Entrades amb l'etiqueta ‘revisar errades’

 • S1 7a sessió

  splashing-918867_640

  Bona tarda

   

  Després de la sessió intensiva que ens ha donat avui el Jaume intentaré fer un acta més o menys comprensible abans de que se m’oblidi.

   

  Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.

   

  Ha començat demanant aquestes paraules. Han sortit les següents.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre Amè
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Les hem hagut de separar per síl·labes.

   

  Ca-bell Con-ne-xi-ó Tre-ba-llar Ca-dell Ca-mi-ó
  Vi Trans-port Ai-gua Gat Re-llot-ge
  Sa-mar-re-ta Por-ta Sa-ba-ta Lli-bre A-mè
  Fe-bre Riu-re Som-ni Vi-at-jar Bos-sa
  In-ver-sem-blant Es-co-la Re-cer-ca

   

  I després dir quina era la tònica.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre A
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Després d’aquest exercici per repassar l’acta anterior, hem donat premis a las tres noies que van fer les actes anteriors, posant música i donant gomets.

   

  L’ objectiu d’avui ha sigut repassar actes anteriors i concretar projectes… aquest últim punt no ha sigut possible per temps.

   

  Ens posa en grups de sis persones mes o menys i ens dona uns fulls on hi ha errades d’actes anteriors que han fet las nostres companyes, on hi ha dues formes d’escriure la frase o l’errada.

   

  Tenim que arribar a un punt comú en el grup (les sis persones assignades)  i prendre la decisió que nosaltres creiem convenient per a posar en comú amb la resta de grups.

   

  Després, entre totes las respostes dels grups determinarem quina és la correcta.

  Grup 1

  Té 26 lletras / Té 26 lletres

   

  Lletres és femení i acaba en A per això es canvia per ES.

  Grup 2

  Canviarem el paper

  buscàvem a la persona

   

  El paper o la persona. Un complement directe mai porta preposició

   

  PD.: a mi particularment no m’ha quedat gens clar, hauré de repassar què és un complement directe, etc.

  Grup 3

  Un altre vegada / Una altra vegada

   

  Quin es el seu gènere?

   

  Vegada es femení per això la paraula d’abans s’ ha que canviar per una A

  Grup 4

  Al ítem / a l’ítem

   

  En aquest cas és un apòstrof i recordem que només en el cas de l’article (el,la) preposició (de) i pronoms s’apostrofa.

   

  Si la paraula és tònica i femenina s’apostrofa. Ex: l’Imma o l’ungla.

   

  En cas de La si es ‘i’ o ‘u’ àtona es posa La mai l’.

  Grup 5

  Fèiem un dibuix / Dibuixàvem un dibuix

   

  Hem de fer servir la precisió lèxica, hem de canviar el verb més imprecís per un altre més exacte.

  Grup 6

  n’hi ha diferències / hi ha diferències / n’hi ha

  N’ és un substitutiu del substantiu per això o deixes la paraula diferències o poses n’ perquè són la mateixa cosa.

  Ex

  Hi ha diferències?

  No, no n’hi ha cap

   

  A mi també m’ha quedat clar avui que

   

  ficar= vol dir ficar alguna cosa dins de l’altra

  posar= vol dir posar a sobre d’alguna cosa

  bo (3)

  Share

  Article complet

 • D 21a sessió

  Extreta d’http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/p/Prawny/05/l/13994844129b5al.jpg

  Dijous passat, vam començar, com és habitual, llegint l’acta de la classe anterior i a continuació vam corregir l’exercici 3 de l’Àrea 2.

  Després, cada grup va llegir la nota de premsa que havíem preparat la classe anterior. Hi havia quatre grups diferents: grup judicial, grup de periodistes, grup de polítics i grup de policies.

  Cada nota de premsa havia de contestar clarament aquestes preguntes:

  Un cop llegides les notes de premsa, ens vam distribuirt en nous grup, de tal forma que a cada grup hi hagués un representant de cadascun dels grups anteriors. La finalitat d’aquesta nova distribució va ser que cada membre del grup hauria de fer un parlament breu explicant la notícia que havia elaborat anteriorment. Posteriorment, en Jaume ens va entregar un full per avaluar els nostres companys.

  Tot seguit, en Jaume va posar a la pissarra unes frases amb algunes de les “pífies” més comeses als mitjans de comunicació.

  1.-En la que s’ha intervingut. En què/En la qual

  2. Degut a aquesta tipologia. A causa de

  3.- Agrair-los la vostra assistència. Vull agrair-vos l’assistència. L’infinitiu necessita una forma verbal que l’acompanyi. El possessiu no és necessari.

  4.- Lo que pensem. Allò que/El que

  5.-El nostre disgust a que. El Complement directe no porta preposició. Davant de “que” no posem preposició.

  6.- Estan finançats per entitats privades. Són finançats

  7.- El cas 4F. El cas 4 EFA

  8.- Financiar Finançar

  Finalment, en Jaume ens va repartir un altre full amb un exercici de gramàtica en què havíem d’omplir una graella i explicar la justificació del perquè la frase era correcta o incorrecta.

  L’objectiu d’aquest exercici va ser prendre consciència de la correcta utilització dels diferents enllaços.

  Exemples

  A nivell de l’expressió a nivell (de) tan sols és correcta per parlar de coses en què s’estableixen nivells o graus: a nivell del mar, nivell de vida, estudis de nivell superior, etc. És incorrecta quan s’utilitza amb altres significats i cal canviar-la per expressions com ara, en l’àmbit de, en el terreny de, en el camp de…

  A nivell econòmic… En l’àmbit econòmic…

  Quant a és correcta si la podem substituir per: pel que fa a, en relació a…

  En quant no és correcta

  Arran de és correcta.

  Arrel de no és correcta

  Degut a, és correcta si es tracta del participi del verb deure i si podem canviar la forma verbal a deguda, deguts, o degudes. No és correcta amb el sentit de “a causa de”.

  D 21a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 11a sessió

  la foto 3 (4)

  Per començar la classe vam llegir l’acta de la sessió anterior, com sempre. A continuació, partint del document que havia penjat el Jaume sobre els informes, entre tots vam recordar com ha de ser un informe:

  Tipus:
  • Tècnic
  • Acadèmic
  • Administratiu
  • Analític (projecte)
  • Expositiu (dossier)
  • Persuasiu

  Estructura:
  • Sumari
  • Introducció
  • Cos
  • Conclusions
  • Annexos i taules

  Després, per grups, vam comentar els treballs del dia anterior i el Jaume ens va demanar que féssim l’exercici on havíem de corregir les errades que hi havia a les oracions. Les oracions són les següents:

  1-Amb aquests annexos es pot considerar que l’informe ja està complert.
  Complert és incorrecte ja que és el participi de complir.  Hi  hem d’escriure complet.

  2- Cal assenyalar amb una creu les caselles corresponents abans d’entregar el document a la secretaria.
  Assenyalar és incorrecte. Hi hem d’escriure marcar o senyalar. Entregar cal buscar si és correcte o no a casa. Secretaria l’hem d’escriure amb majúscula (els càrrecs s’escriuen en minúscula i les àrees o departaments amb majúscula).

  3- Caldrà convocar eleccions al comitè arrel de la dimissió de tots els membres.
  Arrel és incorrecte.  Hi hem d’escriure arran, a conseqüència o a partir de.

  4-El nombrament de la coordinació arribarà aquesta setmana i el nomenament de la direcció la setmana vinent.
  Nombrament és incorrecte.  Hi hem d’escriure nomenament. Llavors per no repetir nomenament posem de. Cal posar una coma després de direcció.

  5-Els pastissets oferits a la recepció oficial amb gust a taronja amarga van tenir molt d’èxit entre els invitats.
  A és incorrecte.  Hi hem d’escriure de.
  Oferits és correcte però també podem escriure oferts i invitats també és correcte però podem escriure convidats.

  6-Es considera que la quota de mercat, ara per ara, és més aviat baixa.
  Tot és correcte.

  7-Hi adjunto la carta de presentació amb l’informe que em vas demanar?
  Tot és correcte.

  8-Hi ha temps per presentar les reclamacions fins a mitjans de juny.
  Mitjans de  és incorrecte.  Hi hem d’escriure mitjan.

  9-L’acompanyaren els assistents, els tècnics i tanmateix alguns accionistes.
  Tanmateix és incorrecte (és per unir 2 coses oposades).  Hi hem d’escriure també o treure tanmateix i no afegir-hi cap paraula.

  10-La mitja d’edat de consum d’alcohol és de 16 anys.
  Mitja és incorrecte.  Hi hem d’escriure mitjana (mitja és la peça de roba que ens podem a les cames).

  11-Les germanes Llopis tenen sempre el recolzament dels companys de l’aula.
  Recolzament és incorrecte.  Hi hem d’escriure suport.

  12-Per tal de fer públiques les informacions de les dates de la convocatòria, és precís que es pengin al tauler de l’entrada.
  Precís no és correcte i hem d’escriure és necessari o cal. També hem fet l’aclariment de la diferència entre dates i dades: dates és la data del dia que és i dades són datos.

  Després de fer la correcció a la pissarra entre tots de les oracions, continuem en grups de tres persones. Cada membre del grup té una part d’un informe i l’hem de llegir i anotar una frase-resum de cada paràgraf. Després ho comentem amb el nostre grup i finalment fem una posada en comú de tots els grups i el Jaume escriu a l’ordinador els nostres resums. A la propera sessió els comentarem.

  D 11a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • Sessió 6a Suficiència 3

  De tinkermoonoo, extreta d’http://www.flickr.com/photos/38215525@N00/195686360

   

  Hem repassat el que vam treballar en la sessió anterior. Hem presentat els objectius de la sessió d’avui:

  • saber corregir les errades del comentari
  • presentar els criteris avaluatius del comentari
  • observar-ne com a models per acordar-ne la definició
  • desenvolupar les idees secundàries del guió

  Hem analitzat les errades dels comentaris inicials: Perles unitat 1 Perles unitat 1 solucionari

  Què hem insistit:

  • separem els elements d’una enumeració amb una coma
  • separem les diferents oracions amb un punt
  • els signes de puntuació i les conjuncions tenen la mateixa funció: unir les diferents idees
  • cal un verb en forma personal perquè tinguem una idea (oració)

  Hem comentat els aspectes que es valoren en els exercicis d’expressió escrita. De moment, el comentari val de 0 a 12 puntsRÚBRICA UNITAT 1

  Hem analitzat uns comentaris i ens han servit per establir quins en són els criteris avaluatius. :

  Els he extret de dos blocs diferents: un d’educatiu i un de personal, que us el recomano.

   

  DEURES

  • Revisar el comentari a la carpeta personal del Dropbox
  • Publicar el guió de l’article d’opinió. Cliqueu aquí.
  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share