements de l’enumeració se separen amb comes i l’últim amb una i i sense coma. Per exemple:

  Aquest apartat afavoreix la comunicació entre tots els col•lectius que formen la comunitat universitària: estudiantat, professorat i personal de gestió.

  Si els elements de l’enumeració són molt llargs, els poden separar amb punts i comes i l’últim amb una coma i una i. Per exemple,

  La professora Granyer va tenir una reunió amb el director de l’institut, Antoni Pla; la consellera delegada de l’editorial, Josefina Clarà; la vicepresidenta de l’entitat, Concepció Gratacòs, i el tutor de l’estudiant, Rafael Anton.

  A la darrera part de la classe, vam tornar a recordar la norma general a/e vocal neutra i alguna excepció. La idea era treballar a partir d’un exercici que Lourdes ens va donar. Eren unes paraules més complicades perquè moltes vegades traduïm literalment del castellà i la gran majoria d’aquestes s’escriuen al contrari.

  Ex.: avaluació, emparar, meravella, etc.

  La vocal neutra és un so vocàlic en posició àtona que de vegades s’escriu amb la lletra e i de vegades amb la lletra a.

  Masculins acaben en e i femenins acaben en a. Ex.: El mestre (masculí), la mestra (femení).

  Tots els noms encara que en singular acabin en a, fan el plural en “es”.

  Ex.: Els Mestres (masculí), les mestres (femení).

  La vocal neutre en els verbs:

  – L’última lletra és una a: canta, estudia…

  – La penúltima lletra es una e: canten, estudien…

  Excepcions: Les formes verbals corre, vine, omple i obre.

  I per últim vam tornar a repassar algunes paraules que en fer-ne el plural canvien molt la terminació.

  Exemple: vaca / vaques, mantega / mantegues, Pasqua / Pasqües…

  També es va comentar a classe que quan tenim dubtes en alguna paraula amb a / e vocal neutra, podem recórrer a una altra paraula de la mateixa família en posició tònica.

  Com veieu la classe va donar per a molt. M’ha sortit fum del cap però ho faig amb molt de gust. Desitjo que tingueu molt bones vacances de Pasqua.

  Fran

  Share

  Article complet

 • 9a i 10a sessió Intermedi 1

  Bon dia a tothom!

  Vam començar la setmana emplenant els buits d’aquest fullet publicitari. Si no vau venir, aquí el teniu: fullet publicitariAquest document ens va servir per parlar de la vocal neutra. La recordeu?

  I per practicar una mica, vam fer una llista de paraules amb aquestes terminacions:

  Després les vam passar al plural.

  Vam revisar, també, els avisos que vam preparar per a la inauguració de la nostra botiga i també vam revisar la llista de productes que vendrem i els preus que tindran.

  Ah! Me n’oblidava. 🙂 Després de debatre si els homes poden treballar en una botiga de roba interior, vam fer una ullada a aquest anunci en què busquen dependentes per detectar-hi tots els articles. Recordeu quants n’hi havia? anunci – apostrofació

  De deures, hem de fer els exercicis 10.3, 10.4, 10.6 i 10.7

  Bon cap de setmana i, tal com us vaig dir ahir, felicitats per la feina feta!

  Lourdes

  Share

  Article complet

 • 13a i 14a sessió (Intermedi 1)

  Bon dia,

  Què vam fer la setmana passada? Vam acabar d’explicar l’apostrofació i la vocal neutra.

  Per practicar les alternances ortogràfiques d’aquestes terminacions, podeu provar de transformar aquestes paraules al plural.

  Ja ho heu fet? Ara podeu comprovar si ho heu fet correctament.

  També vam veure què passava quan la vocal neutra apareixia al final d’un verb o a l’interior d’una paraula. Ho recordeu?

  Finalment, vam buscar tots els articles que apareixien en aquest fullet publicitari – apostrofació. Recordeu quants n’hi havia? 9 🙂 Vam comentar la contracció. Com que vaig donar una fotocòpia, si no vau venir, demaneu-me-la el proper dia.

  Vam acabar la setmana redactant un fullet publicitari que vaig demanar que pengéssiu com a comentari. Així doncs, som-hi!

  Fins demà,

  Lourdes

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share