CLASSE 9 DE MAIG: resultats, pronoms febles i relatius, ortografia i connectors

Avui us he donat els resultats de les proves de gramàtica i d’expressió oral sobre el llibre de lectura.

A continuació, hem comentat l’exercici de pronoms que havíeu de fer per deures. Tot seguit hem vist l’ortografia de la J/G, TX/IG a final de mot, IX/X, C/Q a principi de mot, C/G a final de mot, B/P a final de mot i D/T a final de mot. Per deures feu el que quedi per fer de les unitats 9, 10, 12 i 13.

Després, hem vist l’ús dels connectors potser /pot ser, posat que, mentre/mentre que, per tal que. I hem comentat l’exercici 1 de la pàg. 185 i 7 de  la pàg. 191. Per deures, acabeu aquesta unitat (exercici 8).

A més, per deures us he donat una fotocòpia per repassar verbs: els gerundis i els participis

CLASSE 7 DE MAIG: repàs si no/sinó, expressió oral, pronoms i errors típics del nivell de suficiència

Avui hem fet repàs del si no / sinó i hem fet un exercici per practicar-lo (fotocòpia o ex. 16 de la pàg. 180 de Teide).

A continuació hem introduït el tema d’avui, la gent gran, comentant unes frases una mica polèmiques sobre els avis. Després heu escollit la situació d’un avi pàg. 172 de Teide) i després us heu assignat un vincle familiar amb la persona gran que tenia unes necessitats. A continuació heu escrit unes propostes d’atenció a aquesta persona i les heu debatut per intentar arribar a un acord. 

Tot seguit, us he donat un full amb l’enunciat d’un article d’opinió que haureu d’escriure, per al proper dia si podeu i si no per al proper dimarts, després d’escoltar aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sCe_mAsc7Zw

Després, he resolt els dubtes sobre l’exercici 8 de pronoms febles de la pàg. 239 del llibre El català escrit i ha servit per repassar aquest tema.

Finament, us he donat un full amb 11 errors típics del nivell suficiència.

Per deures, per al proper dia feu l’exercici de pronoms febles que us he donat amb la fotocòpia o el que trobareu a les pàg. 173 i 174 de Teide.

CLASSE 2 DE MAIG: llibres i distinció si no i sinó

L’últim dia, perquè aprofitéssiu el temps mentre fèiem les proves orals sobre el 2n llibre del curs, vam fer una classe inversa, és a dir, vau aprendre vosaltres mateixos la teoria del si no/sinó (pàg. 184 del llibre El català escrit) i a través d’aquest enllaç: https://www.vilaweb.cat/noticies/sino-si-no-ras-i-curt-jordi-badia/

Posteriorment, vau fer l’exercici 2 de la pàg. 185 per practicar el que havíeu après. El proper dia resoldrem dubtes si n’hi ha. A més, vau fer l’exercici 1 de la mateixa pàgina (altres connectors).

Abans de tot això i per practicar una mica l’expressió oral, vau parlar sobre el Primer de Maig: què vau fer aquest dia, si consideràveu que era important celebrar aquest dia, si sabíeu quan es va començar a celebrar i per quin motiu…

I posteriorment, vam fer en grups de 3 una posada en comú sobre els llibres llegits.