• Què en podem treure?

  El D del curs passat van participar en una investigació. En aquests vídeos, n’exposen els resultatas a part de valorar el curs.  Sou capaces i capaços de recollir les idees principal i escriure un resum (entre 80 i 100 paraules)?

  Raquel

  Marc

  Marta

  Vanessa

  Toni

  Recordeu que per escriure el resum és millor que el feu des d’un processador de text. Hi apliqueu el corrector. Quan el tingueu enllestit, el seleccioneu, el copieu i l’enganxeu  en la finestra del comentari. Indiqueu el vídeo que resumiu entre parèntesis.  Endavant les atxes!!

  Qui no tingui cap vídeo assignat,  trieu-ne un.

  Print Friendly, PDF & Email
 1. Víctor Díaz

  25 oct. 13
  12:18 #

  Resum: Valoració del curs 2012. Marc

  En Marc explica la seva experiència sobre el curs i en primer lloc destaca que aquest a esdevingut més complex a mesura que ha anat avançant, resultant-li atractiu i engrescador al principi, però, finalment no li ha estat prou útil per assolir els seus objectius inicials.

  D’altra banda, destaca els aspectes positius dels curs com la inter-connectivitat entre professor i alumnes, la coordinació o l’enriquiment col•lectiu. Finalment, com a aspectes a millorar destaca la necessitat de concreció de les tasques, una major subjectivització, així com la seva avaluació efectiva.

  Víctor Díaz. Nivell D

 2. Agustín

  26 oct. 13
  12:40 #

  Resum de l’aprenentatge del curs de Marc:

  D’una banda el Marc fa un repàs i una valoració del curs de nivell D que va realitzar. Parla sobre els objectius del curs, i fa una valoració personal negativa sobre el sistema d’aprenentatge del curs ja que tal i com diu, no li va ajudar molt a estudiar.
  D’altre banda el Marc explica les expectatives que tenia sobre el curs i el compromís que es comprometia a realitzar per arribar a la meta, que era, aprendre i aprovar. Comenta els aspectes positius que ha tret del curs.
  Finalment, Marc destaca uns aspectes del curs que s’haurien de millorar.

 3. Montse Comas

  26 oct. 13
  16:01 #

  Resum del vídeo “Curs a distància, Català D” de Marta Estadella

  La Marta fa una descripció del curs centrant-se en tres punts: reflexions personals, conclusions sobre una activitat inicial i valoració del curs. Quant a les reflexions, considera assolits els seus objectius, tot i que li ha costat, diu, compartir idees online. Pel que fa a l’activitat inicial, fa una descripció de la tesi de Fernando Trujillo, posant especial èmfasi en què la clau és la cultura compartida. Finalment, valora positivament el curs, tot i que considera que les sessions presencials, encara que profitoses, han estat insuficients.

 4. fran

  27 oct. 13
  12:23 #

  El Marc va ser un alumne del curs del nivell D de català realitzat al Consorci de Normalització Lingüística de Castelldelfels, i com a treball final va realitzar un vídeo valorant l´aprenantatge final.
  En la seva exposició valora les taques , metodologia i evaluació utilitzades al curs, manifestant que al principi eren atractives, però conforme el curs va anar avançant es van complicar, motiu pel qual no va assolir tots els objectius del curs.
  Tambè recorda a que es va comprometre per intentar assolir els objectius del curs.
  Per finalitzar fa una valoració global del curs dels aspectes positius, a on destaca la figura del professor, i tambè dels aspectos a millorar sobre les tasques i metodologies utilitzades durant el curs.

 5. Carles Imbernon

  27 oct. 13
  18:49 #

  (Raquel)

  La Raquel fa una valoració del curs donant resposta al seu compromís inicial sobre aquest. Destaca la metodologia d’aprenentatge amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades al coneixement de la llengua catalana, tot reconeixent les dificultats amb què es va trobar, ja que realitzar un curs a distància suposava una mecànica de treball nova per ella. Malgrat tot, veient els resultats obtinguts, en treu conclusions positives i creu que ha complert amb els objectius que es va plantejar inicialment: ser constant i no decaure, dedicar-hi temps, fer els deures i les tasques encomanades i col·laborar amb els companys. Relacionat amb aquest darrer punt, la Raquel destaca la recerca d’informació i el plantejament de dubtes com elements importants de la interacció de grup.
  Finalment, conclou que la realització de més exercicis pràctics contribuiria a entendre millor la teoria i cometre menys errors.

 6. Laia

  27 oct. 13
  19:02 #

  RESUM DEL VÍDEO DE LA RAQUEL:

  En aquest vídeo la Raquel parla del que ha suposat per ella la realització del Nivell D de català i centra la seva exposició en el mètode d’aprenentatge emprat i la seva valoració personal.

  Pel que fa a la metodologia utilitzada, valora positivament la barreja de coneixements de la llengua catalana amb les TIC que el curs ofereix, i el fet d’haver estat en contacte permanent amb el grup.

  En referència a la valoració del curs, la Raquel comenta que ha estat un repte per ella pel fet de ser a distància. Nogensmenys, considera que ha assolit el compromís fet a principi de curs. Per concloure, fa una recomanació que té a veure amb la introducció de més exercicis pràctics.

 7. Mònica Toro Cano (IOC)

  28 oct. 13
  1:10 #

  Resum de l´ explicació de Marta sobre el curs a distància del nivell D de català.
  La Marta sobre el curs de català explica les següents reflexions:
  En primer lloc parla del seu compromís amb el curs, on es compromet a fer totes les tasques, ajudar, compartir idees i ser contant.
  En segon lloc parla sobre la tesi de Fernando Trujillo on la Marta manifesta que la clau del curs és una cultura compartida on el procés d´aprenentatge és més enriquidor i crític.
  Per finalitzar valora el curs positivament sent per a ella de molta utilitat on ha adquirit coneixements nous i ha après a treballar en equip a través de les xarxes socials, l´única cosa que ha trobat a faltar són les classes presencials.

 8. Dolors Bermejo

  28 oct. 13
  11:08 #

  RESUM D’EN MARC
  En Marc ha fet un curs de català, tot i que al començar-ne, les metodologies, tasques i avaluació del curs li semblaven molt atractives i dinàmiques, a mesura que avançava el curs es va adonar que amb aquest aprenentatge en comunitat, del qual ell no estava acostumat a estudiar, no li va anar gaire bé, ja que no va poder assolir els coneixements que ell es va comprometre a fer a començament del curs.
  Per una banda, cal dir que destaca valors positius que ha pogut observar amb el seu professor Fernando Trujillo.
  En canvi, per l’altre banda creu que hi ha aspectes que s’han de millorar.

 9. Montse Bellot

  28 oct. 13
  15:45 #

  Resum del Video ”curs de Català nivell D de Vanessa”.
  En aquesta presentació la Vanessa realitza una valoració personal del curs de català de nivell D a distància que ha dut a terme.
  Comença indicant que comparteix l’opinió del professor Trujillo sobre la importància de la intel•ligència i la cultura compartida, així com l’ús de les TIC. Sobre la metodologia utilitzada, destaca l’ús del bloc i els fulls de ruta, també indica possibles millores per a les classes presencials.
  La Vanessa conclou dient que sent que ha complert els seus compromisos inicials i valora positivament els resultats obtinguts.

 10. Pilar Amat i Vallès

  28 oct. 13
  21:40 #

  Resum del vídeo “Quines alternatives”
  D’en Toni Velasco (nivell D de català CPNL-Gavà)

  Fa una valoració del curs amb una mirada enrere, el curs ha sigut un camí dur i ple d’obstacles i amb molta il·lusió per obtenir el nivell D de català.
  Ens explica que ha sigut un curs diferent i sorprenent, no només es tractava d’aprendre català, sinó que més a més, s’ha fet amb una nova modalitat de formar-se d’ una forma molt diferent; col·laborativa i compartida.” Tots farem el camí, però a diferència d’altres ocasions el camí el construiríem de forma conjunta”. Així vam començar a conèixer el camí, llegint i interpretant al professor Trujillo i els seus raonaments i alternatives:
  En resum, una nova participació i un nou rol dels actors.
  També recorda, el compromís col·lectiu de tots els participants del curs i el seu personal i fa referència als resultats a obtenir “Generar coneixement col·laboratiu i fer el camí tots junts”.
  També fa una valoració del curs, amb els aspectes positius i els que caldria millorar.
  Per últim recorda que l’objectiu ja és a tocar.

 11. Isabel Rayas

  29 oct. 13
  0:19 #

  VÍDEO: “ QUINES ALTERNATIVES?” PER TONI VELASCO
  VALORACIÓ DEL CURS SEMIPRESSENCIAL DE CATALÀ NIVELL- D 2012-13
  El Toni Velasco fa una valoració del curs que està a punt de finalitzar. Explica que ha estat un camí dur, difícil i ple d’obstacles, però al mateix temps ple d’il•lusions. Destaca per sobre de tot que li ha sorprès la innovadora manera d’aprendre, ja que li ha trencat els esquemes que tenia establerts. Ha estat un aprenentatge col•laboratiu, compartit, on tots els que han participat han contribuït en la seva construcció.
  A partir de la lectura i interpretació del mestre Trujillo, qui planteja una crisi en el sistema educatiu actual i la necessitat d’un canvi immediat, cadascú del components del curs ha establert tota una sèrie de compromisos per tal de fer possible el curs.
  Finalment el Toni fa una valoració dels aspectes positius i d’aquells que es podrien millorar. Com a positius destaca la innovadora forma d’aprendre, la participació activa i el coneixement i l’aplicació de les TIC.
  Com aspectes que caldria millorar el Toni parla de la creació d’un campus virtual, per tal de tenir un canal sòlid d´intercanvi i de recollida de la informació i en segon terme un bon guiatge per part del mestre.
  Per acabar la presentació desitja sort a tots els seus companys per l’examen.

 12. David

  29 oct. 13
  12:14 #

  (Resum del vídeo de Toni Velasco)

  Toni realitza una valoració quan és a punt d’acabar el curs.
  Comença explicant com va ser el curs, posant l’accent en la dificultat i que va ser ple d’obstacles.

  Comenta que va ser un curs diferent, cosa que no s’esperava i argumenta com va aprendre amb un model basat en la col.laboració i compartint tots la informació.

  Va fer una valoració del que ha opinió del professor Trujillo, és el sistema educatiu i com es troba en crisi, per posteriorment exposar unes alternatives basades en la comunicació amb els estudiants i professors.

  Aixì mateix, ens va informar del compromís que va realitzar a principi de curs i de com va ser.

  Finalment, valora els aspectes positius, negatius i els aspectes a millorar en el curs.

 13. lourdes carreras

  29 oct. 13
  12:23 #

  Vídeo de la Raquel

  En aquest vídeo la Raquel explica, una vegada superat el curs realitzat, quins han estat els seus reptes, dificultats i moments de dubte i superació.
  La idea de barrejar aprenentatge de la llengua amb les TIC era absolutament nova per ella i, per tant, va suposar un problema inicial. Aquesta complicació, a poc a poc, es va anar simplificant. Estar en contacte amb el grup li ha ajudat a superar els reptes i adquirir més confiança, fins a assolir els objectius inicials.
  Està satisfeta que el seu compromís inicial ha estat acomplert, tant pel que fa a la dedicació com respecte la col•laboració amb els companys i companyes.
  Finalment fa algun suggeriment de millora del curs.

 14. Jaume Capdevila

  29 oct. 13
  13:19 #

  Hola, bona tarda a tothom.

  Respecte al vídeo del curs a distància de nivell D de català fet per la Vanessa podem extreure les idees principals següents:

  Primerament, ella fa una valoració personal de la seva experiència en aquest curs. Comença manifestant i compartint l’opinió del professor Trujillo sobre la importància del treball en equip, l’ús de les TIC, així com passar d’un model d’educació no tan vertical sinó més horitzontal, es a dir, fer creure a les persones que allò que fan pot ser de molta utilitat per a la resta.

  Quant a la metodologia del curs, valora molt positivament el bloc, els fulls de ruta i les tasques en grup, encara que creu que s’han de millorar les trobades presencials per assolir objectius.

  Per acabar, la Vanessa valora positivament els resultats obtinguts i destaca els vincles d’amistat que s’han creat en aquest curs.

 15. Angy Puig

  29 oct. 13
  14:48 #

  Resum de la valoració de Vanesa del curs nivell “D” de català a distància.

  La Vanesa ha fet un resum dels resultats obtinguts del curs de català nivell “D” a distància. Com a metodologia explica que ha arribat a la conclusió que la cultura compartida és millor que la individual, en el sentit que tots aprenem de l’experiència dels altres i que així trobem nous recursos, com a punt negatiu destaca les trobades presencials ja que opina que no tots portaven preparats els temes a discutir. Pel que fa als treballs individuals i d’equip parla de l’esperit de corporativisme i les noves amistats que ha trobat en els companys. Per acabar manifesta que ha assolit un coneixement de la llengua catalana que era un dels propòsits, que està satisfeta de la feina feta, tant de la individual com la d’equip, agraïda per les noves eines educatives descobertes i per últim espera que la prova final sigui la conclusió dels esforços fets.

 16. Albert Martínez

  29 oct. 13
  16:19 #

  RESUM PRESENTACIÓ RAQUEL

  En primer lloc vol destacar el nou sistema d’aprenentatge amb el qual s’ha desenvolupat el curs, que consta bàsicament de barrejar els coneixements de la llengua catalana amb l’ús de les noves tecnologies. També remarca la contínua interacció amb els seus companys i el fet d’exposar i resoldre dubtes individuals i comuns.
  En segon lloc parla del repte que ha suposat fer el curs a distància. Al principi no sabia si havia triat correctament aquest format de fer el curs, però a poc a poc va anar agafant més confiança fins a arribar a finalitzar-lo. Comenta que ha superat els obstacles que han anar sortint pel camí i la seva felicitat per superar-lo correctament.
  Per últim exposa cóm milloraria el curs; introduint més exercicis pràctics per facilitar i entendre millor la teoria.

 17. Carles Artola

  29 oct. 13
  16:40 #

  Resum de l’exposició oral de la Raquel.

  Es poden extreure dues ideés principals del discurs de la Raquel.

  Valora positivament el mètode de treball. Consistent en: barreja de coneixement de la llengua catalana, noves tecnologies, treball en equip, resolució en grup de dubtes, cerca d’informació per la xarxa.

  Creu que ha assolit plenament els objectius als que s’havia compromès al inici del curs, malgrat els dubtes que tenia per ser un curs a distància.

 18. Mireia

  29 oct. 13
  18:07 #

  RESUM DEL VÍDEO DE LA VANESSA
  La Vanessa explica la seva experiència del curs a distància del nivell D de català que va realitzar l’any passat i les conclusions que hi treu. El vídeo consisteix en la representació per mitjà de diapositives de les idees que va explicant la interlocutora.
  Comença dient que el professor Trujillo des d’un principi tenia raó en l’afirmació que la cultura compartida és més enriquidora que la intel•ligència individual i, per tant, s’ha de fomentar el model horitzontal, sent una manera útil i necessària la utilització de les TIC. Continua explicant la metodologia del curs que es basa sobre tot en l’ús del bloc en detriment de les trobades en grups i les classes presencials, de les quals considera que alguns aspectes s’haurien de millorar. Seguidament, afirma haver assolit els objectius que s’havia proposat a principi de curs i hi està satisfeta. Per concloure, destaca els vincles d’amistat que s’han creat i explica els resultats obtinguts, que són bons en el seu cas tot i que està a l’espera del resultat de la prova final.

 19. Conxi Jiménez

  29 oct. 13
  19:22 #

  En aquest vídeo es fa una anàlisi de cóm ha sigut l’ experiència d’aprendre amb un sistema semi presencial. Un sistema on es fa ús habitual de les TIC, no tant com una eina sinó sobretot com un element més del procés educatiu.
  El vídeo parteix de l’anàlisi dels motius que inciten a buscar un mètode com aquest. Seguidament, s’explica com aquesta nova forma d’aprendre segueix un model col•laborador i compartit on els alumnes són alhora emprenedors i el professor agafa un paper de coatch o guia.
  Finalment, l’alumne que relata l’experiència, fa una valoració tan dels aspectes positius com dels aspectes negatius que ha suposat aquest tipus d’aprenentatge.

  1. Conxi Jiménez

   29 oct. 13
   19:24 #

   Perdó: falta el títol
   Resum del vídeo: quines alternatives?

 20. Jordi

  29 oct. 13
  20:03 #

  Resum de l´ explicació de Marta sobre el curs a distància del nivell D de català.
  El vídeo de la Marta Estadella es una reflexió personal autocrítica i valoració del curs realitzat.
  Parla del compromís que va adquirir a principi del curs on destacava la tasca a fer, els terminis d’entrega el més difícil per a ella que era ajudar i compartir.
  De la tesi d’en Fernando Trujillo destaca la idea principal que és la cultura compartida a través de l’acció col•lectiva.
  La valoració final que fa de tot plegat és que cal reforçar els coneixements adquirits i assimilar-ne de nous, destaca que ha trobat a faltar classes presencials ja que on es pot interactuar més amb els companys i reforça així la seva opinió de potenciar l’acció col•lectiva en retiment de l’acció individual.

 21. Inés Giménez Franco

  30 oct. 13
  16:00 #

  ACTIVITAT 2. RESUM VIDEO DEL MARC

  En Marc analitza la metodologia, tasques i avaluació del curs de catalá.Des del seu punt de vista, en un primer moment tot semblava molt dinámic peró amb el pas de les unitats va sentir que no va anar aconseguint aprendre amb aixó del treball en comunitat.
  D´altra banda diu que li sembla bé que l´alumne sigui protagonista, que hagi molta comunicació entre alumnes i que el professor hagi anat coordinant massa bé tots aquests aspectes que finalment produeixen aprenentatge.
  Conclou dient que per a ell s´hauria de millorar el plantejament i tipus de tasques per adaptar-les millor al ritme individual de l´alumne i, així,estalviar-li una mica d´esforç.

 22. Maria Pilar Gil

  31 oct. 13
  14:34 #

  Resum del vídeo del Marc
  En primer lloc, el Marc ens explica tasques i activitats realitzades, quines van ser les seves expectatives respecte del curs de català a distància que ha fet.
  En segon lloc ens parla dels seus objectius, i de la sensació de no haver-los assolit.
  També explica les parts positives que ha trobat en aquesta metodologia d’aprenentatge i les parts que, segons ell, es podrien canviar per millorar. Ressalta la feina de coordinació del professor del curs.
  Pilar
  Nivell D (31/10/13)


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share