Arxiu per novembre, 2011

 • 10. * En base a

  L’expressió en base a és incorrecta en català i s’ha de substituir per, segons, d’acord amb, tenint en compte o sobre la base de.

  El constructor prendrà una decisió en base a la informació de l’equip tècnic.
  El constructor prendrà una decisió d’acord amb la informació de l’equip tècnic.

  Article complet

 • 9. Mateix / mateixa

  • Es fa servir emfàticament per indicar que es tracta precisament d’una determinada persona o cosa i no pas d’una altra, o que el que es diu és exactament allò. En aquest cas equival a en persona, fins i tot i, preferiblement, es posposa al nom. És incorrecte propi, pròpia en aquest sentit.

  Per exemple:

  Sembla un fet important per als cubans mateixos [i no pas propis cubans].
  La seva germana mateixa li va fer de professora [i no pas pròpia germana].
  Són els canvis socials mateixos que marquen el ritme [i no pas propis canvis socials].

  • Pot tenir un ús pronominal, equivalent a la mateixa cosa, les mateixes coses, però no pot servir de pronom per evitar repeticions, sinó que en aquest cas s’ha de construir la frase d’una altra manera, posar-hi un pronom feble, en o hi, o prescindir de mateix/a, segons el cas.

  Diu el mateix que sempre [correcte].
  Els exàmens han de ser anònims per tal de preservar la màxima objectivitat a l’hora de corregir-los [i no pas en la correcció dels mateixos].
  Al web d’aquesta associació trobareu la informació que s’hi refereix [i no pas sobre la mateixa].
  La freqüència i la durada de les visites no seran iguals [i no pas de les visites i la durada de les mateixes].
  Al final de l’examen els estudiants poden sol·licitar un justificant documental que acrediti que hi han assistit [i no pas la seva assistència al mateix].

  Article complet

 • 8. Degut

  L’expressió degut a és incorrecta quan s’usa amb valor causal, o sigui quan expressa la raó, el motiu d’alguna cosa. Cal substituir-la per la preposició per o bé per locucions com ara per raó de, a causa de, gràcies a, per culpa de, etc., segons el context.

  L’expressió degut a pot ser correcta si es tracta del participi del verb deure seguit de la preposició a, i forma part de l’expressió ser + degut + a. En aquest cas ha de concordar amb l’element anterior de la frase a què es refereix. Per exemple, La crisi fou deguda a la manca d’acord.

  La inauguració de l’edifici s’ajorna degut al mal temps → La inauguració de l’edifici s’ajorna a causa del mal temps.

  Article complet

 • 7. Contemplar

  El verb contemplar té diversos significats com ara “mirar amb atenció alguna cosa” i “tenir contemplacions amb algú”. Aquest verb exigeix un subjecte animat.
  Un article, una sentència, un programa o un expedient no poden contemplar res.

  Per tant, contemplar no és sinònim de disposar, establir, preveure, recollir, incloure, prendre en consideració, tenir en compte, etc.

  * En compliment del que contempla l’article 12 de la Llei d’arrendaments urbans… → En compliment del que disposa l’article 12 de la Llei d’arrendaments urbans

  Article complet

 • 6. *Complimentar

  El mot complimentar vol dir fer compliments a algú. Per tant, no es pot usar per substituir “emplenar”, “formalitzar” o “respondre”.

  Emplenar, s’utilitza quan es tracta de completar un imprès amb un seguit de dades. Per exemple, S’ha d’emplenar l’imprès de sol·licitud.

  Formalitzar, s’utilitza quan es tracta de presentar un imprès degudament emplenat davant un registre, un jutge, etc. Per exemple, Hem formalitzat l’imprès per a la declaració de la renda.

  Respondre, s’utilitza quan senzillament vulguem referir-nos a l’acció de consignar les dades que ens demana un imprès. Per exemple, Responeu les preguntes marcades amb X.

   

   

  Article complet

 • 5. *Complert / complet

  Complert és el participi del verb complir i vol dir que s’ha executat una cosa, que s’ha complert. Per exemple, A l’agència han complert la seva paraula.

  Complet significa que hi és tot, que conté tots els elements. Per exemple, Aquest pis té una cuina completa. Aquest joc de cartes no és complet: hi falten els vuits i els nous.

  Article complet

 • 4. *Casc urbà

  En comptes de casc urbà per anomenar el centre d’una ciutat, podem fer servir centre urbà o nucli urbà.

  En lloc de casc antic, podem emprar ciutat antiga —per designar els límits d’una ciutat romana o medieval—, barri antic —si fem referència a la demarcació d’una ciutat, d’una vila o d’un poble gran— i part antiga —si parlem d’un sector poc delimitat d’una població, d’un conjunt de diversos barris, etc.

  Article complet

 • 3. Adjuntar, annexar i acompanyar

  Adjuntar: Fer que (una persona o una cosa) estigui o vagi adjunta a una altra. Per exemple, Heu d’adjuntar aquesta documentació a la sol·licitud.

  En informàtica, afegir (un fitxer o un document) a un missatge que s’envia a través de la xarxa. Per exemple, Adjuntem els arxius corresponents.

  Annexar: adjuntar una cosa a una altra de manera que aquella depengui d’aquesta, i li serveixi de complement. Per exemple, Annexo les llistes a aquest document.

  Acompanyar: un dels significats d’acompanyar, entre d’altres, és adjuntar una cosa a una altra considerada com la principal. Per exemple, Va acompanyar la sol·licitud amb els documents requerits.

  Article complet

 • 2. *A nivell de

  Les locucions a nivell i a nivell de són incorrectes. Convé substituir-les per les preposicions i les locucions prepositives a, com a, en, entre, pel que fa a, o bé prescindir-ne i cercar una redacció alternativa.

  Ho van discutir a nivell de constructors Ho van discutir entre (o com a) constructors.
  Destaca a nivell artístic Destaca en el terreny artístic.

  La paraula nivell sí que forma part de l’expressió al nivell de en frases com Al nivell del mar la temperatura és força més alta, que fan referència a nivells o graus.

  Article complet

 • 1. Realitzar

  Al Centre de Normalització Lingüística hem observat un ús abusiu del verb realitzar en les comunicacions, cartes, i altres documents que revisem.

  Entre altres significats més específics, té els de ‘fer real, acomplir’, ‘dur a terme, dirigir la producció d’una pel·lícula, d’un programa radiofònic o televisiu’.

  S’abusa molt d’aquest verb, que sovint convé substituir per fer o altres. Convé que no abusem d’aquest mot en detriment de verbs més precisos o més senzills. Ja hem votat i ara farem l’escrutini millor que: Ja hem realitzat les votacions i ara realitzarem l’escrutini, per exemple…

  Atès que la varietat enriqueix la llengua, us fem arribar una llista de possibles sinònims que, segons el context, us poden ser força útils.

  Com sempre, quedem a la vostra disposició.

  SINÒNIMS DE  REALITZAR

  ACABAR CREAR GENERAR PRODUIR
  ACOMPLIR CREURE HAVER-HI PROJECTAR
  ADMINISTRAR DONAR INTERPRETAR REDACTAR
  APLICAR DUR A CAP OBRAR REPRESENTAR
  APROFITAR DUR A TERME OCASIONAR SUPOSAR
  CAUSAR EFECTUAR ORDENAR TENIR LLOC
  CELEBRAR ELABORAR ORGANITZAR TRAMETRE
  COMETRE ENCARREGAR ORIGINAR TREBALLAR
  COMPONDRE ESTUDIAR PARTICIPAR PROGRAMAR
  COMPORTAR EXECUTAR PORTAR A CAP I molts més…
  CONCEBRE EXERCIR PORTAR A TERME
  CONCERTAR FER POSAR EN MARXA
  CONFECCIONAR FORMAR PRACTICAR
  CONFIRMAR FORMULAR PREPARAR

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 anglicisme apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs en català justícia lèxic nova gramàtica otorrino pillar; agafar; enxampar porc recursos refranys riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat tió topònims tèxtil verbs vista