1. Kike

  19 gen. 15
  18:18 #

  INFORME DE L’ESTAT DE LES AULES I PROPOSTES DE MILLORA.
  Autors: Els alumnes de l’aula de català del SLC de Castelldefels (CPNL)
  Data: 19 de gener de 2015

  Aquest informe va adreçat al regidor de Cultura e l’Ajuntament de Castelldefels per enumerar les condicions actuals de les aules de la Casa de Cultura, que són deficients (el mobiliari, la il•luminació, l’equipament informàtic…) i alhora, es pretén aconseguir millores que permetin la màxima rendibilitat de l’espai.
  Tot seguit, s’enumeren les mancances que els alumnes de l’aula de català del SLC de Castelldefels (CPNL) del curs 2014-15 hi han trobat.
  1) LES MANCANCES QUE PRESENTA L’AULA SÓN:
  i) Les aules no disposen del material adequat per dur a terme les classes, perquè si hi observen que tant l’equip informàtic i l’àudio fallen amb freqüència.
  ii) Els serveis son inadequats i el material dels quals, antiquats. Per exemple, els urinaris són massa baixos. Les aixetes dels lavabos femenins funcionen malament i gotegen.
  iii) L’ergonomia de les cadires és deficient ja que són incòmodes. La tauleta no és totalment horitzontal i no s’adapta a la complexió dels alumnes.
  iv) La il•luminació de l’aula no és adequada per afavorir l’aprenentatge. Les finestres són molt petites i dificulten el pas de la llum natural. Els fluorescents no tenen una correcta disposició respecte a la pantalla del projector ni de la pissarra.

  2) RECOMANACIONS I PROPOSTES DE MILLORA:
  Per concloure, un cop posat en coneixement del regidor de Cultura e l’Ajuntament de Castelldefels l’estat actual de la sala i equipament del centre, s’enumeren a continuació una sèrie de propostes de millora per tal que els usuaris en puguin treure el màxim profit.
  i) Accessibilitat tots els punt d’entrada i sortida hauries de ser ubicats estratègicament per motius de seguretat i per comunicació entre les aules. A més, les persones amb alguna discapacitat hi haurien de poder accedir.
  ii) Les aules haurien d’estar insonoritzades i amb una bona acústica ja que algunes activitats, com classes musicals, entorpeixen el funcionament d’altres ofertes formatives. Igual que el sistema de climatització on les instal•lacions haurien de comptar amb termòstats per adequar-se a les condicions ambientals.
  iii) L’edifici hauria de ser eficient i sostenible. Per tal que l’energia que es consumeix sigui eficient, s’hauria de revisar les instal•lacions ja que les actuals són bastant velles i els alumnes a vegades pateixen de calor o fred excessivament, segons l’estació de l’any.
  iv) L’aula hauria de ser adequada al nombre de persones de la classe en un espai mínim de X m2. A més, hauria de ser polivalent, tant valida per a grups reduïts com per a grups nombrosos.
  v) Les aules haurien de ser distribuïdes de manera que des de tots els punts es pugui tenir una bona visió del docent i de la pissarra.
  vi) La comoditat del mobiliari facilita que el procés d’aprenentatge de les persones sigui favorable. Per exemple, s’haurien de canviar les pales de les cadires per taules.
  vii) L’equipament informàtic haurà de ser renovat i actualitzat ja que el que es disposa és insuficient per a l’aprenentatge.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share