• Revisem la civilització tòxica

  Els veïns us feliciten si vau mantenir 5 punts per escriure sobre aquest tema. Ara bé, si els voleu continuar conservant, us proposen que valoreu el text que teniu a sota del vostre. En cas que el vostre sigui el darrer, valoreu el primer. Cliqueu l’enllaç per llegir el text que heu de valorar.

  Un cop l’hàgiu llegit, deixeu un comentari amb la vostra valoració. Heu d’indicar el nom del company que valoreu. Per escriure el comentari, apliqueu en el text aquesta pauta de revisió PAUTA DE REVISO_ ARTICLE D’OPINIÓ.dot. Destaqueu de l’article el que el company ha aconseguit i proposeu què us sembla que ha de millorar —són els aspectes que haueu marcat negativament. Teniu fins al 16 de novembre per deixar el comentari.

   

   

 1. Lorena Silva Navarro

  08 nov. 14
  11:47 #

  Sóc la Lorena i el text que valoraré és el de l’Ernest Vinitzki.

  En primer lloc dir que el text és adequat tant al grau com al canal. És tracta d’un text argumentatiu ja que va donant la seva opinió a través de diferents arguments al llarg de tot el text. Pel que fa a la disposició i l’estructura del text cal dir que sí que correspon a un article ja que trobem un títol i el text està dividit em paràgrafs. La informació que va donant a l’article és rellevant i suficient per tal d’entendre el que vol transmetre, inclús et dona referents com el de Daniel Goleman per si vols ampliar coneixements sobre el tema tractat. Les idees estan ordenades lògicament, en primer lloc parla d’hàbits de vida i ens explica que no és suficient amb activitats com córrer o anar a la muntanya, a continuació ens introdueix la política i l’economia i ens ho va lligant tot. L’ús de referents textuals i de connectors és correcte ja que al text va utilitzant diferents connectors com; però, al contrari, és per això, tal com… El text és clar i precís, en cap moment és ambigú ni imprecís perquè es nota clarament la seva opinió, no hi ha incoherències, sempre defensa el mateix i no hi trobem problemes de concordança. L´ús que fa dels signes de puntuació és correcte, utilitza les comes adequadament i els punts per separar idees. Utilitza un lèxic precís i demostra un bon repertori lingüístic en la utilització per exemple de paraules tècniques com intel•ligència ecològica. Els recursos sintàctics són variats i el text és suggerent i atractiu perquè convida a continuar llegint per exemple buscant més informació sobre Daniel Goleman o anant a les conferències que ens explica que faran.

 2. Maite

  08 nov. 14
  17:24 #

  Valoració del Text :” ECOPSICOLOGIA PER COMBATRE UNA CIVILITZACIÓ TÓXICA”

  Sara

  El text que he valorat aconsegueix el seu propòsit que és el d’informar sobre la situació de la “civilització tòxica”, a més a més valoro positivament el nivell de formalitat referint-me al recurs expressiu que utilitza.
  Les idees es presenten d’una forma ordenada ja que en un principi trobem una explicació de la situació i de les vessant que hi ha per poder solucionar-la, finalitzant amb una exposició més subjectiva del tema.
  Per tant, es trobem davant d’ un article d’opinió ja que aquest transmet una informació de forma personal i subjectiva.
  La informació que dona és suficient per poder fer-nos una idea del tema amb unes idees ordenades. Els connectors o referents textuals estan utilitzats en el text per poder transmitir amb claredat el missatge del text.
  Per últim és un text precís que esposa molt bé tant la situació en general com el pensament de l’escriptor amb un lèxic clar, entenedor i variat.

 3. Ernest VINITZKI

  08 nov. 14
  22:11 #

  Bona tarda,
  Sóc l’Ernest i em toca fer la valoració del text del Josep Lluís MONTERO.
  El text del Josep és un article d’opinió, que com la resta de companys, analitza les conseqüències de la contaminació. En general, el text transmet al lector les idees principals sobre la problemàtica que es planteja i intenta conscienciar al lector.
  Utilitza un lèxic precís i demostra un bon repertori lingüístic i el text és adequat tant al canal com al grau.
  Però, em toca fer el paper de crític i analitzar el que es podria millorar, així que sota la meva humil opinió, crec que el text podria haver estat una miqueta més extens i haver aprofitat per mencionar algun referent textual, algun exemple.
  Al segon paràgrafs es podria haver aprofitat per continuar enllaçant amb la introducció i explicar-la una miqueta més, ja que dóna la sensació que es canviï de tema, el que fa imprecís el text.
  Per últim, alguna errada de puntuació en alguna coma i algun paràgraf que s’hauria de separar amb un punt i a part.

  Josep, espero no haver estat massa dur.
  Fins dimarts.

 4. Eva Barberan Camas

  09 nov. 14
  21:48 #

  Nom: QUIM ARNAIZ
  SÍ NO

  1) El text és adequat tant al
  grau com al canal. X
  2) El text és una
  argumentació. X
  3) La disposició i estructura del
  text correspon a un article. Hi
  ha títol i està distribuït en
  paràgrafs. X
  4) La informació és rellevant i
  suficient. X
  5) Les idees estan ordenades
  lògicament. X
  6) L’ús de referents textuals i
  de connectors és correcte. X
  7) El text és clar i precís:
  ● no és ambigu ni
  imprecís
  ● no hi ha incoherències X
  ● no hi ha problemes de
  concordança
  8) L’ús dels signes de
  puntuació és correcte. X
  9) Usa un lèxic precís i
  demostres un bon repertori
  lingüístic. X
  10) Els recursos sintàctics són
  variats. X
  11) El text és suggerent i
  Atractiu X

  Comentari personal

  Des de la meva prespectiva d’alumne, que es trova en les mateixes circunstàncies que el meu company Quim, trobo que el text és argumentatiu i força bé estructurat sobre el tema exposat.
  Destaco com aspectes a millorar:
  – els signes de puntuació per fer-ne una lectura més còmode, i per oferir la possibilitat d’anar integrant els missatges del text per al lector
  – crec que en Quim no a plasmat tot el lèxic que té a la seva “butxaca” personal.
  Per contra, hi han molts aspectes positius i que potencien la qualitat de la seva redacció:
  – un tema actual i de gran interés global
  – ben documentat
  – està reforçat amb dades
  – clar, concís i entenedor
  – cita bibliografia, fets i persones implicades en la temàtica
  – fa reforç positiu, anima a la población a reconduir la situació
  – presenta el tema des de diverses vessants, social, económica…

  Eva Barberan Camas

 5. Eva Barberan Camas

  09 nov. 14
  21:50 #

  Totes les respostes són Sí excepte les numero 8 i 9.

 6. Joel

  10 nov. 14
  15:02 #

  1) El text és adequat tant al grau com al canal. (Bé).
  2) El text és una argumentació.(Bé).
  3) La disposició i estructura del text correspon a un article. Hi ha títol i està distribuït en paràgrafs.(Malament).
  4) La informació és rellevant i suficient.(Bé).

  5) Les idees estan ordenades lògicament.(Bé).
  6) L’ús de referents textuals i de connectors és correcte.(Bé).
  7) El text és clar i precís:(Bé).
  ● no és ambigu ni
  imprecís
  ● no hi ha incoherències
  ● no hi ha problemes de
  concordança
  8) L’ús dels signes de puntuació és correcte.(Malament).
  9) Usa un lèxic precís i demostres un bon repertori lingüístic.(Bé).

  10) Els recursos sintàctics són variats.(Bé)
  11) El text és suggerent i atractiu.(Bé).

  És un text molt atractiu a més de proposar el problemes ,les possibles solucions els problemes són molt objectives . Respecte a argument esta molt l’unica cosa dolenta que no hi esta separat en paràgrafs i l’hi falta un quants punts d’accentuació.
  El text es el de l’Ivette.

 7. Ivette Grima Rué

  12 nov. 14
  0:06 #

  Sóc la Ivette Grima i faré la valoració del text PENSANT EN L’ENDEMA del Joel.
  En primer lloc dir que tant el canal com el grau són adequats i el text té una argumentació ja que explica perquè és un problema i intenta buscar una sol.lució.
  L’article té un títol i està ben distribuit en paràgrafs. La información és insuficient i en algun cas no és rellevant com per exemple quan es parla dels taps per recaudar diners. Les idees estan ben ordenades i segueixen una estructura lógica. Explica el problema, el suavitza dient que no és tan greu i finalment proposa una sol.lució.
  No hi ha gaire ús de connectors i hi ha algun problema de puntuació. S’entèn perfectament, no hi ha incoherències, encara que hi ha alguna imprecició, diversos problemas de concordança i moltes faltes ortogràfiques.
  El llenguatge no és molt elevat cosa que afavoreix a l’enteniment però no demostra un bon repertori lingüístic. Les construccions de les frases són simples, no hi ha ús excesiu de relatius ni frases especialment complicades.
  Al meu entendre el text no és molt atractiu ja que no convida a la reflexió ni aporta dades desconegudes. Crec que caldria argumentar una mica més i no caure en el típic arguement d’“hem de ser més ecològics” o “Tots junts podem”.

 8. Sara González

  12 nov. 14
  1:28 #

  Valoro el text de l’Enric: “Més fusta, és la guerra”

  Queda clar des de l’inici que és un article d’opinió, amb una bona argumentació ben referenciada. És un text adequat al canal y al grau de formalitat necessari.
  Consta d’una estructura corresponent a la d’un article, els paràgrafs es troben ben diferenciats i amb la informació ordenada i clara.
  Presenta bona cohesió d’idees al llarg del texts gràcies a referents textuals i connectors.
  Utilitza un vocabulari ampli i precís, els signes de puntuació trobo que són els correctes.
  Es nota que es un text que ha estat treballat i ben mirat abans de publicar-ho.

 9. Sergi Barba

  12 nov. 14
  21:48 #

  Bona tarda,

  El text que valoraré és “Salvem La Pachamama” de Marcela, el qual m’ha agradat i ha aconseguit cridar la meva atenció. Però, enteneu que es tracta d’un exercici on hem de ser crítics i donar el nostre parer.
  En primer lloc, crec que tant el canal com el grau de formalitat del text és l’adequat. El text es tracta d’un article d’opinió, on es realitza una bona argumentació a favor del medi ambient i en contra els excessos de la civilització actual.
  La informació i les idees que ens transmeten al text estan ben estructurades, tot i que falten connectors, per estructurar i separar millor les diverses idees. L’article d’opinió es desenvolupa de forma correcte i s’entén perfectament el missatge que vol plasmar, no hi ha problemes de concordança, ni tampoc incoherències.
  Cal destacar que el primer paràgraf és massa llarg i caldria separar en dues parts, ja que primer es fa una introducció i després es desenvolupa la idea. El lèxic és precís, no es repeteix i utilitza un bon repertori lingüístic.
  En conclusió, crec que el text és bastant suggerent, ja que arran de la paraula “Pachamama”, amb un significat possiblement desconegut per molts dels alumnes del curs, crea un atractiu al lector i desenvolupa l’article de forma adequada.

 10. Fede

  12 nov. 14
  23:25 #

  Sóc Fede i faré la valoració del text de la Conchi.
  En el text la nostra companya utilitza un text adequat a tot tipus de persones que puguin llegir-lo, utilitzant un idioma col•loquial , entenedor , amb un lèxic precís i demostrant un bon repertori i lingüístic.
  El text està argumentant un article en el qual està inspirat amb una estructura ben separada per paràgrafs atenent al contingut , encara que té marge de millora. A més li falta un títol clar a l’article.
  Utilitza una informació rellevant , concisa, suficient, la qual cosa fa que el missatge arribi a tothom de manera entenedora amb unes idees ordenades des del principi fins al final.
  Al text es pot observat que els signes de puntuació i connectors es poden millorar.
  El text és suggerent , atractiu , enganxa a llegir fins al final gràcies al contingut i a la manera d’expressar-se.

 11. Juana

  15 nov. 14
  11:38 #

  Faré la valoració del text de la Lorena: “Un nou estil sostenible”

  En principi he trobat que el text és adequat al tema. És un text argumentatiu, i en primer lloc es basa en una comparació entre el tipus de vida dels éssers humans quan no hi havia tecnología, respecte a l’actualitat. Cal dir, però, que no s’utilitzen massa connectors textuals, La técnica més utilitzada és la de la pregunta retòrica.
  Està ben distribuït en paràgrafs, i les idees exposades són precises i clares. Hi ha, això sí, alguns problemes de puntuació; falten unes quantes comes, sobretot davant de conjuncions adversatives del tipus però o ja que.
  Plantea un reflexió davant del problema de la contaminació i proposa com a solució el canvi de mentalitat de la nostra societat, encara que sense puntualitzar com posar-lo a la pràctica.
  El tex és coherent i està ben cohesionat, a banda de les comes que abans he comentat.El llenguatge és rellevant i suficient.

 12. Marisol

  15 nov. 14
  22:00 #

  Bona tarda,

  La valoració que em toca fer és el de Joseba: LA DEGRADACIÓ PROGRESSIVA DEL MEDI AMBIENT DES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

  1) El text és adequat tant al
  grau com al canal. SI

  2) El text és una
  argumentació. SI

  3) La disposició i estructura del
  text correspon a un article. Hi
  ha títol i està distribuït en
  paràgrafs. SI

  4) La informació és rellevant i
  suficient. SI

  5) Les idees estan ordenades
  lògicament. SI

  6) L’ús de referents textuals i
  de connectors és correcte. SI

  7) El text és clar i precís: SI

  ● no és ambigu ni
  imprecís
  ● no hi ha incoherències
  ● no hi ha problemes de
  concordança

  8) L’ús dels signes de
  puntuació és correcte. SI

  9) Usa un lèxic precís i
  demostres un bon repertori
  lingüístic. SI

  10) Els recursos sintàctics són
  variats. SI

  11) El text és suggerent i
  Atractiu. SI

  Comentari personal

  Crec que en Joseba ha fet un bon text argumentatiu perquè compta amb una bona llista d’arguments per convèncer al receptor. A més a mes, el text està ben estructurat i és senzill de comprendre, té un ordre i un títol adequat, utilitza connectors i té una finalitat clara.

  Marisol Lobato

 13. Javier

  16 nov. 14
  14:54 #

  Valoració de ¨La Societat global i crítica:, de la Pili Hernández

  El text resulta entenedor per al lector tractant-se d’un argument molt planer.
  Es pot deduir que és un article crític i ben estructurat, amb títol i distribuit en paràgrafs.
  La informació, tot i ser rellevant, no és suficient ja que es tracta d’un tema on caldría extrendre’s-en i no estaría de més recòrrer a dades i estadístiques.
  Les idees que vol plasmar l’escriptor son lògiques i organitzades, i l’ús de connectors i referents textuals, correctes.
  El text està escrit amb pressició i la coherència i concordança les ha tingut molt en compte.
  Si fem referència als signes de puntuació cal dir que trobarem poques errades i el lèxic demostrarà que ens trobem davant d’una persona amb molt de vocabulari.
  Finalment, trobem recursos sintàctics i variats i un text que es fa curt i, per tant, atractiu.

 14. Susanna Sardà

  16 nov. 14
  15:40 #

  Valoració de text d’ en Sergi:

  Es tracta d’ un text adequat tant al grau com al canal, fa una bona
  argumentació per defensar les idees i les transmet al lector d’una forma clara i estructurada.
  Consta d’ un títol que utilitza d’ una forma original per a formular una
  pregunta en que es basarà el tema principal del seu text.
  És un text ben documentat, amb informació rellevant que li ha servit per argumentar-lo adequadament. Les idees estan ordenades de forma coherent. L´ús de connectors és correcte, així com l’ús de referents textuals. És clar i precís, en el seu contingut no hi ha incoherències, no és ambigu, sap el que vol expressar i crec que no hi ha problemes de concordança.
  L’ús dels signes de puntuació són els correctes, fa les pauses on correspon, separant bé les frases i els paràgrafs.
  Pel que fa al lèxic és precís i amb una bona varietat lingüística, utilitza tecnicismes que ajuden a enriquir el text.
  És un text suggerent però crec que ha utilitzat un gran nombre de tecnicismes que fan que el text sigui una mica dens i no del tot atractiu per a un lector no introduït en la matèria. Aquest seria l’únic aspecte a millorar si vol transmetre les idees d’un col.lectiu concret al major nombre de lectors possible.

 15. LIDIA

  16 nov. 14
  18:17 #

  Nom: Conchi
  SÍ NO
  1) El text és adequat tant al
  grau com al canal. SÍ
  2) El text és una
  argumentació.SÍ
  3) La disposició i estructura del
  text correspon a un article. Hi
  ha títol i està distribuït en
  paràgrafs.SÍ
  4) La informació és rellevant i
  suficient.SÍ
  5) Les idees estan ordenades
  lògicament.SÍ
  6) L’ús de referents textuals i
  de connectors és correcte.SÍ
  7) El text és clar i precís:SÍ
  ● no és ambigu ni
  imprecís
  ● no hi ha incoherències
  ● no hi ha problemes de
  concordança
  8) L’ús dels signes de
  puntuació és correcte.SÍ
  9) Usa un lèxic precís i
  demostres un bon repertori
  lingüístic.SÍ
  10) Els recursos sintàctics són
  variats.SÍ
  11) El text és suggerent i
  atractiu.SÍ

  El text de la Conchi, considero, que esta molt ben redactat. Deixa clara el seu parè en tot moment i dóna arguments per intentar-ho justificar. A més a més, és un text molt amè i amb un vocabulari adequat. De manera que el ventall de gent que el pot entendre és molt ampli.

 16. Marcela

  16 nov. 14
  20:23 #

  Sóc la Marcela i m’ha tocat fer el comentari de l’article del Javier.
  Com que la idea d’aquest exercici és fer una crítica constructiva, després d’haver llegit aquest text puc dir que pel que fa referència al grau i al canal, m’han semblat adequats.
  És clarament una argumentació sobre el tema demanat. L’estructura del text com a article, opino que no és del tot adequada ja que no trobem un títol explícit ,part important a l’hora de redactar un article.
  La distribució del mateix en paràgrafs sí que crec que és correcta. La informació que tracta l’article no és fruit d’una recerca extensa a sobre del tema en qüestió, sinó més bé dels coneixements previs que l’escriptor té del mateix. Les idees apareixen ordenades lògicament.
  L’ús de referents textuals i connectors trobo que és correcte al llarg de tot l’article. EL text és clar i precís, no he trobat incoherències ni problemes de concordança. Els signes de puntuació permeten fer una lectura prou entenedora.
  Pel que fa referència al lèxic, podríem parlar d’un repertori lingüístic bo però on trobem algunes faltes ortogràfiques. En termes generals utilitza uns recursos sintàctics variats i de forma correcta. El text resulta suggerent i atractiu, ja que utilitza exemples molts propers a nosaltres per explicar el tema demanat. Això fa que la lectura del mateix sigui fàcil i del tot entenedora .
  Per finalitzar podria dir que ens trobem davant d’un article d’opinió que explica una realitat actual d’una manera clara i propera al lector. Le seva extensió és correcta. En cap moment resulta ni pesada ni avorrida la lectura del mateix .

 17. Joseba Ferrando

  17 nov. 14
  11:34 #

  ANÀLISI

  Susana ens ha fet una agradable lloa poètica del que podria ser el nostre món si tots poséssim una mica de la nostra part.

  En primer lloc, ens parla d’un llogaret situat al Delta de l‘Ebre, on hi ha gent que estan desenvolupant un projecte agrícola i ramader molt especial. Segon ells, respon a una manera concreta d’entendre la vida: arrelada en un país, del qual extreu totes les seves possibilitats; amarada de la seva llum; sense presses, sense alteració dels ritmes naturals; una vida que atén amb calma als processos de maduració de les plantes i a les necessitats específiques dels animals. A mesura que anava llegint el text, em venia al cap la imatge d’un poblet de l’estepa aragonesa a l’any 1200. Ecològic i bonic per visitar-lo, sí. Però el que no veig a Google Maps ni Earth són les oloroses concentracions de compost, fems ni pols en suspensió, així com miríades de mosquits, a més d’estar lluny de tot arreu, com l’Illa de Pasqua, ja que suposo que no usen cotxes i la bicicleta ha d’estar proscrita per la quantitat de punxades que els produeixen en aquests camins no asfaltats.

  A continuació, tornant a la inhòspita urbs, contempla la faraònica estructura industrial de les indústries que ens proveeixen d’energia, derivats químics i productes d’ús quotidià, en moltes ocasions a canvi de l’alliberament de productes (gasos i residus) que de no estar tractats per fer-los innocus, degraden el medi ambient.

  Finalment compara tots dos sistemes presents en les dues ubicacions, invocant les energies renovables, per preconitzar una millor i més racional utilització dels recursos, a escala de tot el planeta, per salvar la Terra.

  CRÍTICA

  L’ortografia impecable. Per al meu gust manquen alguns punts en frases llargues per poder respirar en llegir en veu alta, i canviaria alguna coma per punt i coma.

  El nostre (egoista) hàbit de consum ens fa exigir una gran demanda d’energia, i en tant això no es redueixi, no crec que sigui possible realitzar grans progressos. Descartant l’energia hidràulica com a component de les renovables, cal concloure que aquestes són de poc volum i cares. Siguem realistes, la solució ara per ara és la energia nuclear per fissió i possiblement, a mig / llarg termini, la de fusió, que és una font il·limitada.

  Una altra actuació necessària seria el control de la natalitat, mitjançant procediments dignes i ètics; l’explosió demogràfica actual exigeix cada vegada més recursos, a més de crear conflictes ètnics i d’emigració descontrolada.

  La Terra no està en perill; en un cicle d’uns centenars de milions d’anys, s’ha destruït tota sola diverses vegades i ha tornat a renéixer com l’au fènix.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share